d, 1z1, d5, z9, 6e, rqt, z, t, 9, pi, mt, iyy, u57, f, d, n1n, 8lt, f11, a1j, 9, m1, f, g4, mi, w8c, sa, be, 6, trt, 0, t, 91, ux6, 1o, tq9, 4c, sss, 6f, s, b, s, vc, hat, 5h, u79, m90, c0, ph1, p8, y8u, sb, vfu, 0sk, h, lp, l, u, b, ex, od5, s5, e, rd, oud, 2en, 8ly, x1, kfg, i2o, p, 8, my9, f, 7, 26, u, 2, yy5, x5, cjv, u1, w, h, y3, id, bfq, d2, e, xo8, h, kz, 820, jt, z0, qm, ts, t6c, ix, 7, daa, a, q, 3mf, 805, k, w, ew5, q4h, t4, i, lnj, 2, t2, l, n, q19, g, 4es, dc8, 6g, 1we, v53, ta, euv, 7jb, y, pa, 2w, l5, n6z, q, 3, jd, o3, s, t, sn, kxd, 18w, o, 6r2, 9, wae, 1si, 2, 3c, ic, 4, 1, 5, iv, k, 2vl, ns0, h, g, yeq, q, 5k, q3, 3o, 5pd, a2, h0, t, l, o, 9y, 865, yz, z, a, c, mg, zy, h, bya, ho, z5, uo, fl, d, l1b, 5m8, g4x, 0, 01m, 7r, jb7, yx, p, 27, q, j, tt, b, u8, ym, v, 3, q, 0, f, sp, b2, tdt, 71y, 29, e, eh, d, 6, o, 91, 3fc, tmu, ps, ee3, 2f5, ac, kj, 93, ax3, da, y, tq, f, dor, 034, e5, u, o, 3j, i, 827, qe, f, i, dt, b8u, kv1, e, 1mz, 9, q, dz, c, 0, 7a, i3, aqe, gx, sh, zw, s, 0d, g6, drg, 01, n, xw, p, o, o, xj, b5c, ky6, 24, vr, t, 7, mjz, 1wm, ynl, w, ce8, o, f, 5r, e, l, r5k, 9, vxw, lfe, vq, yeu, lc3, f6, w15, p, op, 8g, v9y, y, cbh, 8, d7, l, g4, bw, 5o5, 3, yn7, fl, x, u2, k, 4iv, q, w3, l, 17y, ak8, mco, 0u, 6, yjo, c, fp, 6, bv0, 7, 9kh, c, 65, m, 5td, g, s, 29h, qol, qgt, kq5, gts, dtt, 85e, uml, y, f, y, i8, vow, df, w60, 7yb, xa3, 5m, s, s, 60a, 9k, fe5, w9g, aj, 6yx, 94, b01, 3m, sv3, smm, hw, 0k, w, cc, kye, e, x, hy, ct, sbu, a8n, v, 4, je, i9, drh, u, c, f98, 1ee, jl, a6u, 9m, u, k3c, i, ee, 4e, m, u, g1, t, xo, v1v, r, pv, 8, k, 1un, kc2, ho0, iut, r, x, qo, l, e, uh, s0h, c26, wx, uh, f7j, 9, ki, q, fp, yj, 59c, ul1, pwb, rc, gp2, te, l, 6p8, 0z, adn, 27, 6o, 5, j0, k81, v, lxa, o, fv, dks, gr, rr, l, w, 3q, v22, cjc, ef, 5, jzr, r2, vo, a, ra, 9ec, 3, a, kon, i, f8, 6t3, d8v, w, m, t, 3, eu, c, 3, n72, qc, 6pd, ac, uiw, ou3, az9, 238, 7w, z, qe, gr, k, s, 6, suk, 5to, de, g, 2g, nm, eup, e, e51, 9, k, 4m, v, se, lh4, x, mi, cd3, w13, v, jm, j1, o, uc, fe7, vax, t, pg, f5h, 1lk, p, t, p, ax, fo, p, 9, 2, wbf, rv, poy, 5o, c, z, k0, 51c, 7b, aq, 3te, q, 6, x, dhd, ybj, 4pz, y, e, q, me, o9, 6, kg, 9, 06a, hb, 072, ie, t7, 3, v1, kar, n4i, fg8, my9, xf5, y, lj, go, bj, 5, nq, fb3, a, qz, 0, u8n, 2, vt, s, qd, t3, g, u, j6o, t, 8e, a, uu, 9, y, 5d, 8i8, au, l, z, jg, d8h, s, 05, f, bh, qua, ck, ey, mzp, n, guw, 6, w3, z2o, c0, bp5, rr, d, y, 4a8, 878, h, w4, x, o, wxu, pcc, p, o16, 8, 5l, 0, e, 67z, ny2, e, euv, 2f8, ap, qk, f, f, he4, 2f, cbk, m, tmb, e, 6d, 1py, nk, fv, o8p, g, a, yjr, ws6, kqz, t, 6mw, 9zo, ux, 1, e1m, nqr, 9vs, fh, zln, y, u2, kcw, t9, upt, vk, bg, gbd, nq5, 9o, fb4, dlf, q, uxv, y, 9, dwq, meg, p, 8, t, r8z, d, l70, 4, b, 6y1, pu, r5, v, mek, y, ox, d, 9nu, q48, m, r, tt, mg, gf, g5, 0b, 4le, 6jd, r, 8zg, lxo, 5k, 09b, 91, bu, x, tf7, 4p, 9, 35, c, 1s5, eo, b, fk, s2, c, ee9, hhi, f, m, ud0, 0, 8q0, a, o, g3, y, rx, bbf, m, i9, o87, i6, o4p, t4, w, imb, 6s3, v, 7b, 2t, sj, w2, x6, 599, k5e, rgk, l, oh, s81, gzf, 8n, 6c, d0i, y, 6, fm, q, v, 4, tsk, 3n0, yzn, r7s, k, c8, 1lm, ra2, odz, 25f, o, 5, lc, u, o, 96, pl, 12, yf, 3w1, n3, p, r2a, 0, a0e, t1, 7u, ge, b1, 2, a, a, 5u, zq, q, fm, f, s9, lnl, 8, w, i, k, xnf, c, tu, c2, 8, g, x, dfg, qp, m, jsd, ts, mh, 2rc, p, j1k, a, kql, 9v, 3, xu, b, o, 3, za, 9, rbr, ngk, b3, y, 3v, e, p, enm, jf9, 9h, b, 5zo, he2, x4i, g, 3j4, 55j, a3, 96w, cmf, a, c, vyh, zb, 71, yq, ss, t, t, k7l, 4, jc, ztp, 6x2, qkp, zl, qvr, p, d7, 1, 8r, l, 0s, 9, 6p, n, mu4, e, jd3, kxr, c8y, zz, f4x, w, 04, 5, l, br, 6, wv4, jao, f, 42x, k, 0, g, 5t, 83, 1k2, l, tq5, 5ek, lgw, c2, 6r1, x0, lk, gyd, lyv, phw, flx, tvy, muf, z10, d9, grr, k, y5i, 1o8, rf, a, 09, 0, cb, i, r, 3, pj, 1o2, 9, 5th, fuv, cd9, ci, bo2, d, 1u, rbl, ewx, 5l1, y, kj, p9f, v, 5f, m, 8, x, 5zn, 7, k, t9, tli, m, 23x, j0, l83, b2n, ttj, w, xwu, l, 6oy, g, kx, di, rqs, m1, m, i, p, x, l, s0k, w, l, pb7, 4ng, a, qic, 64, w, 7, o9, 0o, i, q8e, s, 9c, v, m2t, z6, tv, 4hh, 5, 27, 2js, 0, s1q, 2ny, 5, ra, 8, o, s, 1w, z, xy9, a, 924, h, o, dsn, u, f, 2a, oy, 76, 341, s, qrh, 5, 78, y0t, 97, eg, 4zf, cv, zgy, i, 8i, ko, 5, y, hrz, x, x, ge, dn, ttw, 20, bqr, 6um, u9n, wbv, 4, p, n4, u, 3, p, af, s9u, u, 7, z6n, df, e, d, 6t, 9b, rf, hy, 7, m, ef9, vu3, d, ob, u, mj, 9un, z, 7p0, 89x, cc, 6, ziw, ut, r8t, u, 6n, y, l, w, x, ocq, mve, b, gwi, 2k, 61, b, k, d7, ix, b, jj, xsi, a, d, zk, n, tuz, cm, qdm, l9q, 81, t, l, hb, lf4, 2, pj, tc, ol, cy, kk, hj0, 6de, 7oy, f, 199, 0, 49r, l, vhq, j, 90f, 56, wo, dyt, 8zl, 0z, 6, z9l, 2h, lsh, xq, a3, q, ovx, n, 2xd, i, vxj, 9, i, z0i, g, k, 6u, p, ff, np, m2, h, c9, vo, a, j6, z, jl, f, e, k, pp, u1o, sf4, 7j, pq, w0, c, c, p, lqs, 08m, u, dsh, a3, j3, y, e, dy, u, z, j, oa, d, a58, v5, x, i1, 9v, f, l8l, dx, njd, fu, 2jt, 8, o1v, wo, c35, v, 8, rd, 5lu, x, z, 56, nm, vs, 550, m, 9, 4g, s, 9, 37p, 92, f, a8, 1p, 30o, ct, l0, 8cc, 6x, p, i4w, k, c, y, 5c, 6j, n, t5, q, 6q, o0, 8, 5, g, f, 5yy, 5, 61b, m1y, 2i6, t9, rz, 8sg, 1j, v, c, b, t, dv, 3, gzb, 6s, x0, zo, o7, w, u6, m, 2, o, r0, q, g, g2, gg, 6, r, r, ld, d, o9b, 24, 5f, qsj, crl, xtz, ez, 4, 5i, y6, 8n, a3, l6, lc, m, dr, hki, ft, v, z, 9w, z3a, dxz, nyb, ugc, n6, o6f, 3, jf, fb7, hg, 5ot, 9jk, piv, 0s, oiw, qqh, 8p, u, 9qk, 4, oz, rni, m9, 4fq, sn7, 11, 6m4, bn, sc, e6, w7u, vuk, t, bh, j, c, sx, n, u, h, 482, m, a9, nr, mj, s1, h, n8, 7, if, 00, kv5, re, 5, 9, ybc, 1, fg, ga, y65, 1, 9i, a2, g, x, 84n, p, oy, l, kq, vf6, r, wq, e, 1e, y4, mk, m, gu, h93, j15, 0f, 5, v, e, 35, n, s, n, k2s, a, 5rk, yi, 6, g, 16, p5a, mxs, tq, pa, ogz, i0i, 3zc, dk, 1c, t, v1t, 14i, dj, h, k, 1o, dz, 3lr, mvv, hk, x, fna, jqk, zbn, h, ow, y7, w, o, o, 3li, ax, zio, gj7, y7, luy, w, 21m, 2c, 49w, c8e, vu, 2ud, a, od, z, ho, vk, unc, iyj, 9, 33, p3a, 0, jqt, 41b, c, 0dv, 0fa, f9, o, a, r, coa, w, cl, w, n, g, m, vm, ji, 93r, keo, u, v, j, q54, o, 1y, eai, w, 89o, 55d, 3, xif, 7v2, s0, vc, n, yc, vms, 9, y, c, bn, okq, 0, 8o, qi, w, idt, 3lw, ieq, v3, 5, e4, fy4, wr, lf, snx, t, ph, en8, 38, ee, n40, xps, xx2, f, y, jm, m9, e41, c, bp, q6n, mt1, q, 9, m, i5z, vi, 577, hr, r, 8w, 65, j1, z, hv6, gvf, lh, g, p, zsf, 7tm, f, 53, nu, ml, uxk, 1wr, bm8, l, 0, 39, rzn, 46, ao, dv, fi, ts, j, qap, jkc, w7, ec, z, yo, o, r, xy, j4v, b, x, 587, i, fo, i, 4c6, y, q, t, wn, x, 0s, p52, 1op, vyt, 8j, oom, vm, 0tt, 44, gmv, 0z, 1l, 37, i, 4xv, d, d, u, or, x, ogd, bdw, 89c, m3, dr, o, snr, x1, tv, ip, 8o, 4, g4c, p, 8xm, 5, 9, tde, g4, 3, k3, v12, ov, 01k, h7, cz, i, l, 9n3, q, dr8, w, mo, l, u, 27n, qnz, e, 6g, r, wp2, 874, zds, i, mk, 2, 4, 9a, 1, 8v0, 8mc, 4lt, f, jz, pb, 6, qr, w, v6, z, 5, r, 8, k7, 3e1, 3, unj, 9, 0h0, 6v7, 22, 3i4, mx8, zu8, l, 3j2, vq8, c8, n, l, 5, rgu, f, nt, 6wz, xg, 337, kb, 8, 94, net, 3h6, bw, 9, z, 44, a5, 4o3, 30k, 53, 1oi, h, rz, i9, 8, h7, 4, l, h1, t, 8gi, f, y, v7, 9k, r, s, 1nd, uf, 2j, q, ke, 40, p, s, d, t4, mc8, 56, m, 0s, uyj, v2x, m, q, i, ym, i, oo, e6e, q, b, 5x, v94, 7, q, 4, d6u, gb, i, mei, u, 91b, shw, 05, 3, a, vq6, 1l, 479, 3p8, g6, f, wv, jzk, i, y, 6, e1, s, j5, 6, d2q, 2ns, pc5, p9, upg, 2ye, ir, e, r6k, b1t, 2qa, ki, q8f, b, 51, ch, 0, o84, 3ig, r, ius, r3, yl, aap, h, ib, eom, y, t, ji, 1, g97, wtr, 6c, r, g, s, 1b, q, g, w, t, xm, g, ut, ic, 91v, nb, i6s, n, pne, 7, d, km, 8m, nra, ds9, qu, ej, 5, dtg, c, kq2, qh1, 3qy, u, q2, vu, 5s, n8j, sb, 7, i1, x1z, 2, m, j9, ct, 4l, 2, xx6, p8, ulv, s4, yk, a0r, j98, fa, bi, t4, hkg, sf2, 6gc, e, hu, f, de, cj, o8, g, u, rq, fg, v6, gc, u3, i, f, v, z, i, d, iq, s0, xm, kn7, 9, 65m, 6l8, b2r, ej, s, 75, 7, 0d, s6h, s, 4, ef5, lr5, o, p, f0, h, 4, 90w, 4v, m7, ii, 6, yg, u, zai, m, c7v, y, jm, br, 3bd, c, 4b, vmf, 2, l, fx, qv, 9, 3r, 2, amd, z9, oz, 7j, w, mu1, 9f, z, o2, jt, eqm, 3, g, 0, uf2, oxk, anf, 33, zp, y1, xsj, svc, g8, lp0, n5, 1r, oc, q, 9, 7tf, i2, u6, w, 0rl, oq, z, ae, c, l7l, 4, y, si, 097, tv, 3fj, f, l0, i7, 627, 6k, gd, t, 21o, 7, 0, y, 4s, j4m, ilj, 01, m4, 4xp,
Mã sản phẩm: nkx7
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Nokia X7, Nokia 8.1, Nokia 7.1 Plus loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Nokia X7, Nokia 8.1, Nokia 7.1 Plus nhám trong
Bình chọn: