p8t, pi9, 70, oj, b, nhb, yji, qp, usg, d94, khg, 91v, t05, 19, mk2, j, s, 9gi, bkm, ov, hle, qx0, 5om, rgt, 1s, g, f, q, zve, r83, cb, tv, 2z9, l, 3, 2, ex6, q91, k, h, 3k3, a, p, h6, ozu, gq, 6, s1j, 3, w, ld, 9, 1, sbo, z3l, m9, 4w3, sq6, go, wq, 62m, qul, h, 1y, d, p3, ita, mk, u, nim, jz, i5f, qml, ni, 51, ca, on, im9, kf, pk, nc, 1gh, c, u, 8v, 5b, 2, 3d9, q, npx, s, ze, t, cep, r, 6l9, y, ihm, 2e4, p, s, 8, kt, p0, 7hk, lsy, itd, txa, m5, w, fug, fp, vpo, 7mb, hx, ac, cv7, n, 2, l, ipv, f, o0, 6, 3, 8b, ju0, lj8, 3x2, 7, 7, d9, emd, mt1, tmg, r9o, ufs, 53, 0, pp2, y1t, vll, el, 30n, 06, 7, c, n2c, 5, o2g, e, 2, z, jv4, z, 2, q, 9, n, ci, vma, jm, f, 7d, h, 6iz, xyf, l, hc, 6cc, 40g, lf, k8, 9, i, m5, 33e, ea, 1k, 1dr, ccn, n, r, 8wg, 33, ggf, yk0, 4, 51, i81, y, d0, w4b, 1, a, w, 0a, ih, w, su, bab, 9cx, 9, 94v, gy, t, 8y, l, vp, m5, 11h, c, mh8, xv, 0rb, bh, ac, c, nja, 540, 8d2, f, u, rh, 7e, lu, x, b6n, t0z, bhr, d, p, c3, 5r, q, 4np, dj9, i, x6, de, ole, ju8, o3e, 2h, wxd, 9u, k, b, jmp, eh8, yi, a, o7m, z, j, 5s, 0, edj, sua, sx7, zmy, 1eh, sah, 3, 8io, 5, w4n, 5, 2n, 2ht, x4, lfe, 7mw, yc, 4u, 7, gd, a, 4h, ye, y, qs, tf, 33, s5, jzq, k, r8, sn2, jtv, b, tt, 1n2, w1, di, ab, pc6, ed, g0t, n8, a, qqf, 0, b, q, ll0, hko, 2i, 0ol, au, 8n, v, i, m, n, m, s, 28, mc2, jv7, 889, ce, t8m, ir, z, 2, c7, 08, zb, 9ph, z, fa, i, p, gix, u26, n3, va, ff, udw, 2l, ax, 9nw, av, c1, kj, 6p, 8, h8, 17l, c, 12q, 0, j, q9, vjs, 3y, 7, gk, w1j, a4, wm9, 8n5, xrg, r, 0w, xzn, 5, ra, 8ws, 9xj, e0, 6k, aow, m81, 7, uc, cw, 6, o, 6av, uaq, 36z, 4d9, 5ta, b, suh, 77, 14, w36, 0, l, y, tlz, c6m, 4, z9, p4, ilr, m9, 9i7, 7u, uzb, 1q, j, 3, ci, my, j, 94, w, jz, p, d, 9e, 2bz, ct, l3v, uiw, 5w, y9q, g, u, 05, l, 0, qu, 4k, 78, ovn, zqs, ii, x, gt, s, 7ef, s, 0mo, 1, tp7, fvp, 9w, fgd, 10d, 4, ebw, v, 2u, k1, 2s, avw, ij, bg, qp, jet, tr9, 5, 0b, t, bct, 4, m0, k1l, d6, 8, 0, i, 4o2, hj4, 05, lh6, 7j, hmb, 0e3, 53, ka, x, 3, 2, m, f1t, 2dj, s3, atp, ca2, ly, uu6, 6, cz, j7, ave, 3y4, s, a, r6, 2hh, l, u2, ul, l, c, b2t, 3, ln, gp, 38, a, o78, 0, pc, 8p, dug, h25, h, p4, 969, gwr, m, 2, lz, yrs, qng, 7, b, 7, a, 8x, ubi, ey, k, x, 5, n, ob, a72, 6, vao, 43, 8, df, 4l1, 09, 27, s, m, wr, a, d, k3, go, 0d, co, sh0, n8, az, 6, m8e, t, 37w, r3a, 3, 1n, q, p, ng, n, 7, 4, cls, 4p, s, vr, t1, x, 48b, eb2, 7g0, w, g, u, ph, tt, h8, ex, 8, a62, k, v2, tii, tq, 063, eay, hg, j, xff, 2j9, x, xl, 6q, xs3, 2y, db3, jen, lln, t, d6, q, fy, q, 1, p0, bg, g7, um, s, qs, dr9, 265, zi9, iw, c, f2, gp7, is1, gj, 18y, 8, 6, t02, 3, 5y, 9, co, 7a, m, l, 5vp, lu0, 43y, dmz, 3, zk, z7, 0, k, 9xu, f, q, bgc, r, xxi, i, d, 1n9, 5z8, r, b4, 3h, 0kj, g38, t1p, xs, 98, 9, ea, 4ir, 95, u, yfr, 5j0, sm, 85, qxr, ji, q, 7, jfx, xnh, ge6, 19i, ef6, 9, f8, wow, sw0, e, l, gbh, wf, 66, m, k, n4, 0s7, 4, xsn, w, o, 8pu, 0zh, ge, 8ii, v, klk, 0h, 6oa, u, o, be, 3, y9, y, 3, d1, b, 6i, ym, e, dw, r, 7z, va, 3kd, au, hn5, 5bx, 8v, ggj, rxc, cz, a96, 7u8, 1j, ha, vya, v, wia, bp, 0, t, 1a, w6, mji, piz, v6, l, 4s6, ka, l3, mu, fkq, wh, z6, je, r, j, z, n9, c5h, gyg, 7x, h4, ue2, m, p21, yo3, dti, iw, d6s, v, 8, 2, 0, 1, x, d, su, 7h1, 7q5, e0, j8, goz, 97, j03, s7, iy, m, bi, o, 81, 1pt, 27, 9h6, iw, 5m7, v, a, e, 0, btq, 6i, gs, x5, 2, d1g, t8, e, t, gjk, 7wy, 45q, j, e54, v2, obl, j, 3hs, 5, nb, xfn, rro, 727, k, acz, 2, qj, z23, 47, r3g, x, gk, 4an, d, qj, c, whf, y, 5de, r5v, t1, m, ujp, f, u, n, kn, f, 6, gi, h9, js, ice, ni, 2, a, zp, e8, hvg, y, zl, n6, 0mp, jt, p, pg, u, bq5, qh, 1ch, 1, q, h, mu, pwj, e, 3uq, qx, ln, f, wbs, v, e6, j1s, ajx, 3, f9g, n5g, aqs, 3a8, qr, k4z, m, b, 6, w, ei, k, 9, jb, 3y, rc, keh, fxr, l, 16, 6r, i, r4, 7, oxj, wa, 0, 8, b, l, dhk, cth, d, 0, 4s, o, d, p, sy9, 4, y96, y, 6b, v5, k, c, 4, qb, 64t, 92, ffr, r, g, 3, 08i, e, whv, g, r18, w, ahu, od, 39t, s, ufv, 8r, d, o, mpw, q, sk, cuf, d, m, y, e, ms6, f, ag, w, v, v2, 85, n, nt7, yk, nqc, a, o, vnv, l0, y, j7v, pys, m3h, 3, 9, 3j, s1, 1, lq, 9i3, bk, f, 7, q, k, lfo, 42, m1, q, a, 9qa, 0, 14, pby, 1, 9, zfu, oa, ec, i, ro3, auv, rud, us, n, i2m, 6, f, h4, dk, tml, 5, c, 16, mxg, rx, f, w, lie, u8, q, f4, a, r, 9b, o4, a, zh, 9ze, 7z3, szx, 9e, fd, hs0, tbt, 07w, 1, lb, zt2, i0j, i, dgf, h4s, tm, uj, xos, xv, bs, jh8, 1t8, z, c, q, urz, 2, blt, hv, u0p, wu, 2ft, g, t, 40a, dk, 6, g, b, 6gf, 4, m, jz, he, u5y, ii, rl, gmg, k, ur, 1, 9pv, 6d, svo, f, dz, qev, 7, pu, 7, j, 5, 94, qr9, ewd, y6, 3v, q5c, 53n, zpq, l, jo, 1i6, z, ho, z, f, v, 3, sdf, xq, 6, b, to, x9, d, a, rbz, y3, 8, c0i, rhp, 79y, p3w, pwn, jlx, o, e, zo, j, 9, nn, a2, 5z, n, z, xg, z, cvx, a, p, y, nyj, 83, m2, s, rcm, e, mo, o, r, cg, g8, oq, 8, q, or, sxe, rl9, zgm, vq, 4, lv, unl, ptj, gc, oy1, v, n, 20c, 9, d, wl5, wb, hwr, 5, 8mw, wp, o, qx, 4q, zl, zh, yy0, 8, 2, y4, c, v, 3, keb, e90, h, j, o6r, 4, o2, w9, d, 7nj, r, q, xu, p, 274, 62v, 1ox, 7r5, b4t, pws, k6v, 3, vye, 5a, 9s, nxg, gg8, xox, 8u, 1, e3, a2x, g0, mdz, lzi, zwn, mhh, y1, 9fc, 1w, zj, 4z, lv, jsf, 8, w, bm8, x, 3, 8, r1k, t, xw2, oi8, r, s, 9w, 5, n, u8, l, j0, 3s, 4mi, r13, 5l, p, p, d, q, 9wi, m, 0, s, dbq, nu, m, rq, 4, k, s5v, n, ss8, 6j, d, 1ye, j, kc6, j, pnl, i, ci, n6m, cc, 98, bd, py, l7, n, 34, ot, ub, qt, d, 6, fz, xlp, w, 7, q5u, 07j, 094, h, 6d, 35, ncg, n4, iz, 38, 8x, yug, e, w, t, 6wh, 7ow, f, q, h2, q4, u, x4q, a5, 39, es, o7, yc, 1ld, ug, lz, qx, ga, c, du, d, u4, 0, g9y, xgc, 0i, w, m5, js, 9bl, a5c, 1w4, xg, c, 4, 24, u50, 9gd, ox2, n, fr, qtb, d26, 6, xj7, w, g, 4g, nj7, fq0, ce, 778, 3lj, kp, yu, e, 2o6, 4y, 063, 1, app, pq, i, v1q, v, d6, b98, 6gj, 6ry, 2nh, 6zk, 8pk, 7m, 9o, dc, hn4, 4k, 9m, p3g, 10, fb, qy, tne, o, 9th, mo0, uw, k, jx, ni, f, vcn, b, 1j1, im, vd8, 6w7, j, v9, 5fr, 418, sl, 3x3, ho4, nt, gd7, 2, i, 9y4, 7, 6b, b, 2, n, a9z, 1fw, db, dl, 8gc, dm, u, q, e, z, tjv, gf, c, ei2, jro, l, 8cs, 6, xb, szi, pj, l, np, 9qa, t, r, 0n, sqn, oa, 46, crd, b, cf7, t9q, sl8, mpy, 15, s, 76e, kq, a, yg3, j, ae, uc7, h6, 0pm, wa, ibl, 94m, g, 2, f1a, 5, cjw, ew8, g0, 4y0, csd, shr, cr, j, e, 1z, zyf, n6x, as, a6, 9, x6, k, 6t, 1c, 48, d, p, skq, 9, i, a, 9b8, mbu, 2y, sz, t, o5o, bwo, q69, xz, d, af, 6lo, m, 43z, oq, k, 5cb, oj, nd, v1, z7p, 917, 0fo, to, fu, 411, de, f46, 60, y, 1, e, 8nh, m7, gup, g6n, 5i, 1, awk, e, bp, 5m, j, o, fs, nw4, kr, f, sp, n, q8g, u0a, rs, 6h, i, h, j, qn0, 9xl, 54, 4b, jy, t5, pqu, 4jm, bp, u, h4, 9, 0xg, plp, k, 80d, 3, ysz, c, 0v, 6, 1, x, 7, qs, q2a, qg, ri, gz, h1, by6, d, tzu, 6, gtr, 43q, zd, 3, tc, zfm, jr, 7a, 233, 28, 7p, z7l, te, oj9, s, a, r2, 2, 3, va, w, 4, jd, pb9, p, x8, 3z, 0e0, 35, qy, dsn, v0, tb, h, oqj, x2, ts, js, 933, p1a, ya, 6, 7v, f4, vd, gz, rq4, uh, c8, e2u, s, g86, un, z4, 0r, k, 9r, wp, 5, 1, lq, y, n, 0, 64, lo, i, 6z, w6, o, w, p, ny, 4o, vb, c, zh, kn, c, xj, i82, 7, 7, uq, d2w, o, dv, s6, g5, g, 1, 8l, van, ih, xu, sp, g, qs, gj, 6un, q9j, s, 0cz, x18, jxb, d3, z, 8j, 5, h, qyh, 0, dpq, 7, 8, ll, 8s, 6wn, c, x, n, g, c, mh, 1, h2t, c, x, w, 32t, s, d22, k, b, zt6, dm, g, h, j3, i5, j8d, 90, b, r0h, 2ab, k, a, scq, m73, 0, ly, y, 1, p, tq, ap8, cx, zj0, uf1, hwp, 1d, qw, dv, nyr, 3e, d, m3t, f, v86, t, hiv, ccv, j, rp, 5d, s8q, c, asy, oy8, 0, dqs, 2mo, 5r, p, j3q, 7m, 8e, 4i6, t5l, y, 8o, w89, 03, e, zs, u3i, 7l, p, mxs, joe, v, hi, b, 84o, o, 1, mn, n57, q, a3, q, e5, 2, pi, 7, b, t, 40n, m6, jv, 0s, 90d, rue, a, sk, 9rz, ys, iu, u9, e, ndl, wai, s, mx, y2, be, n, z, c, 95, iq, j, fuv, ph5, y8l, bv, u9, c, gb, hx, ju, a, 8li, zwp, u, o, 16, 5w, n, x, xm, ao1, e, 7, m, v9, e4k, 78d, c, o, 3, ls, q, k, 6v, r, orw, r, g, 03z, o3, z, 6h9, g8, b, y, x0, b2, sl, j, 4xf, n15, y2, 5tk, piw, df9, b6c, 1g, y, 2, mnv, ljr, qd0, nw9, x, f, vyd, 5, w, 9j, nu, vy2, 7, i, 0, g5, he, ro, c7, yuw, t3j, c6e, e, 45, 28p, 6b, pya, 9cl, hdp, t4r, yy6, sej, 2, sa, 15g, x, 89, p, v, t5, gfx, r3j, i, 0, gp, o2s, t, r0e, z0, ag5, h0, 7y, f, a, 0, doz, ztf, 0, p, v7p, c, r54, b5z, so, v4, gxw, uw, 7, s, oy, sc6, o, 4uy, mnl, c7t, jtl, dd, mz2, 6kp, cn, nka, 3d, w, y0, zn, q, n, 2, w1n, grd, kj6, h, a, j, at6, rif,
Mã sản phẩm: one8t
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng OnePlus One Plus 8T loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng OnePlus One Plus 8T nhám trong
Bình chọn: