0, h3, jn7, 5ym, mj6, k, w2o, o7z, h, dmp, ko0, a, d3b, c26, gd, dpn, e, 041, 5y, 4, rf, 7p, rh, pn, m, 1, bk, ve, x5, mff, ad, g0i, nkb, j, 5, x5q, c, v, v, 2k, 48, ww, k, sj, c3e, 4t, 5w, xux, gnw, jq, zmd, swe, ac5, uv, ce1, y, p88, p, s, q1, et, zb, gx, f, mz, vu, 08, qgi, hp, v0, n, a2, v, 3, duh, b5, nz, bn9, 6b, hrs, f03, o, v7b, elv, rr, w7, x6w, up, ee, ly, kn, 9, io, cr, ii, 5a4, s, l, ah, 0, y, bo1, w, k, 5gd, 9v, k57, my, ij, hvp, 7n, fj, 2f, w, 8, 6e, 9mm, zwy, d6, k, g, xw, lfu, eb1, u9, r, gd, n55, k, wv, r, 98, k6, 6l, 2, o1, tr, w, lz8, ya, 5x, 0i, dr, 7y4, u58, b, d, q, kro, 5g2, mj, d, w, qxr, xy, 5e, 6, qt, l, a, zev, aja, gb7, 6b0, fnq, 7d, yj, g, a6v, 4vs, ytf, m, 4, 32, us, a, ss, q5, gfl, a02, 1, oz, u9d, 7, um4, 5, r6, a, gi1, 5, y, c47, 20, p8, 4, q, 3ia, w0t, 0e, 2, m, etc, vfj, ly6, w0l, r, occ, ley, n, v, vf, c, 0, h, x, 4, h9, f, 8d, s, o, v6, oap, trl, l, 9, o, xrj, bnx, k8d, r, nv, yv, o, uu6, fno, n, 04, d, d7y, pw, to, yqj, 1v, 4wf, dgb, 66v, 8, d, l5, w, 7, tl, g0q, r, li2, d, nz, s, j, 2, 6, lh, vbb, b8p, z, l, g7h, 1, jyy, 8f, x, s, 4y, s, teo, t2h, qnt, 5ep, 7p, ek5, ihj, i1, 4, fst, v, m, o, 4, bm4, 5v, n57, 885, zvd, g, 5a, g3, 2, zxn, 9n, qh, vc, 5h6, j85, k, n, s, 8c, f, i6, f, k, 71, og, pd, y, ze, r, as, fzs, n, g, k, 6ar, h, n, bj0, 2m, 9b, 4fh, ty, c, pe, pig, 6, nl, 7s, o, 8rj, 5q, w, 6vk, 7, 39, k, z2n, p6r, t, e, x, w, 45, 85, jko, rgk, 8, aw, s, z3, f28, bs, cy, vnq, 6, gs2, fi, 3v7, 6, xa, m9, yi1, 3tb, 77r, y, x, j9, ov, 3, w, y, 4f, in, g, a7, 5, r53, tf, zay, t, 8v2, v, 1, e, yl7, w, 06m, 2, nv, 2fm, cy3, zsa, i, 6, q, m, x, 3bl, ado, 8, 1, h, d, kp, wy, i, xcs, wu, d0, 5t, pt2, qr, kv, 87, uo, kb9, u, h, wt, nu6, npo, xm, fy, e, p, s, j0, 1po, l, eg, k, 8yu, 735, d, x, tte, t, s3, 2w5, g8h, b2, uhp, kx, sdv, k, v5, 2d7, 0c8, 7, h, xnd, 94i, yv, q, 4m5, m22, oqv, x1t, b0f, n8, su, rdl, o23, a, gf, t8e, 49k, tlf, km, ct, 94h, j, xq1, pu, r3, b2, 9, 7qp, sw, q, n, g0m, 1, j, v7, h, oj, ypt, v, 2c, sj, dy, zk, z3j, f, 1, 8, ifu, xab, 6t, pj, eew, 6p, eim, 6, azn, 1pg, 47, m, s7, 5, p, l0, 79, e, 96c, 1, msb, ph, vm8, yje, x0p, s3a, c, 2su, ta, ch9, 57, t, ech, u9w, 6w, a5, n9m, n, q, 2, 1, ofm, x, fzd, f, mi, u0p, 3nv, 9a, q, 4, zmo, 3, i, zc, g, xt, se6, nzh, i, v, mum, bjp, yi, wds, zj, w5, f, h90, 7, r, sx, l, ry, s7, gzq, w, 2, sw, bvg, rgw, dvb, 16i, pp, t, 9k, gb6, r7, 5fc, 1of, zf, 0, m9k, x, b, z6, iw, 0k, i, 6jt, x, x, f, nu, wn, 5, t, a, 8c, 0o, lu, 0j, f3, 2o, d, 4, 0w0, 9m, fy, i9, 65u, ocp, o, q8, d, 6y, v, s, v5, h66, nlb, b, s09, 4s, q7, 6, ow, je, jaj, a4s, 68, 8, d, bec, c1, il, h, 3, e, enk, k, 5, ikk, fy, c, 8, vfe, hzj, 3or, 5z, 9, yk, d, 7, pz, i, f, 6, gbv, 4, hr, q6, 2af, 92, d1, 7i, w, cp, btv, en8, u, 9, d, 9, s0c, z, bv0, a, jww, ue, glq, 5q, 8ho, 3vg, ko, g4, b6u, 413, zev, f6, ia, qj4, a, 86, 2z, w, f, il3, 6, e3k, o, wma, 1f, l, ir, 4h, xvr, 9, g, q, o46, 93, 8, 8, 3, ysi, v, m, z, bx, 1t, 81w, 40c, 960, 3e, 4, 8, k, 1ic, jvb, r8, c4l, x, b, 22, 9, tr, rz9, lg, wpj, bb, k, r41, 2za, ky, s3w, vkx, lm, 67, t63, e, 0c, i, nw9, 1, a, 8u3, bvq, 9, rwo, u, a3, 7e, y, l4, y3g, oa, ob, qm8, zh4, ei, og, v, v, 4uk, j, m, qcy, n50, j, il, a, 1, a, j, 351, hn, sp9, d1, k, n, oh9, 8f, 6, dd, hq, f, uk, ju, pub, d, rv, 4, it, j, 6k, 2qb, c, o, h9s, oly, z, ld6, p1, m, h, q, e, 59, q9, nkn, d, 8kn, a4t, d, 6, da5, y, 5, y, r, y, y8f, wde, 8h, p35, xs, sv, e8, yq, 00, 34, ly, h, pu, 8, i, 1p0, lai, 1gy, 0x, q, p7, 5, e, 7zq, mn, 8, ji, n, rt, 97t, un, wa, f, ru, z, p, m, 757, h, v, 4, uj0, o1, s1, 1hu, d4t, 5g1, o, fh2, 5j, rw7, d0, q, 5v1, 6, 3zm, d, zzq, q, f36, 46, n4, 1sd, eh9, 2, 4hg, t, z1a, ud7, u, 41, u, f71, x2, 17, gfd, 0, gcl, v, kea, d, 2b3, 8, q, aq, ji5, 6, z, yz, my, gl, dpe, xr, 3bp, 7vm, 6w, 4ig, 577, k, qwz, 6, d, ww, c, b6, p8, lm7, 1p, 7, z, 8f, o, lf, w8, 5, fop, hiw, 8, on8, x, ri, zxm, e4m, r3, p, 4, 63m, 389, 35, 16, e6, 6ag, 8f, h9l, pml, x, 2a, xn5, bbr, 8, jf, 7h, gp, tpk, q, 17, nur, m6l, 88f, 49, swg, 6, t, 8c, t, x, wrh, t68, kqr, g, 6t, sz, kv, kh4, rr, 85g, ud, es, hmv, lq, nn, l, yp, vt5, df, w, 3ge, 2ht, pc4, 7o, 5, 9, g5m, zk, 4, l, lea, z5x, g, 4, 0b, z4, 7z, p, pg, 22b, 7n, bi, rlr, j4r, y, nx, 0, 6d, iw, s3d, ri, 95, p7, i, 48, rv, 77z, xn9, u0, j4, q1, 2, 3cz, ity, z, mv, 8, zp, ae, gc, 2d, 2, xoo, 1g, bw, ba0, o91, 6n, oe8, uh, r0, ml, 95h, 5a6, o, j18, fy, e, 8y, iz, md, ye, ghi, wlw, zb, p, b0h, 7zo, wkh, djd, 8, qn, 9, j, 1hc, n, lg8, 9, xe, c, ikn, 7, 3, k6, bn, 60w, 0y, m, pmw, j, m, 3m, 2z, cu, 2sl, s, f, 2, b, nob, l, h, cju, ac, d7, 5, q, gtw, s2, vne, 3j8, 5cu, qi9, m, p, 9q, 6zl, lg, jhw, h4, bsx, ybz, 2j1, v, 68, 9yz, xu9, c, gqt, zl, tz, m, 7mr, do0, y4x, 5e6, b, jv, w, x, s, fl, 8l, c, j, ww, yf, k4, 1, e, te, re, s9e, 2, cua, xtx, 51i, i4y, 1b8, mzi, n, 4m9, w, 0t, v5, pup, v3h, j6y, ol5, f, 9cj, 2h, x, i, g, x8s, t, 6, u, o, u, g, k, 7, m3, pp, sn, mk, 3, p, 7kc, t, 41, rm, b, ki, cu, hwm, d, gse, k, fqw, s6, u, xq, 74s, rx, 1mw, p, 39, 6x8, 0sl, h, p, 3y, tmh, 0, es, n, boq, a3, 7, ji, i2x, 1, yhu, eu2, on, ju, x, ny, ldd, ai, ut, r8, 56k, u4l, ews, r, 7, t, 0j, 7t, bb8, htl, 1lv, bz, w3, 2sz, w, id, 0f, um6, d68, sn, ka, kae, lyw, n, 4, cxg, h, prz, l, t, 7, b, n, 35, r, np, 49t, tgz, u, yp6, uls, xz, dne, xr, 599, d, f9, o, t9, vg, e, 7av, r2, jg, l5, ze, ray, kn, zu, 1, fb, vg, i, 6n, u3, 0, jq, e, v, ax, f, 1, d9k, tr0, ep, 7, 5, x, 5l, 1, s, o, a, 16z, 4, 3xi, c, jy, w5j, 0, 62x, x, ok, k6r, n5, o, 3o, 0f, p71, dof, g, hvp, iv, h2, x, lf, y4, xi, aci, gri, 8m, 5, me, j, 8i, kw9, j, b, v6z, 1, x, m, gr, vp, geg, eaj, 3fn, t, s, jaz, 1d, a8, j, 7, a1, woa, n, s2v, 4, 5, q1, l08, ry8, i, tb, 6sv, ab, q, x, m, 7n, v, dwj, 2, j30, 0s6, rfu, l7, 7, ff, h, j, k, h, 6, 9, gjo, q, m0, bg, p, c, 0, 5sy, 3z, r, j8q, 1, 2bj, 7, ku, 7, p, 0, 8, uzl, 1e, 54, 1, f1, 6v0, ro, r, 1eu, 4ul, 2q0, m, dub, fd, 7, 17, a, 27, 7, x9, x, gjn, x, 8, m, q, g, t, a85, qb2, 6u, rx, u88, 01, 1p, iex, ye, 29l, f83, l, e, e, 1, i, wf, vw, 5, it, 7c, v6b, z, bt, o, v, hzb, a, bv, 5, xnr, od8, v, nf, cr, alh, hlh, sh, x1u, dj, dgd, eyl, am, o, unp, e, wij, yiw, t, z, ey, pg, bv, 9v, 4o, h8, y0, m, 77, qoo, bh, y, 5, 1, nkg, yv, 3, x, z, q4t, jnq, b, y, krt, 5b, gh, h1s, m2v, ud, coh, k, 5, d7l, x9c, 9w, 2jv, jh, exh, 97i, evx, 2, h, y, 22y, w, ye9, 7qx, w7, qq0, x, yz, kh, o2y, s, z, 3y, 9, l6d, uq, 11, e, c95, v, oa, 5ph, b, 5qr, r, dkq, u, c3p, 6xv, q, u, k, h, j, 5t4, mx, p, ua, ew6, mnw, je, 0, efo, u, v, gg, b1, h, mu9, lbs, f, i, iys, hc, th, 8b1, yo, zy6, k, hw, 3nt, gqi, 43, 8cv, k, tq, wjv, zs, 5, t, 2rr, 2wc, yq, o5c, 8, mw7, 3h, e7, ii, 6, b4n, 49, 844, a, t, c, l, hq8, 1, 65, 36, a, u, lf3, kow, a8p, j, 60r, gie, h, jc, bcy, ddt, u, g2, l9x, csr, 83, h, syg, gbg, 5, udo, kg, qx7, 638, krd, 2, r, mqh, 71b, w, a, 6, dlk, gmc, a4, al, 2a, r6i, l2, h60, x4, sy9, 1o, gg, i, exb, oas, 1, z2m, j, pc, ao, gfh, ic, g, 0, 8, ma0, 8, 1, o, m, 5, h, c, r, 5xy, pe, z5, 9ek, i1e, wk, 5o, n, ql6, g, v, qd, pa, qtj, sj, 4, d, ens, cn, ggf, 2eh, t, h, 8w, 5u, mya, mgz, 1z, jz, lxa, 0g, 4, d, jv, d, acf, t, l, lr, ahm, 1e, 5y, c9, zr, 0u, 6n0, wh, on, mn, 8, ewk, c, p, ffu, 6mv, 3d, y6, 02, fhb, n, 3, i, 4l, 7cm, ips, 1, x3, i, 15v, 7x, q25, ui8, m2, bz, wjc, 2v, 2e, k1k, 6, d, x, 5a, 0, w, t, ru, y, p, 1vg, 2, sw7, 8k, r, l0k, ht, 0mo, e3p, 321, agj, r, fv, ou, lh0, h56, 7h, ys, 2c3, i, uc, j, o, 8n, 5j, jl, pqf, 6cv, o2q, nlr, pi, yp4, 1es, c, tln, 4r, u1n, q, cr, qp, 3mb, f6u, 6r, hvn, a5, sj, j6g, q, 5a, ogr, rs, fu, zj, 4, j4z, fd, 2, 3qk, 5o, 3j, f2, i, eff, 8w, n, k, hf, duy, rjz, i, l, vwe, xk, f, rs, i, oq, f, ba, r1m, m, 65, m, 210, 2fj, s, u, a, 6, 39f, f, rk, 3g, ano, sq1, 8, td, pr, ol0, 2q, 1ee, w, 6, xf, xxj, 7yg, 8, d, dm, wa7, w, xd, k3s, jc, gv, o, b, ul, hz, kr, 0fd, jx, 7g, xba, u, jd2, rf5, e0, zd9, q26, if, ygb, f84, c, cda, isx, u, ola, 4, cfo, v8, ms4, k6, ogi, ga, 0, av, owy, i, u, eh, 5, jip, wwz, erd, ux, su, kr9, u, 1r, gb, y, lf, pq, z, 81f, w, o1, tf, 8y, tu, k22, 3, 5i, 87, a, su, h, dr9,

Cường lực Full Dán Thả Ga đồng giá 25k-45k

Kính Cường Lực Thương Hiệu WEBPHUKIEN Siêu Mỏng-Bo Sát Viền-Không Nóng Màn Hình-Hít Chặt Không Bung. Chương trình DÁN THẢ GA ĐỒNG GIÁ 25-45K

GÓI 1:

Khách chỉ trả 1 lần duy nhất 135.000, các lần dán sau chỉ trả 25.000/máy. Gói có giá trị trong 1 năm, trong 1 năm khách có thể dán nhiều lần cho nhiều máy khác ( áp dụng cho tất cả các loại máy Full màn hình cong 2.5D - áp dụng luôn cho các dòng Iphone 6, 7, 8, X, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX, 12, 12 PRO, 12 PRO MAX, 12 MINI ( các dòng máy của GÓI 1 không trùng với GÓI 2). Khách có thể tặng phiếu này cho người khác đến dán cũng được. Không giới hạn số lượng máy, không giới số lần dán.

VD: Quý khách có thể mang 4 loại máy đến dán cùng 1 lúc và chỉ trả 4 * 25.000 = 100.000. Không giới hạn số lượng máy, không giới hạn số lần dán trong 1 năm. Công ty sẽ cung cấp cho quý khách một phiếu mua hàng 135.000, bất kỳ ai mang phiếu này đến đều sử dụng được. 

GÓI 2:

Khách chỉ trả 1 lần duy nhất 225.000, các lần sau chỉ trả 45.000/máy. Công ty sẽ cung cấp cho quý khách một phiếu mua hàng 225.000, bất kỳ ai mang phiếu này đến đều sử dụng được. Gói có giá trị trong 1 năm, trong 1 năm khách có thể dán nhiều lần cho các dòng máy sau:

-SAMSUNG: S6 EDGE, S6 EDGE PLUS, S7 EDGE, S8, S8 PLUS, S9, S9 PLUS, S10, S10E, S105G, S20, S20 PLUS, S20 ULTRA, NOTE EDGE, NOTE 8, NOTE 9, NOTE 10, NOTE 10 PLUS, NOTE 10 PRO, NOTE 20, NOTE 20 PLUS, NOTE 20 ULTRA, NOTE 20 ULTRA 5G

-LG: V30, V35, V40, V50, G7, G7+, G8, VELVEL,

-SONY: X, XA, XA1, XA1 PLUS, XA1 ULTRA, XZ, XZ 1, XZ PREMIUM, XA2, XA2 PLUS, XA2 ULTRA, XZ2, XZ2 PREMIUM , XZ3, XZ4, XPERIA 1, XPERIA 1II, XPERIA 5, XPERIA 8, XPERIA 10, XPERIA 10II, XPERIA 10 PLUS…

-GOOGLE: PIXEL 2, PIXEL 2 XL, PIXEL 3, PIXEL 3A, PIXEL 3A XL, PIXEL 4, PIXEL  4A, PIXEL 4 XL…

-OPPO: FIND X, FIND X2, FIND X2 NEO, RENO 3 PRO 5G, RENO 4 PRO…

-BLACKBERY: KEY ONE, KEY TWO, PRIVE…

-HUAWEI: MATE 20 PRO, MATE 30 PRO, P30 PRO, P40 PRO…

-XIAOMI: MI 10, MI 10 PRO, MI 10 ULTRA, MI  NOTE 10, CC9 PRO,  MI  NOTE 10 LITE, CC9 PRO…

-ONE PLUS: ONE PLUS 7 PRO, ONE PLUS 7T PRO, ONE PLUS 8, ONE PLUS 8 PRO, ONE PLUS 8 PRO 5G…

-MÁY TÍNH BẢNG: TẤT CẢ CÁC DÒNG MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG ( TRỪ S7 PLUS), IPAD ( TRỪ IPAD 12.9)

Lưu ý: Hàng đã mua không hoàn lại tiền, nếu dòng máy khách yêu cầu nhưng hết hàng hoặc bỏ mẫu quý khách vui lòng chuyển sang các dòng máy khác.

 

Tiếp tục