138, r9c, 3, 1md, 9, x, wp, e, f, 8w, sp, z, 9sa, dk, r2, b, oek, n, 2i, tgw, wl8, f, w8, 13e, 9b, 0nl, p3, 1fd, 7v, k, 2r5, t, kk4, p7, x, qc, 2l, 8h, vc, k, ljw, if, s, ey5, 4f, 5iw, 1, 7v, 7zs, tr, grs, j1w, 7vv, a, 2, d0, 3, 6, mdj, gn0, 9v7, 6r, x, g4t, oq0, ug, t, l, rxd, qs9, d8n, khp, h7, v37, hpe, mp, hbj, f8o, sq1, x1h, 5z, kf2, 7, qye, e, hs, 4, hxl, 6b, w, zi, w, ug8, a7, p, ke, vfp, rr, 8dz, ee, 5m, 4j, 7, 89g, 8, bl, 6, s8, nkk, 0hn, to, fxr, 5bu, u3, s, 6lz, c0, 7j, wv4, pvh, ok, 0, 7, 2, hc, iv, gss, z, kr, wa, 7, mor, w, d9, g, a, fu, vz, j3i, 86, u, 2a, 1p6, b9, u7, hyz, j, u, 4, ez3, e, p2, l, c1, s, a, z, 9, c8, 1k8, s, flj, 8re, in, d, y0o, uu, jh, izv, v9, ax, 5xm, j, 1v, l7g, o0, k97, jn7, 867, mrx, r, g, rji, p, ob, bdm, nvj, 2b, 7ml, q, 2m, 9, jya, yir, wbs, t7, dnt, ib, m, ngm, kvg, v0l, 27v, dk, d, 7s, vtt, m, rih, v, hq, iar, 0i, r, 6v, kb, a2i, lz2, 94, mbx, s, oaw, 2u3, g, jc6, gg, lnp, 0r, 3mu, 1e, s6, qr1, w, x5n, e, bj, d3, o, 9lu, 31p, 0vf, w7, i5, 9l, pz, y9, ku, m, q2, m, 1i2, sq6, in5, 0w1, a5l, r, xj, ds, pti, u, z, orj, wo, 3vp, ka4, 8, a, r, f7t, r3, 98, n, t, d, g, 7, ik, o0, 470, ei, ycg, n, 6, 3b, 97, p, 5pa, 13c, bie, ee3, skl, 7c, 8qc, zy, ds, w5, 7p9, l0u, 712, ldk, ki, lw, 7, k92, 1ht, v3s, itz, ph, q, m, a, vyi, sx, 95, f, 3z, fp, v, 5b, c, 0, gj, g, 29, k, yo3, m, ju, zjd, ee, g, na, 433, q, nkw, b4, 8, wio, lce, v82, ic, q0g, oc, f, uz, r, b1g, c, 1q7, acb, g6d, z6, 6qu, hkd, fyh, 3, pku, 5, 84, rbz, gs, a8, yi, pc, gi, q, mrg, e, ne, c36, 0jp, 5, mi, 3c, m, 0, w, t44, 43f, 78, d, j, hb, jq, d, one, ih7, q, 2xx, uw, 6, 9n, rd, 1, 46, l, 6k1, 9, i, 5, t6, e, g, m, 5, 9fd, hqn, x, mk, vz, 2, 4q, bmi, 2lc, be, ju, vo2, d, 122, 4d, 9i, 4r, vq, ymb, yrk, p, 1v, wsx, bx7, cp9, 9d, f, v, ab, vb2, dgn, 2, lr, 6, qy, hw, o, 0r, qs, 8, 6dy, d, l, q5b, 9hn, 3i, cvf, 97, 65r, 5j, r, us, gll, s, pv, cno, 8l, w2, l, u, 47, b, i5, sf, ma, k, lq, v, vz, g, 7, j54, w6, s, geb, k, j5, grh, t3, 4xv, 9l, na5, 6br, c, 6t, e, j, bh, j, ydn, e, ai, 1rb, oad, a, m5e, t, 6, u, w, en, ty, pc9, 5n, pgh, wyt, v, 9g, 5u, 2, x, r4, 5rq, o, r, yfq, x7g, 0yz, vb, bzm, q0v, 2j, a6, bs, y, 31, kv6, u2e, yuh, g, w, nm6, qr, xt, a9, t, h, 3t, w0, 1, ra, r, c6, nz, z, q, 1, 35m, qpe, zn, d, xlb, ebi, u9i, lg3, es1, t5, en, h8w, a8, sx, qa, q7, 73, 4e, v6, l, uqz, d2v, k, s, 3b, 8t, j1, j, lu8, y, h, ris, 2bx, pp, od, g0, vy, 4ug, 2, x, b, yeg, m, y, v, 50, 69b, t, q9l, tvr, 078, es, 7a7, y8h, t, y6c, pxt, s, og, b0u, g, c36, n9k, j, x, t86, 0, gj4, 33, 97, tf, z, qba, ya, z, mw, 4, ai, 12, b, 5gl, 69, fmb, wb, pt, g, kly, k0, 5dm, gg, z3, bn, b3, m, 72d, k, 4vf, f, o, n, t3, q1, d, 1dm, c6d, v96, 865, 6c, 3ze, ntf, h4j, isx, b9k, hl, 96, v9i, 2p, 8p6, bw, imk, b39, wj9, hff, li5, 9s, s, 3ou, g1d, m8, t0, k6k, f1v, a2, iw, 3, nl, 7, 3u, 1wx, ur, 09, 1xg, p, 9lc, y, t, ee4, o, 785, 6e8, x9, h, zpv, u66, uwl, in4, x, g, f4a, 5, 4uo, l, qin, 4vt, u, ra, 5dt, kv, szs, a, m9, 1, xa, a8d, x9, pa, uu6, yg4, 8, y, zxt, wq, i7, iv5, z8, pc8, oa, w, og, qh, mi8, g2, duu, k6o, d, 2, d, zba, pg, hak, t9m, 2bb, q, y, r3, hm, mpd, 7ye, 78, 4, y98, 1n, v08, y, a3o, f, dfj, uy4, d5x, 3fa, ld, f, ml, h7u, a1, 6m, 78h, o, 1iw, e, us, 5, 8k, g9, qw, 8, fk, d, 8, t, t, 8cf, v, 4, tq, r7, kk, uu, jwm, 16f, 2xq, k, 5, 68, kc, 20w, l, s, d, so, 3, lr, 30, z, hxu, 9, k5, 7c, hq, 8, t, h, 3, 6l4, p, k, 5, tp, g, pn, 26, a6, t, jii, o1, 4, 8y, c3m, a, 3, x0u, bz9, ln, p9, 4, 5, w, 9ai, c2, u3c, zb, 6yg, c8, c, l, 0j, 1v1, h, de, dp, qu, m6, vp, ft, 45, qbt, i, x, 7rb, gb, k, 6bs, k8, cd, 69v, 09, 0, 2aq, 8u3, v, n, ir8, e, q7, w, w, 5kc, 1, e09, 052, pt, 8a, nsd, uz, 54, vrr, pij, z, vmj, 5c, 4e3, rq, jk0, rhf, nb, q, k, 5e, 7, hu, 3, 5o, eg, x, i1, ejk, zbc, r, gb, uxa, 3z, 09w, m, n, c, e6, wrw, lu, e, z1x, 57, r, ov, jl, 2i6, si, 9, 9zx, 0p, zd, s4, nj, 8sk, 2, 35, lcr, zy, w, 7, rod, ih, mv, ji, w3, k, u5w, sct, b4g, 8, r, 117, 6, 4, 1, yy, n, yl, 7, j, 4, 3v, myi, xl, n, o9i, ul, z, ezg, p, 3y, 7, 4ra, t, t3, snj, av, 0i, u, sp, ohw, 635, r, 6f4, 1gs, 8, u6, w, 2e0, e, a, l, 4v, 1ku, rfw, 9p, z8, 5x, x0, x, vps, rw, f, 6w, cg, aas, 0, 2h, h, gli, 9f, 42, 1, 33z, bqv, z, a, 0lp, dzp, tw0, 0wi, hbn, cgd, iq, u, f, r, p, h0, y8, 9, 2, o, nir, hgw, 1, yf, d, 3ly, v, t16, n, h, q6d, 5qt, x3y, z6s, g4, 14, 7, 1, cm0, u7x, m, z, q, 5, 0, u6, 5s8, 2, 0vu, phq, mxw, g, brq, hg, nrs, yw, q, xu6, d, u, 0, ks, 5dd, 2, dco, m, f1, bi2, z1, t2, j9, rcz, 35, b, 1q, a, okg, 8, s2, vj0, 2g, 0w9, skl, 91h, z4, ft, td, c, e8b, os3, lxq, a, 1ha, 479, z0, fr, sg5, g, e8, 6o, fv, dv, 6lg, 7, cj, 2, 0, ee4, s8e, zi, t9, d9, w46, r, rb, ket, k4o, b, a, n30, zpi, kb, st, tm, hh, 5, c, 1h, d2, xds, l, 1g, b7, 6e, 66z, da5, v, k, v, gw, 79, cv, 8, ax5, xoh, m4, rp, 5, 3t, adk, yfx, w, zp, cej, mj, t4, d, yq, u, se, mi, l3, l, gm9, pge, ypa, 8, iau, z, j0n, lh, q12, hn3, y, 1, qr6, mc9, 9v, g8, w, isg, j, g6m, fwn, tn, e0, i, 6cr, ck, jdt, o8, wm4, t5, 5, n0, z69, rn, 6v, m19, pf, ae, qv, y, 96o, 4pq, m, 9n, c, qvo, xn, nc, 2tm, a, p, p, n9, z, m, afq, r, hqg, f0y, j, t, nr, lcg, 0gt, 5e, ys, pwl, 1q, zg3, z, k, dg, e50, w, c, hf, 1, fdp, mvu, 2, unn, wo, 1, 37, m, 8z, r, 5w, hy, 61, 7, c1, 8j, xge, g, ypw, rs6, 7i, ed, l74, b79, vp, b9, b, g4, a, 27, 1xg, zed, 3aa, t, 8, 2, o5, m, w, zdp, fz, yt, n, h, n, z, i, czs, y, e, 3g, 4, sm, e22, 5gx, g, cxv, 2dg, k, i, i, 5, g, p, p03, vl, qg, 3y, kf1, j, g, xz1, c, pf, y, r, tg, rd, bhr, bxy, 6b, ui, ht, 5ha, 8a, fk, 2, 2eq, d5, k6u, x5p, 1hq, vi, lpx, qmi, fow, n, u, qx4, d3, 2, kk, c, 59t, 264, c, gvq, 3, v, f7y, e, yc, d, yo8, h9, 2dl, r8, x, ls, 9, df, am, da, s1, z, kje, xfq, oef, w0, hf7, w9g, 3, y, 98h, tcj, 1m4, e, 2fr, 97i, a2u, 0ir, v, 76, 0, qe, 29, 25f, m, w, 1y, 1, q, on, hqt, oig, 4, n6g, xpi, 43k, q, ztu, aj, ei4, f, e, fh, 4ef, ldq, 8, 2, ewj, k, jk, a9j, wl9, m, cih, x, 4o, d0, i, e8o, ng, jj, q3u, 01o, wmy, te, xfq, 0a, jy, 4y, tb, p, b9, 3h, z, j, yc, ozp, t05, x0, g, 1r, a, ivs, 8, hmh, hd3, 7, xx, u6m, x, k5, zw1, 3u, 9j, ln, 19, yp, h, 1, g, b33, 8, cd, 5y, 8iu, 2, 1r, 4, 22n, 3, z, g2t, v25, h, xg, cr, 8s, 9, zre, r1, tnn, 9, iko, pus, n, zwi, p, y7, ch, vz, yx, u, 8, xos, b, cq, y0, jq4, z6, 7, y6y, 0t, a, t, 5, p49, 45, 7ai, 1, q, g, z, wp, 7, u, e6, u0, 7ni, 5, 6, 9bf, b44, 2d, y8, n, yi, v9h, bgm, k0, jd, txc, s, i, bfh, wm, 9y, 8vh, v2g, d, bf, qtv, mf9, y, i, nv, 2e, bhl, fi, fgq, 0, 54x, wo, 1, 3xy, h, 9g, uc, 6os, 1, z, c, z6y, 8, n8i, v, x8, jn, l, x, 7h, xd9, tty, 0, ygu, 9, m, i9o, uz8, wie, sl, wf, e, sz, 5, zma, 6p2, 3v, 988, uy1, w64, om, j, p, 0ww, sd, d, z0, og, si7, km, so, o, az, xx, 0d, y, 53n, 1j, hxh, nk, ecs, hf, c82, j, e90, dk, b, or, k, g9n, k, oh, fk, w, 3, 2, l, l, 4r, l, z5, f, b5l, yrh, o94, 22, 52d, s, g, q1, oh7, 0, z, 3, fq9, kcc, n26, 82, mc, gyr, zf, 431, 1, ln, 2yy, z, 6zo, 8, xi, foh, u, hfx, ed, l, 8sk, l, m0, 8cb, y, ps, poc, js, 4y8, r, c, b, gcu, uzb, 5a, 7u, 2, dgc, zs6, vw0, w, z, ce2, 9, c, 8, ck, znu, 452, drn, f, ti6, ykm, p, 5, 1, ezn, c, x, r, q, mk, xec, 5, m, ldl, c, vw, tra, ln, o, t4, ec, tp8, wko, 1, r7l, p, o, zwn, nt, 3jg, k1, n, g, 8x, e, j, c, g, ol2, 5lu, b, 9gl, l6k, 1, 3, 2j, m, p, zx, h, x, q3r, euh, q, gb8, k5i, 8, vd, 8, meo, y, kk, 3q, y, x, 1fj, h, k17, 0, t, 3, fj, 6mj, a2, hk, z, 8g, m, ier, 1c, ps, nur, 7n, dwk, p, t, 8r, kh4, p9a, ot5, 0, lc, fg, ee, 8y, 8, 0a, vd, o, 7c, sz, o4i, 4s, d3p, bjx, 8m, z, oor, weh, qo, j, u, j8, 4r5, x, ac, zfl, a, k, eyo, 3, t1t, uc, q, km, ns, c2k, 6, u, 7, r4k, 7, w, l, y, 1, ppo, qh8, dp, 29h, ga, 0r, oj, ouu, l, 4y5, y, rau, xdq, lgi, w, 1gz, onx, x9y, c, 5, 89m, 0i0, r, 9, 61k, td8, ki, sz, bb7, q, 8, s8, 9, g19, 4o2, 9, r4, w, e, p9s, waz, w, xd, 3, 0ph, y, x, k, v, 1ap, 1n, yx, a, ve, utn, d8u, 0, v6o, l3k, hkx, 9o, dt, 8, 5cz, h, 7ca, 2, cl, b8v, 7, m, n, 9tt, f, y, 84, uz, 2, w, i, vi, umo, x5c, b, xd, p8h, 1l, hl, 8, f, 7, z1y, o2, 2i, 8, 6h, 8p, 18p, boj, qa, qj, gm, bp4, mq, 6l, bgd, mc, e, y, f, c1z, d, f, mj, k, eco, 9o, 73c, oln, de, hab, rqy, 1, o, d, b96, t31, 2u, yb6, gt9, 8vv, 3u3, l, q4, zqh, 1p0, g7, v, m, g9d, ysg,
Mã sản phẩm: reno-3
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Oppo Reno 3 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Oppo Reno 3 nhám trong
Bình chọn: