eaj, o, 3x0, vx, b, pj, lab, 8ke, 62n, s, 000, a, om, vs, 2, ek5, 8, 7f, mif, m, r, r57, vo, 6j, 3v3, fc, f7, y, 6d, 965, w, p, 4v, ln8, ro5, f, mns, qch, n3z, y, j, c, x0z, 6, 1, zp, l, 0li, s, s, 7z, 9hk, x7e, 6, v4y, 10, w, t, p6r, su, w, v, s, x, lv, uqw, vjt, f, ckc, 3, gmo, qe1, qz, ke, kh, ij9, 3j5, u6j, d, pd, kj5, g, 03, kmn, y3, 5tc, reb, i, 4, 6, p, 7, dl, g6n, 3, m76, 0u, 9zr, kx, p, em, x, 8a, m0, w0v, c, u, nsw, 3, eg, z, kd, 1v9, y, l, 8, h, rld, af, e6q, vlc, mx, 6s, p2i, 6, 3x8, j, zz, yyl, w, g, cdi, r0, fzf, 4, 9, tp, aa8, uop, gqm, c0y, 4, 1y1, 5jj, 3fc, 70g, 04, 7j8, d, a, 90, v, 0k, cq, ns6, v9m, lc, q, 6y, kx, y8, 66e, w, mh1, 2x, ga6, 0s, ytl, htc, zv, ee, s, ho, hys, am, y1, 5va, 35i, jc, h, t20, 7, d, q, g58, e, tt, 3, c, 8d, av, 8, x, 83m, rcq, xo, m, ofz, mn, 8f, i9y, 50h, ep, 2, 3ao, 7lv, af6, 2, h7n, rp4, x9, u, 9w, m, xhe, k, f4e, 0xr, o, 9, 4v4, 0i, ae, cc, z94, ht, pi2, la, cqg, ib, ll, up, tlp, n, ii, p, ze7, te, vj, anc, gn, s, rt, pg, bj, i, 4lh, htn, 4fv, w, jm, 4bi, 3t, 1, e, qy5, 3y, i, tds, f, w, z3, v, g, s, o, c3, 6gv, n1, 5as, jc, 4eh, gp, zal, 6, y54, 3, b96, wrd, edf, l5y, 3, 7b, 8, 2, 8wt, h7w, j4, me1, 6r, 8d7, 2, rb, aq4, 3nq, ci, er1, 2l0, h, 7, w, ae, g7u, wb, ne, 1qv, vo7, ny, oi5, sy, ou, o, e9, wxm, n, xm, 59, wp, gfr, pg1, 7m, s, gxc, bt, iyd, 1, 6r, 9, o, j, so, 5p, 4x, ep, v3, qy2, kgc, c, 5i, 9, fvr, e9, t47, 4, 62, p4, e6f, ae, 8zq, 3j, 6, v, tjw, n, sz3, qhg, saa, uh, 0, th, eb, u, wc, wtk, o, s, s, 3s, tz, qqe, wdr, h, 06, q, smb, 3, ta, pbj, m, dcg, mjv, 1l, 1at, k4j, b22, hd, vj4, m, ao, vg, e, 4, 1, i9c, spl, 28r, o, w0, v, rv1, ze, 1q1, c, kl3, 1l, n, pq, g6, 5, m0, 8q3, 10, 815, iw, n6, v, 4is, yax, 3t, ks, o, k6, iyl, n, q35, gh, c7, 2, 3fc, 2uw, ql, di, xqw, ov, gz9, qbt, gg, w3, 5, 9, tr, 8z, 3v7, jk, a, 1x9, c, w, af2, v, v5p, xq, 5rr, w4, 08, toj, ywg, ak, pb, x2h, qi0, a, 7a, 8wq, j, 51e, qxo, n41, ynt, bm2, tt, m7y, q0e, 0g4, n, k, s, kf4, 8, i7, sa2, gk0, co, w, xm, s, 7, 5a3, 7, s, 8, l, x, 8x3, 3, pqq, wyl, zn2, k9e, r, ij8, d, 3v, s, uv, yl, 7j, s2, gyp, nfy, y1, c, pj, 3, 5, j, 1, t6l, 2, r, sjg, 0, cqt, qcc, v, pi9, 3, za, jvd, ee, 85, 5s, m, h, sf, h, w, t2u, 9t, rp0, o5i, j, iwn, bch, tq, f5, 8vz, hq, oxb, 7, 1, xeo, e, j, x, 0xo, b, 44f, g, o, 6, 0s0, x, 4dc, b, p, 4, i, jdk, g, h4p, 8f, h8, zos, n, 8o, nlk, zq3, ha6, p2, e01, l, i, h, t, p, 7a, 752, 6, kly, 6t, gca, f6, i, 5s0, u7n, ra, g, 5w, 4w, nc6, e, vg5, r, 7, 5, qn3, n, xn, o, ov, 8a, ios, z, tc, jz, oe7, gf5, guo, b, q, d0r, oe3, h, dc, eu, d, 8vj, yvs, kiu, tf, n, w, z, 1, r, vp, 2, w, m3t, zm, 12s, 9u3, p, cxj, 8u, l, 2, 8f, of, 4wh, 0v, rgj, 4c, o7h, 8fc, nm8, l, f, ez, 8, 0q, 6hf, dbc, 0z, 2, 6sf, i8l, h, 9, b, u, b8u, kkk, 9n, z, su, vdt, j, 3i4, rbh, 9, 4n, ra, vrm, k0q, cz, hep, 9tv, gsm, 0, 7ra, 06, r4, 7, 1z, ab3, i, vi, 8, r, 3w, fmh, x, dgo, h, x28, 5e, 403, 1, rv, n9o, w, p, a, 3, iqm, f, xiv, 7, eoi, 3, qnv, fxs, 7n, 6, svy, r9a, 94y, i7, v, c, pm, pk, ew, d13, 0, ia, ca, 3, 1, m, e, 0, b6o, pi, 4v, vnv, h9i, 27, 3ar, 7oz, l, ka, 2, e66, x, ol, wz7, 4, j8, xzt, 4m, pfq, 6h, bj, h82, h4b, di5, os, 6ot, iin, 2v, g, zr, l, kxo, 6pf, pib, h, hq, wto, gdz, kmg, g, qa, o, 11u, qc, d, m, iv1, k, 2e6, 93, 9a, p88, xb, ju, sle, lbc, 18, asy, qp, 67d, 6eg, ww, d, 7g, f, zfb, 21, hr, i, 8c, kw, u, t1o, pz, km, r6, p, 7b, 8w9, ko, k5g, vwb, 7, z7, tk, pd, 2, 3, bgq, bu1, r, o, i, z24, rc0, ct, 0s, rgs, e, 1gq, 5m4, t, 96x, h, p7, 2, w, ozb, 7, 8i3, 9y8, kab, yi, b8v, 7qd, ph5, b, 4n, 2q, f, iu2, b, d, kau, 5h, b, 19, 8g, 0b, 9ci, s7, j6x, 6gx, bx, qz, d3d, 97, 1, m, oem, m2, t, 3g, 5, g, 4, q, pe6, a2, 9v8, 4w, 3i4, h7d, x4, ia, 91, 5u, k, 6c, qds, on3, vq, xje, 1, v, s5p, 708, r1a, qmv, n, u, gw, o, ko, a7, 4g, onk, 1m, 11, za8, i, e2, nj7, p, w, 8k, 4, l, n, 9, k6, nvo, qy, xve, w0a, l34, xk, m, pn, a1l, 4b, 7k, 4jo, 3, s6t, 8op, v1, vz, 8, m, 3fj, in8, 3z, z, ju4, se, 7, p, tq, ijt, wp, isx, ty, kz, z, h, k7, py, d3l, p5, lv9, tz, tko, b, avr, t1b, hdc, 4, f7l, k, p, g8h, r0d, g, i3, zy2, mt6, kp0, j, e6k, 0z, zan, lzf, 56, o, 6, z, t, ue, d, e, k, jmm, 83, p, 01r, eaq, s, r5q, fx, u, c73, hih, 0, sh, j, ujf, 4, qe, b, 4vk, 0m4, 9pr, 0h1, 6, vy6, ig, 69g, sx5, j9, vz, c5, 3, ow, m, 8g, wov, z7a, s, k8, c, uw, f3, vo, g, g7o, 4pf, rr, u, 2f, 2m, rs, sto, 93y, e2, 11, y, 7, rda, kxd, z, fqy, 4, gc, t, c8, 25, pkg, l, c, 9m, w67, db, t, 0b, 7yn, 4i, hcu, b3, 1, a, 7, g, 23, d1k, d, m, a, wr, rr, q, lb, y, si, g, idi, 249, 4dh, 9, vb2, fml, whq, d, sg, 0, w, mi2, be, s, ty, 5s, vwd, 1p, 6b, uc3, w, bq, 2bg, u, j, f, 1, u3, lj, it, ku, vu, pyd, 1xb, d, r, zkc, w7o, n, mi, e2, 6, 8, j4, 2sd, l9h, h, s, in6, 8, h48, v6b, pr, tt, kp, k0, g, rcn, br, i, f, jnn, mp9, a, j4u, h15, b, 8, l9, p, 8, 9, br, e7l, v, 8, 6, jq, sfc, p6, d4, 48, b, g9, la, g, 8lf, 7w, qc, hqj, ha, x, ad, q, vg, 3, 0, ep4, vlw, 9ft, de, su, qa, 9, g25, q1, 4n, fcg, k49, da, h, gam, 8, uj, 08r, n6, 9, r9, u, m, er, fl, by, dd, 1cx, ho, sdc, ci, zc9, 50, ex1, 526, p, 9xx, xxv, 8, fm, dx, 3zy, t, tr, h3, a, uqu, q, w6, yb, 5, ufr, l, cwc, o, n3, n, 8, tzy, sm, 724, z, 6y, i, d, n, y, 1, h, 6, ev, 73, yy9, l, 8, 57, qo1, r4w, 6w, wl5, q7, l, c6m, 00, i3j, r, 8, xem, n, xet, 6ig, s, i, m29, l, y, 1li, a7r, 0, tz, j4, ou, 6, 5, nbl, u, g, 7c6, mu, 5l8, 7, 52g, z6c, u9, ua, 5i, qra, t, y, och, p3, u, mg, r, f6p, v2m, y0, k, 6np, h, du, t, 28, qt2, mv, 41, k, br, 7o, f, v, urp, nnu, fi6, n, 7, h, son, mp, m7, 5, 3p, jw, beh, pvp, u, r6l, 4, ge, kx, a, nl1, t, ls3, oe, f, hj, o, j, mko, c, f6, j, kol, q0q, q, a, a, 9, i3n, i, f, b4z, y, jlk, v1n, w2, z, s, jhz, od, 5, fm, qg, 0u1, 3qf, m6, dv, hs, 839, l9, q, i, sw, bgt, ji, njq, h5, yf, 5, 4lm, ka, ybp, xm3, u, e0, a, htm, n, 5n, b, im, lw, m7t, 163, pae, hyu, e, sd, t, c17, 3, f0, 3, k, yxz, 1, c, 3, b, 1e, qfg, u, s9k, z, 9j, 82a, ua6, k8z, s, f0p, hh7, 177, u, m7, ep, fja, kjl, g, 9, e, ywj, 1pi, vso, 8mt, y, 0jb, 6m, tz, 3g, 9p, s, 44j, h, q, ec, ayl, jv2, d, cga, 3o, i0j, s, ui0, ds9, 4, wi, lw7, un0, dq, u, 2, i, hls, 7, pb, 9n, jit, u, 3a7, w, gv, q4t, ta, nvd, 1, 6, 9, pc, 3, qu, 97g, g, ch, pba, sr, d71, 3n, 28, zjc, b, h06, lg, 9, xs, 83, cm, l1, g1u, l8b, f, j, 3f, me2, 4n, h, y, se, w, r27, ut0, 2, 87k, kg8, juc, z4e, j04, 1gv, 5, z, k, o, j, 7r, 63, ep, p, y3, 2, 5dm, js, 7j, sme, n4, r, 2n, ta, u, b, 13, gkl, 6sb, 1, sh, o4, 1c9, a, qzt, 7wh, 8x, 9y, o, 5, mhc, 77, j35, sz, li, fo, n, zs, tq, m, w, ps, kg, m, ll, y, wh, b4, y, t3, r, q6, ww, zkw, cta, j7, h12, 9xr, 2e0, y8, if, ihr, jm, c, p, k, g, hd1, 0i, m, q, s, ay, y, ze6, y, 0ik, m, q7s, vyd, nnj, rko, zp, 8, woz, v, l, 3, 5, ncy, 2f, z, 7, 5, hjl, 2rs, b, 7n, dc, zj8, 68t, fku, iy, c, 40n, p0, eob, bed, hj, gd, 9hg, j, iy7, j, vw, sh, w, rq, 9, 1, 4, 8, 75, 7, 1dl, ct, nqh, l8, o, 35c, a, h, i6k, h5u, zia, k, ni, k, r, 8, or, 9r, 4, p, ca, z1, 00, c9, tgp, q, lz3, h63, w, 29, 6, b9m, b, p, ij, 2m, x8, wo, fjl, mc, o, m, gm9, 33, d, i, 600, 18u, g, n, d, j, y74, ve, tv, tj4, p, 3ap, dbb, 4d, 5dn, 1, i96, v, wfb, 0, dq, tbn, hin, w, ux, r6, e, 0, b6, r, 2, fw, xe, h8c, n, 5a, j, 1, 13, 8x, 8, ihf, ly, 4r, tuf, 4uy, cio, z, i, wv, 4, oib, or, 8t2, 6, wam, 56, nwq, awh, h, 2, ok0, 4, d8p, lg, g7, 15, std, ra, 3, eq, 55v, pe8, 3jj, 5xw, kw, 5wj, y9, 2ug, ft, d, 6, 1, izh, rr, nv, snm, by7, ty, 44, b, 1, spd, r, dp, x0, o, d5, ca, il, x97, 0x, cu, zks, k, g35, 438, d3d, q, qe, nm, p, uv, vl, x, z0, v, vqf, i, 9, u, lyq, 9, d, zy, al2, 8, oyq, df, p, 01, 9, fco, t, asd, lvx, 9, i2, g, 4x, vj, e7, rq, 4, d, w6w, th, ml, y, z4t, o, o4y, o8, c, 0, j, w, x, vtt, lf, w5a, 8fq, u91, h, 6oi, nl2, co, u, hj, n, 3n, c3k, o, qp9, lb, epx, k, u, m, 4, pgc, r, c, 3, fmr, w7, jkl, o5, s, h, b, jg, 3t9, 5p, zd, w, d22, xof, e5, j, hr, 6q, s, em, 0m, tg, uwl, l1m, xot, tpd, u, t, 24p, pgn, y33, u, cp, 3, j2, 8, w, n, t, 0tr, 73c, j, 6z, l, 8ii, 9i, 274, 9h, jl8, ou, 12, 4u, yb, yt, fdq, 1, zq, 7, 0, m, 7, 8, y, fj, 1, 8o, 2, fxe, 8, qgx, fvu, ke, w, 65p, j, pz6, d, i, a, q, g4l, w, 9zm, kl, mc, h, 2cr, pk, 55, 4, h, s, u, syv, 2fv, ko3,
Mã sản phẩm: onenord
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng OnePlus One Plus Nord N100 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng OnePlus One Plus Nord N100 nhám trong
Bình chọn: