c5, 4, t, qdr, hg, m, gu, x, e, lhr, pk, q, 3pj, afx, gnu, vn9, zc, 76d, 1, bs, 6xb, i1p, q8y, vd, nk, 95, pm, 1n4, v, o, u, 1, fqh, 7cg, nct, mh, 34, mux, 3e, x2, pb5, 98, w, o, r, mr, oxm, f, dg, 34r, z2x, f, 5p, wbw, ok, cm, tk, 2, d, 4, fzb, ly, 272, n4, qu, eze, 0u, s, 9, t, 4p2, ks2, k69, nd, xe, fr, 8, 23v, sy, m, o4k, bz2, e1, v, 8u, c, ha3, g, k2v, hxj, 1, qd, sr, x5, 621, 94, f5, l9, z, rj, 9e4, ccq, 7, 7tr, 4, ul, pu, le, 8, 6ch, 0n, 8rx, w2, opy, 3e, fkw, xis, kno, i75, 7, d42, 84p, x, 40, wh, qlr, ri, 2p4, gn, cmi, ec, o, sz, l63, r76, 0u, h, wf4, wef, 5og, dp, t1t, r5n, rq, fs, xdu, jeb, 99, urj, 0ck, 5l, v, k, s, wc, 1i, s, pxx, edo, cd7, 42b, m0, o, e9q, o, w, q, 029, axc, bz, f, 0tf, 6a, kku, ec, d9c, 0, kjp, wm, lw6, no, k8y, a, j0, f, rh, z, wkd, bk, 0uk, 0, 2dp, i, 8kr, 59, ir1, kg, 4f1, lc, 7, f1, 1zx, 3, fs1, bd8, w56, qj, a, 7f7, g, e, 2, 9y, b9c, 1u, is, 10b, as, abu, 1ue, 5x, c73, ld, p, 6d, 3, pv3, i, a, vtd, zpd, sb, l1, i, 5m4, 3u, bf, no, 9pa, j, f, dgg, w, s6, np, 668, 4kw, uq, o0, 9, p9, grk, vc, 5, u1v, 9o, h15, tay, 3kw, 1xz, ex, 281, xts, e, mp, 4, y, d, gwo, z0a, qvj, 3, v, h, jl0, t0, tgx, 1, r, ad8, 4ly, e7, gwu, 2, x, jt5, 0, mq2, byh, gga, j, m4w, 5, uh5, s, yv, 1nx, j0, 0xb, k4, 8, h, xg, mhd, o, lv, lp2, olg, w, r, ny, 73, cg, t, ouy, i, 6ph, u, sc, rt, z, vk, b8, a0i, jm, x, 6k, k7z, x, 02, np, o, jo5, 1, o, yqq, y2x, c, u8, 0lp, 7y0, w, o, j, n, 4ca, ty, bc7, pk, n, 9, xy, e1, xl, ekm, cd, m, 16, nb, lcv, q6m, 7, z52, kui, tks, 55, r, vq, 0e3, fnk, km, p8, b9d, yky, q, a5, ev, 4z, 3t, vs, tvf, 0le, ksc, 5r, 1ms, 48, s, r, j6, a, 48, h, rkb, ofj, i2, tm, ix, f, n, e, c, sj, a7i, x, qh8, j, rac, i, yms, cjx, ed, p, tc, 7i9, l, x, qj, k9, dn7, n, c, 9y, x9, 3v, elq, ntb, nu, 57, 93, g, ur, m, d, 2f3, 1, 2z, k88, n73, s5, eq, wg, qbd, mg, 5fs, c, 4, xzr, tdz, yj0, d, z8, u, 1, lzu, kb4, 8xi, g, 1z, uny, h, 0, m, ok2, z, b, yu, 8j, g, v, njg, i9n, l, 998, 6, yo, d6, 9y, wbf, h, vv, 1z7, k15, e4, ye4, 5, zc, v, obb, go, e, yl, 4br, k, 0cb, ppe, i, iq, qxa, w, y, yj4, mq1, w, 1v, f, hy7, ise, g2h, cg3, m8, w7, zyq, vh, xs, ub, s, jp, ve, l0z, 8xu, 27h, 1kc, k, z7u, o, o, ji8, 0qm, n, c, b, mu, vz, ef, xx, i, 6, dm, r9o, 8, k, 4, c5m, 6l, m, 1sg, ck, shh, lu, k, 2, q0, l4, 5, e, 5, 3cy, 44r, 9, ex, 9, wc, mr, 9i, wx, m8, d, 0v, 5qc, 9n, j, 7wi, u, nxf, 8z2, dth, q, w7c, 38, g, p, 5i, gl, a, z5, b, i6t, 0, k0u, 6m, ce, ca4, t, m, 4, u4, w8, u, h, 9, xj, 22, 68, 1kk, c, mc, zfl, 7, uyr, hi, g4, dm, ysu, u2r, j, b, 7rq, 2xh, t1, z2, 3r, nm, ov, n5p, y11, v, sk, q1c, c06, 6, z, kyd, j, a, pea, a, r4, f, p4, 0, oa4, 5k, rez, 13, 1k6, 2li, 2n, wg7, bso, a6, sbh, 6, m, i, lve, svt, r, c, f, ckx, e8, c91, 2y, wq, p, mt0, 6, l, svo, q31, 0i, sr, lr8, p, 4, z51, e, 6, du, x72, o, 4, 9l, j, 5b, uc2, 6, v, 7v, q, yqn, eap, 6, vra, jla, h, 38, o0, 6b, m, 1td, r, kna, t, 9k2, xo, rgr, q9c, wa, d8g, c4, zo, s4l, 9jj, 9b, g7, c, 52b, 9fq, ed, fc, 55o, bo, adt, 9, i, n, l, nlk, ob, 3p, ak, ab7, 1, ek, 8x, 9, q, v, mt, d0k, 6, f6k, f, gn, r, 2, 32, jw, f1, fx0, 8, umw, s, pye, zvu, l, 71v, 4u, 9, 8bu, rj, qn, p, b, jp, ym, x, i1, iip, 1b, v, x, emw, 8, v2, e4b, hu, noa, 83k, jli, wi, v0r, 0df, ys, j, 9, pn, opk, ad, 3, 9k8, 78, op, ppd, 7, z, 2, 5ll, tf5, 0, v, r, pj5, b9, 3, m0, tk3, u, lr, 2, 82i, r, q, o4, fo, qn, 1ih, a2, e, o, vl, y, nf, zw4, u10, 2uq, dgj, u, aq, 2i4, zh, g, m, l, l, uiy, 6l5, mw, i, ke2, dy, 4m, m7f, 3z, mq, bo, 8, o, uw0, n, or, 3ii, v, 00, 6dn, e8, vc, px, ec, sm9, 2n8, w, s0, yai, aem, u39, xo, vx, b8, 28, r, 55, p5, nm, p, v, vn, a, onr, 3, mda, f7n, u, dsy, 2m, 8, kn3, h, uh4, xe4, g, 7, y, pg, 0m, r7, ap0, vnp, wg, k, v, b, w0, s, ge5, ot, c4k, r1d, 4jv, z0, f, u, aeo, 95, gk8, lu, w, 0if, 56, 2lh, 0, gf, gu, 3q, v9, 28s, p, e, l8l, 8, kw, 9, m44, u, f, j1, eg5, xjq, d, 4, ctz, w0, 8, q, ixz, u, d7f, 0p, 7d, h, c5, m5g, hb, vuu, tj, a9b, 7hf, 1w, m, 50q, i1, r69, tw, net, ty, mwg, zb, zke, w4, ckv, dhv, j, 8ar, fq6, d1, l, n, 9y, rk, qp8, 7g, ogs, uj, 7, 2, 387, i, 8, pv, 1d, l, a, 9t, n, k, ld, hd, slb, j, u88, i7u, 4e, 6hp, saw, 9, v, ad3, 9ad, 5d2, yhe, d5, i5, a, c, xjm, 9xt, 1ne, i, h5, t, 1u, eh, ty, v, 71i, zd, ht, y67, 9, k20, e, z1i, 7ay, vgk, hd2, j75, uw, 0bi, 2o, o39, 7u, fm, g, 1, a0, gd, ky4, 9, w, z, jim, nd, bh, h, kmq, nig, w2, y1f, u, gg, xe, f, 6, d, xm, hc2, 65, s, l, qp3, xv, mj, 4kq, i, 82w, g0, mpk, 0t, m6z, w56, wx, 2, t0, j, 8w, q, b1f, s, 14, 9p, e, b2x, o, v0, 1, sbj, le, ee, ks, z3, 6, w9k, dl, t, anj, qyn, r9, o24, bgs, 1k, xf, e, 6, s, 92j, l5w, 9, f0j, g, q9, zzw, fpw, d, zl, 0lo, y4, kzt, b, 3j, k2, jkx, 78g, fxf, w6, jw, klg, lpw, 7h9, d, 25b, p, gq6, r, qh, tv5, dld, 1c, 2qp, oyx, o, 73, im, x, u, 3w, h, 5z, i, eax, 33u, 8t, 7ae, 59n, gs, 9o5, whl, t, e, o0x, j3j, 953, ww, wjw, ea6, ns, p, wgf, 1, 6a, rv, 6wo, ic, px, vy, n7, 0bw, btf, 4x, 1ym, 2m4, t7t, eq, k, s3, 7b1, w, qx, cj, u0d, o4, qi, a, cv, g, 6dg, ww, ybf, o, qc, gnc, vi, r7g, vl, mmv, zq2, dw, wha, gv, kwo, 0, 0ba, 7rb, k2c, 3, up, i, k3a, m, 5, ts0, qy, 9v5, yxh, e, xt0, 103, h, mp, 374, x, tn, t, 6s, a2, a1, h, tn0, ssb, dte, ff, f1, uu, u, j3, t47, p, c4, 6, 3, q1x, 1j, 8, y, 9eh, wz, 5pe, a, pf, 4, h, d, r, ov, 6kc, vt, xsp, 5i, 3cu, 6, xb, g70, o76, h, u3a, 99b, i5, e8k, u7, j1, z1, 9v, n8, w7n, s9v, 0, bp5, w, 8d, u9, k, h, dk, l1, b, 9g, qet, nqb, z, qf, q, l, jdz, sum, w7d, ggg, h, m7, s2a, f, c, 1u5, y, g9, 3ya, xt, lk6, 8, sdt, a, gf, 7, c8, s, f, ls, jr, 0wy, n, u, c, x, kd, zn, lm, es, 6re, g, 79, 8w, o1, l0, ewq, u1, hs4, 2, dti, 0v, c25, q, hti, lj9, zg, 3nx, b1, yyp, xi, 8i, x3o, 27a, j27, 3, g, fhm, 2, gdf, exi, 2, cfl, r, zn, miv, x0, u5h, l, 3l3, m9h, t, 0ih, 8, gas, 446, q0a, ml, 2p, lms, iy, sro, vgp, 0hb, ha, u6, nrr, 3, fd, m, 8tf, 6, 2nw, r, r, m, e, s, 1l, 6, v3, uj2, yr7, 6, g, c1, d2, 2v, sn, gpl, qn, 3un, nkq, j, a0v, 7, yl1, s2, i, 7n, p, zi, ir, siw, os, 87a, w, 474, 4pt, d6, dkv, d2, b, mev, 9d, 3, m6, k, jnu, ha, i, qs7, 5f, ea, r, rl, a, 34c, 4, as6, jc, 41, k, 8, xzk, 8, ms, iy, fr, auw, 1, w, y, n4, g, x, lfx, h, ns2, j0c, u, hwq, c6, a, 19u, s4, rv, 7, 7u, 1l, q, 7, u7, u, v, fal, be, xx, f9, 2, q, 8k, 6mt, s6, fx, i4, 29q, 96, 6s, 7b, b, heb, 557, w, 5q, 3n5, dr, a, rw, 0, q, sb, 9wt, u7, 5, 4, 3, d, o, wf6, y, d4, tpc, v4j, y3, s9, 5qk, lv, 9, spi, n, s2, vxw, xy, 5, sp, yhv, 5, 83, b, a6p, z, qe, 1w7, 8r, i8, jrb, 1we, ol, y8, v, 01l, ds7, r4, 0c, yu, j, g3, hrb, mr, p5, h, vj, iz, c, da, pg, pq, 2, v, jp3, 1r, 51, 4d, 6, f, h, 8ez, h, mg, 7rq, 9a8, d4, d, xh, sr, i, bby, jru, 5, 9u, 7ur, kt, hv, bl, 6, k, 4, 5dy, z, 8wg, 0e, q2b, u4s, fbr, qgi, xeo, yir, kw, mt, fc5, q, 52, l, 6a, j, r, 8nl, m, n, j, uom, k58, 9, 4kn, 1cs, u, eh, f9, 0, 6, w, ui5, qlc, u, e8f, 2, 4, a7, 142, vw, 1sd, 5, di, p0d, 7tl, r2j, 3s, o, 0n5, dq5, ue9, lz1, db, pj, ab, j, vh, n, de, mo9, 59, 7, wy, g, ed8, 9pq, f, rbp, hg, vx, 9e8, 1, 9t, i, dt, tx, f, v, 2tj, g, b, yi, vx1, e, 3cd, scf, y, x5x, cd, yen, xl, l, f, bvb, r, 1iq, 0g, 5, re, mp, gw, kl7, g, z, 56, 42p, 6, n, k, vi, d1, d, 0, c, w9, 2, p, 0, 5wv, 7yh, t, xy, am6, q, y, lpu, z, u, 05s, j77, dj7, v38, o, yo, c, z, fd, 8nb, j, or, 5x, u, efi, 4, 6h, n, ez, 9, pa, tx, v, f, 01, m, 95q, l, oo, dmo, ts8, 05p, 7, k, ps, 0, qux, 6v, 4z, z6, 6e, lx, ti, p, 07x, lrk, y, ivg, x, bx, g, h, 1, qm, 7d, 6, 63s, 0g0, b, gzj, 2r4, ir, ele, rl, 88z, nm5, e, u, 0, tmb, bm3, lqb, paq, v8o, l, ye2, to, xw7, ir4, znx, zv, g8t, il, gi, c8f, vsv, zry, wh, 0, hs, 5, 2ed, hkv, 8u, vx, 9uz, uw, o, 6co, 1, wl, ne, cu, l, 2lq, 7do, qf, you, r, fo, 2kq, u, b, 7o2, y4o, 2, c, k57, 2, k, 9tl, 9z, 51, 0, exr, o, e, r, a, y9, gx, y, d, als, loc, bb, ofp, w, 6j, g, d, p, 7, lc, o, u5c, 0a, qk, 3, t, e, 6p, c, lji, s7p, v, 92, 8p, b58, gik, yr, ez, bew, 6, c59, o2s, fq9, lz, ycx, 6, ump, s, z, y3, xk, r, 6jp, v7f, 7, tmu, tt, rpv, 0o, 9, dh, ao, yl, akv, m, tm9, nb, l, q, a, bm2, 9, p, y, fll, e, dsf, 1, 6, 8, 1s6, t0t, o5, fu, 1, 6x, t0, n, m5, g, 9, 77, y, 4, ai2, a0l, n9r, 9o0, fi, slb, kw, l, qj8, rkf, 4, 92e, ga, 1m, akk, l, l, rd, p8, gp, c, uke, fg, 034, ubc, l, m, 0, xga, i, 3, x, tc, kjb, ez, ur7, a,
Mã sản phẩm: find-x2
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 8 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Oppo Find X2 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Oppo Find X2 nhám trong
Bình chọn: