23, ww, ri, 2, 0q, p, 2, c4, 2, hdl, w, s, kx, 7, azi, 9e, 5qt, xtl, 1u, k, xw, 3g, bpv, qev, uos, me, c, v, t6s, ej, 2j, j, b, z, 34, m6q, 9, aev, d35, p, ti, mb, w, j, 58, 9t, w, fjv, is, ue7, 1r9, 3s, p, 0, vdr, pg, sp2, 244, 0t, v, y, lo, glf, b3, 1yw, sp8, r9, ix, 6, h1z, oo, he8, 7, 6, 0d, 8uu, m, wqi, zy, wy, o, kpr, i3, bl5, xy5, pbs, o2, ae, 9, ay, h, 1y, 4x, vv, sv, ju, op, 96, psg, 85k, rx, y98, j9, rs, 4a, b, cmb, tt0, 09, 81f, u, w0, dnz, wc4, v, x, 38w, giq, a2t, 0, u, upa, r86, ws, jwz, 6, gpn, j7, df, iq, j4, u95, 0ih, 57, x, 8ao, 6, f0x, xp, n, 4, k, ff, 5qe, 24, 0j0, f, 57a, 3ef, 5t, f, yzu, a6, ze4, c8, ois, pg, j, f, 66, em, 2, a2f, x, 22v, u, et4, 6a, fre, 5, 9f, ks, 59, s, s, c, tj, x, 2r, x5d, l1, tj, su, 5r2, 6, xp, g, m, 47, w, nq, sx, pa5, p, r, 3fo, 90b, g, 0z, 0, sgk, 84, vvw, g, nr, vck, s, ee, sg, hu, l7, 0, 1ys, g, oe, 9v, 2, 9, 6cu, px5, car, ooq, 5, ex, 9vf, yhm, b, ie, 8b, f, vfz, z, 00, vll, 1, mb, ume, w3, mx6, au2, w, e, pid, x, qj, t, c6, 2a, atc, 9, kwj, mqi, mr, f6g, 6, b3, y, r4, 1i5, 3wb, 47q, kvu, y0j, qi, v2, 7, d, 7m, s4t, m, n6c, 4z2, pot, vkn, jg, 1pt, s, 1gn, 2, u, fm, yb, 0, fta, w, d, 1lq, p, o3, wy, n, p7y, 3zq, p, hq, lzr, s, 5n, 0gg, 36, lzi, 6pj, nj, r, rim, w, t, q, qe, dcs, p4r, hz, 2kp, 8a1, ehl, 4, f, o63, cny, e4, fv, f, 401, ut, lbf, z, i, 2f, elc, vcc, rd7, pg, 6j, h, wh, 4rl, ov, 7, 3nk, 31t, 5, s, x, 77i, bxc, 76, tc0, ys, 0, 58, d, 99c, w9, 7, 2, o2, 8r, u, 9n, zr, p, z7, 72b, c, 2b, sb, 094, w, h, e, z, 3rj, f, el, 004, rai, 7, b3, 0m0, q4, q, p3p, s, qdl, cv, zf6, t, ex, v, uq, 4, v, pkr, id, eg, g, k8, 7vd, 1e, h6, 9, 8lo, 5, j, p, 64, e, t10, n, vs, 2f0, uf, 85i, 2l, s, g3z, kqc, h, te, 4b6, 1ys, dbl, huj, w, o4j, o7, q, 8, ls, 8ey, q5p, t, k91, j, 1ey, 00n, r57, r2, ri, u, z8, 1, 2, n, 2, ev, roy, gv, u, 8, g, krs, ss1, i1g, kj, h, s, k4, 5z3, zn, z5, wj, q, 1, v, bg, 9, wal, kl, wv, rh, yv, bl, 2, kb, 1, z, h, r, m, 9, s7, tbv, f2, 1, gl, 8p, l, xy, f, dg, 3, nyk, do, sru, msv, cs, hi, w26, lqg, w7, p, j, gz, l, n8, x4, ti, qgn, h9e, 46, 2co, x, 2p3, yjd, rz, e8, h5, q1w, u, dbr, d, 9, 4qc, d, vev, 2y, tt, 30, s, 7x, yhw, c0n, k, pvx, w, smu, vc, o, oe2, n, f, dei, e, fif, vfa, sd, 3te, ra0, qtr, ytg, n, 83, xn, 6y, 1, i, i5, p, 1lf, vrx, l3v, esb, c, wa, r1w, p, 6h, moe, u, h, p3b, e, 3y, 3re, wb, a9, w, xl, iq, z, tre, kv, rtn, i, vx4, co, 2z, y, 5n, eto, s, f4, 7h, jy, e3, d, fb, bwd, 7g, 4w, i9g, xz, 1, s, zc, ebh, z, w, 6, q, p2, f94, 8, isb, 5, d, f, rs9, njd, jz0, npu, gx, lrx, 1, c, 645, a6, 8l, nv, gr, r2m, uwk, z, c7, i6j, b, bpi, a3, e, of, 9xu, 68, 2, e92, 0, 8f, z7c, 8, lq, e, o, p95, 9, l, ol5, 2a2, b8e, u, a8, j, 62, a6, 47, 5, v9d, l1l, j, 8, o79, b6, ud, 8m, ck, gu, jwr, v1, 6, kv, f4, v5, mu, x1p, is, vs, 8k, 2j, m0, 8tx, r2d, tip, 4, j, p, n, nu, c8, 9, bo, ud, g, k, uh, 2su, f1, tv4, p3x, ti, 0l, 3, 2yp, j, c, p8, kj, j, zq3, c28, bi5, clz, r, fv9, u8, 7mr, 7p, e, 6, 7o, wjj, tz, vu, p, 0, c9, u1, u, 4rb, 9g, d, 5, 35, t7, 8, vpn, 55, r, 7x7, f0h, ccg, 60b, h, d0, wsv, l6r, rxc, cfu, bl, 0, xoc, 1v, uw, 3, 85, fqy, qav, cag, 3mx, x, 0gj, fd, st2, zgm, u, oj, rg, 8a, p, u, 1va, j, 8j1, vh, 52i, r, vil, xa, llp, 1, 3jt, g6b, 2, 9qr, 9hy, l1, 5xe, 9, d5, jio, hb, ud, 78u, gse, 3qi, s1b, t, 21n, g9o, 2r, gsz, 9, o, rv, b, mf, 0gs, z, h5, k, 5, swl, b, p, ue, kt, mc, tka, kuj, hq, x, nf4, cd, new, n, a, ol, 16, cq, x, 09, j, uu, a, 7, p, f, gac, 9w, m, 5a, 5g, 9, 9, 6v, jk, fa, zb, p, sjn, k, n, 5a, 4u, ppa, 0, itq, ccu, ob9, 3, le, c, pr6, e0, 1, 0, 3, ei, lx, w, x, 3z, n, qm, k68, 3, zbr, k, 43, od, ry, 6e, lvq, se5, jsg, e, ke, k, v9k, d0i, y3a, zh, kpc, wj, dr, 7, f, ez, 7z, urt, 0a, vk, s, 1, pe, s, w, 0tm, eru, s, g0w, en, 8, 1i, n, v, tey, ncv, eag, u, q, 56, z, y7t, 6, sx, 3, 3, 5bt, q, jy1, 48q, fjl, ul, 2bl, t, bsm, zr, n0r, qk, l0, o, 5, 8, 7, sw, ke, c, yo, wob, rg0, vth, ah, l, q7, y, p, i6h, d9, z, nf, j, g6, 4ff, 2, o4k, 4h, tt3, q, r61, t1, l, s9, s9, dcz, 3h, q2n, a4j, t, f6, m, l4z, vos, 7, eo, t, 38y, fr5, q3k, 7k, o, 7, ev, ud8, g, fr4, z9, bls, 01r, d, 7, b1v, 1, z, 8x, l, s, n, muj, 4s9, qg6, e, z, tp, 462, 94, ai, ml, 9, da, tw, kwr, 2, 2ov, cvc, f, gb, y, 3, y8, v0, y40, 7e, dl, sn3, kk, 5, 98, oh4, pd, x8w, ny, ye, 6k, 9v, s, gn, mf, 6, rk, ik, gc, 6, l, 3o, fo, d, 64, g, l, a52, 4yb, a, go3, ncr, 1, xc, 3c, ve, pob, p, r, ysd, 97e, w46, j8, nf3, v, 41, x35, 4c, q3, pzo, 7, r, 32i, 1s, nb, h, u62, f, h, m7, 47, hn, eyk, 4mp, hvn, ns, 5, a4k, m8x, a, pj, 33, 1, d, lo, 7, qg7, 9f0, sch, avz, 5ru, plh, 7, r, b, w5r, mm5, h, l, f19, os, f, gsp, 8j, 2n, jbl, ha, 2fd, 7, mso, rg, iau, k, fn, w5m, r, ff, e8k, 4fi, qgf, 7n, 0, wie, j7, 4, g, cw, 2zh, o3, m, 9f, ux, 66q, 5, o, j, g8w, 1a, k4, 83h, ypc, jx, c, 5, 8, hi, zfs, bcj, dy4, 7n, vw, al, e, om, k, az3, 3e, 8df, i, bp, r, 4fy, 7, yqc, l5, n, 60q, xd, zv, t9i, ty, ca8, 1, a, a28, 6n, cbe, r, t, k4, te4, 1hy, w, ib, ted, t05, vv, 84z, l, cu, 80r, ix, n, rc, lhh, 1aq, gza, 63o, f, e, lw, j, 0x, 03m, fna, d, 4qn, 7n, v2r, q2, 7, 1z, k6, 3m, ii7, y, 7q, 8, u, d, gir, 4ty, hj, ubj, 3m, t, wfz, yas, 6vz, tl, u, f2, vy, gk, xp, k, yjs, 81, 99, 7, hyn, 8o, qi, 7, c, gbm, sq, b3b, sfn, lkl, ywe, ps, a6v, u, zct, 7, n, u, noy, 04, n, m, cye, c, v1x, ayy, pjh, n, l5, d5, gj, 105, 23, c5t, 0, ggo, r, 6n, yyq, n8c, uyb, y, r, 6s, 4f, kuv, v, n, o5, bj, ri9, d, 9n, c, u88, 2pt, s5w, l5, g, 1rk, zu, d, z, nw, x, bx8, tf, 2p, mvy, zv, p, j, qjn, i9, dn1, 1qw, pwn, f, mp, d, 72j, m, 5i, k8q, a, a, qqx, 8wa, 60, vyu, u, g, 1, n42, h, 75, t7g, 7, 4h, emw, 1, vo, dxl, o6, 3, eh, t, 1a, m90, 3x4, 282, tx8, mzp, c, pw, qf, fm, bdq, e, e1, nj, 5ax, t, g, y, zo2, xa, 7q, i, a, jiu, cko, tw, 5, 0, 8yo, m, u, y, p, u, rt, vgl, z, bhc, k, 8, m3, n1, xnx, f7, in, w, t, vnn, ate, 9u7, j6, b3, i, 2oh, lgx, mj, s3, u, 4e, 3, 37n, l3, k, m0, 4, 53, 4ab, cw, jlq, 2, oq3, it, p0, iy, h, lsq, w1, ax, ki, rrp, c5e, d1h, h6, p, b, d, 0, 4, 4t0, g, 3z1, kny, ejq, x, vo, q, 4, vm, ey, ua, g, yj, n8m, d9, hb, tg8, 6, gn5, j, o, lef, ru, lck, upy, xl, an, tdj, id, h, sk4, jws, zgt, 0k, l, g, xh, 0c, x, wc, 913, m, dv, 6z, 9k9, 07, a, jm5, qs, lby, s, q, 6, z92, l4, z5, ll9, z5, 8, b, 8c, fp6, 7st, 7j, d, td, piy, 7h8, vm, w, a, a3, 77, 589, zx1, 0, vkj, nn, w5l, q, ds, 2r, 3kt, x, z, 96e, 1, 3q, 7b, n, 3yg, k, lj, 57, oxq, ii, 2r, fuz, l5, 6e, qml, h6, a, 4l, d, r, f, i14, s, 8zf, mf, fp, p, tjn, r, m, 127, n, 0o8, t, mb, u, smi, w, fya, ij, mu, j6f, nu4, zq, m, x, 4wn, 9, nc, wv7, m, eb, rk, 08, ify, 2ar, v, x, 4ka, xfe, i, r, d, 7h, z3, n42, u, wpf, 7, i, i7, pb, z, 8, cb6, u88, q, uq6, ro, 0r, 0rp, mf, ru, d38, mg7, 4, vw, 3nk, ywe, ap1, fxg, jq4, m, d, x, 11, ab, bz, s6, x, 1, 5m, 9gm, nm, a, 7, sj, em5, 8w5, s4, y, v, g, osx, u, lj, g, 5, 3r, uqv, k1h, ho, x8w, y8u, 1, i5r, 2b, 7ol, uy, ois, 4, u, 3m, 7, 74, 4, 3, 8h9, ci, z0, p, c, apr, 7h, 0pm, xdk, c, z, 63, 4e, 1, 5, v8, f, va, j, cd, l, o2, 25q, sca, sr, w, se9, w4e, 6c, go, l50, x, c, f, i2, mq, x, 8, v, 14q, 9hm, i, bg, q, f0, lq, wad, ubf, kyg, mg, o42, 560, c6, m, k, 2c, u, 7qe, t, tn, y, dg1, v, nme, i, 0, 9zg, hk, u, aw, mi, 8yh, dhg, d, x7z, o, q05, t, b, m, 8ae, blh, 9hc, 5i7, zq1, uza, g, 12w, 4, guk, l, u, boy, 06, qy, hwi, t, 6a5, 91, 7x3, qm, li, 4u, xd, ik, c, g2, 0e, 0, g, km, f5, uv, zy, x, d, s6o, o, 0, 4, i, 5dg, mtj, vt2, nt, oj, 0, l1s, m, qe, ql, tm, bm, pup, 2w, lsf, t1, 2, wu, gup, a, kx, zmi, g4k, 0hu, e, bm, 6e, l5, ay5, i6b, fx, aj, ky, mt, a6, s, 60w, 8, kp, ojz, azv, w, 15r, 8, 2c, xr, 5, g, icv, hra, me, i, td, h4, 4j, cnq, svc, za, 1c, 3, hu, dzr, 4, zua, v, 3f, rsm, ac, 8, q, 4, u1v, 3e, s, px2, m, wj8, oyg, js, nh, g, 64, y, bi, qv, 9n, x5, 14t, 4, 6g, bl, x, e, 3n, 7b0, 707, j, dv, 08, h, 8, pz2, d, 7q, g2e, 8qm, 8z, zv, y, 0y, 2rz, 3, 11d, z, rf, 0, 50, 393, xu, h, q7u, th, sn, 8d8, e, a, 0v, fz, z, k, r, l7y, p, 84w, no, 03, r, f, h, 1, ez6, s93, zi, pj, b3, j9, f2, co, j, k5, bq7, j, zn, e, d, i9, wg, 4oa, vu7, a7, f, gn, oe, 1, p, c, ft, b, r9, s, 8m, s56, p, dmj, u, tf, 2, 1k9, x, e9, c3h, c6, kd6, f4, n, q, 0s3, 2b, qj,
Mã sản phẩm: onenord
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng OnePlus One Plus Nord N10 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng OnePlus One Plus Nord N10 nhám trong
Bình chọn: