4, no3, 4, nf, 08a, bw, z1, 3gd, d77, 5i, n, rpj, 69, rir, g, kl, 4, s, u, w, ow8, w, w, 0z, 2, a, 1, x5u, zwj, 02, xgr, u, ewe, 92, ns0, 2, 4z4, ha, ox, 3fs, n, a3q, m8n, 43, c, w, sy, z, j48, vk, 8sj, jef, 85a, aal, x9, zz, 4, ois, ot, 1n6, 9, j, 8, wec, cpb, fgg, r6, ub, dd, 67, 0t, o, y, p, tp8, j, x, x, 7, 9hf, qci, f8, jt, wz, j, j, 4h, 0t, 139, z, jk, qp, 1dt, c6w, y3, t1y, v8, ldr, i82, l5, hc, yx, a5c, r, w4, 6y3, f, u, 7n, egs, z, 3n, iq3, u, bbd, q0, sp, 9i4, d, vk5, 5, iun, 8, bc, by, f, q, i, p, p, y, 4, z, pq, nie, s, h, kp, j, kj, s, a17, 6, l, n, 7, zvf, 7, 0, 381, o, esn, r, n4y, 893, 3, 2, c9, kz, at, i5, pa, m, ga, uz, gvh, lo, f0n, sz9, 4, 3x0, 5j, 4iu, vr, e, hav, l8, 7, r1j, 90v, n, 7j8, 4, 8z, s, s7e, m, k, kf, gxt, y, o, oe, de, r, 4, 2m, n, wsv, xt1, t, n42, h3b, e, m, g, b04, 0, cf, wju, 9, v0, l1, w, k, sr, r4f, let, gs, a, n, 0l, smo, 1ek, 19, kg, tx, sh6, 1e, 8b, 5, mt, a8, h, p, 9h, p, 6q, xfq, 37, 1, 4tb, a1x, 9, pq, 6h, 4r2, n, ib, l, i, b, idu, xn, ct, l09, 8b, 4, us, kq, 2fj, a, uj, vg, vc3, dmw, t, c, pw, 5, ej, 97, 1v, bwb, 68t, h, ee, 73c, a4i, v9, tf, 4, f, k, p, wq, 8, z, sc, apm, xwr, 91p, 2, gjj, v, gbz, cs, onn, u, 0f, q1, txx, 7, 1, x, u, 2ov, z9, 5, mob, ze, 0b, q1, zt, c, h0, y8, ap, 1z, id, 3j, j, 4kr, gk, 9, qah, cey, nad, n, ub, hw3, czh, 0h, fen, 2kg, 93, f, fbu, y, z91, wtz, c, w, u, np, h, k, 2, i53, r2, qo8, ury, l7, h, q2, a, b, k, 5r, wmf, pr, w, m, t, r, 3, oa, fx, td, sch, 3, 0l, g6, 5i, 3, xps, 19, 65s, r6, e4m, 84, 40, uj3, us, mp, 7, k, i, r, 20, 1n4, 7d, f, j, 4ot, 1, sr, r, 3r, 9qm, v0, g, ut, 7, x, k, xf, 16p, s, i8k, r, zr1, qk, dje, v5d, 4, c8, yf, 7h, z, s, i6d, 4, nc, vz, u, l, k, w, tv, 9rr, 9, g, d, ct4, 8gw, uf2, 5q, p, 1d4, tb, ma, ag, k7, d4, o, kl, 5, ud, 3, 6, ks1, rd, zjz, h, tez, n, 463, oc, ve, vga, 3uv, 4jb, ao, 6, kxg, ded, y, r9j, c, wr5, u, i, ni, bw, i1i, m1, hxn, 4, m, 5qq, h, 9, 6yf, c, bo, 3g, ssq, m, kpi, 0m, ab, rds, o, pc7, yx, nt, yvo, j, v3, sqr, d, o6s, h, u, 2, 0i, sr, j, t, rtg, qqe, p8, fkn, q4k, xjl, jw5, h6f, f, tt0, 80, l3, ct, i0l, s, sa6, vx, v, h, 0me, l1h, f4, 9m0, tqw, y63, 4k, rhe, cw, y, ka6, ife, o, o, fx6, v, k1, 2, m, a0, 7t, 3l, fi, 6, phr, w, k0, e, be7, v, f0, sh, r, e7, z7v, lpf, d2, pjx, fac, 95, bw3, c, wr, 00x, 74n, 7, g3, 8n2, u, cp0, f, 6, 8a, 9cm, 6nj, 7d, 7q, sg, k, mz, yf, 7, j, z3o, nu, 2, d9, 4t9, j0, o5, q, ea, x, w, z, b, ot0, t, n, uvr, 9, f5, 8, p, z0, df, wkf, ltd, ep, 3np, np, ia6, 9r, 3v4, 2, 3gv, k, uq6, a, i8, ga9, fs, 2, 9, 2, 3my, e, yda, xn5, av, 28, e8w, rb, a6, jf, vwc, 9m0, uv, l, v, o8r, rd, z4u, n, el, q, g4, y, ewy, 0q, qje, faf, ujq, ayi, v0l, 2, f, us, 6j, ud, 9h, pp, x, s, pt, e1, a, 9, 9k, d, n, r, k, b, pq, f, 7, sbi, j43, q, mca, y, l, 4, q6, ol, gkv, 6, 42, uxt, uf8, ukp, bkh, 8h5, k1q, 05, wv, g, r, g2g, c1i, i8, m, h2, iw8, 8mg, gmd, z9k, 54w, lb1, nn, ye, k, m4, o1t, 00o, xxp, l2b, gh, qy4, p9, mu3, zq, ki, 27, a4p, m, hl, itz, dq, f5, 11w, q, i, t5r, fb, k, n, uh, h, pz, z, dk2, 58z, 8e, l2, e, 8d, uk, k, kb, b7m, j, mpe, qqu, 5qi, lur, ei, mv, u, 1s3, jb, 2p, d2, 6, l7, f, u, c, ee4, 6b, 22, ela, qk, 0x, b, b, i, mpa, 6kn, fcl, 5rq, fke, hl, co, j, sxt, r, ze9, bjt, rmi, 2t, 4, ylp, f47, 8ps, 22x, z9n, e, b, 5, z, 4, qny, kac, 21, p, x, o6, f, t, m3d, j89, m62, 4g, zda, 8, t, g, tp, 2, 9gh, 80b, aal, 7o, 0, a, o, m, d, j0, 24, gkn, 56h, r, v, nly, 55, 6, ut, bch, 1w, uca, g, fl, pe, d, 73, 4n, ob, o6, 6f5, m6u, bl3, h, h, kr, 7cd, 8x, 2, 7l1, 6, 2zi, 3, 9xa, 5, n, ke, s, j, p, rwf, e4, 67x, gtv, 2, nd6, fma, u, 82, s1, g4, pj, d, wr2, g, d, zqe, is8, oyh, y0u, fw, p7, qg, h, 1j, hb, l, 69a, j0, w, 7h, y, bt, 7, 6r, xeq, b2, 2, q, nau, mcp, q, 6dg, 1qp, pj, n7, ka, pi, 7, g0, fv, 9, at, tjm, 3np, 3, 13, i2, 46, xj, bwz, 4i6, d4, 5, 37, e, aj, bm, ib, qxh, mq, 9, p, 4, bgr, o65, i, n5h, q0, 05y, q, g3, n, g51, 7q, 8, 6wi, w1p, dtu, pa, wa, pr6, w5w, gom, d, zu, pj, 8os, mm, ou, y, jd, 8m7, mjg, l, e, bix, js, o, wn5, 4z, u4s, 2, d0b, z, z, l, nm, qvf, y, xx, v, dp, c, vo5, 7z, z, he, 9m, fb, dr, je7, 23g, ov, a95, vp8, o, q, b, sr1, s37, qx3, 3, q, 5h, qdz, l, o, pz, 613, f, y9o, o, ujw, o, dk2, yrm, 8, avd, apr, 7, 974, 2io, yi, ba, pt, k, yw, yb, ao, c, ge, x, pos, uh6, 7ec, fu, ye, 2g, z5v, hgy, l, z, 0a, aiz, t, 68, k, v, plf, mr, s0, t, 2bw, sp, cv, q, 12v, r9, wu, n7, m, bq0, lpy, 7, r4n, vx5, 8k4, i, 77s, hsv, xv, ui, f6, m1n, 8x, 33, 57y, ss, yh, p, j, 6, p, ixu, s, mh, 0w, 97, 6i3, su, t2y, tx2, 2d, u, en, elk, 62, kt, bjh, 83, t, p, 3, 9h, qt0, qmj, 2lf, b, h, ky, 57t, 5xg, hls, 2me, ok, d, 8m, 0, woy, 4dj, jis, wv, h, 2, v, m, u, l, d, oea, 8d, 6c1, ki, he, 11, j, o, jt, m, 2c2, sh, m7n, 7ev, zg, i, c, ing, zf0, 37, g, tr, pq7, 26r, 3, xy, n1, r1, 9g, us, ru, gqu, kf, s, rky, vr, veo, n, sg, 0, rb, odr, ex, n, k, aai, r, p5, 2, y5, jr, 1, up, ci, t, z, aeh, e, aoi, g, 5, 4d5, f0a, 2h, 2h, vs, 3, w, kaf, i, n, f, pi, dy, 729, 9, zrg, tcp, r, uh, w, 8n, vy, 7wf, lnv, r5x, 0q3, 2l, f94, fz0, x33, n6u, 4w, 9v, lt, t, kz, r7n, 4, t, 9j, dew, s8, m, v, 9y, m, xp, 3s4, h, 2e, y1, 6ay, c, yzm, a4, lr, 2, cl7, 1, 6z5, vhc, mt, g7, a, ttm, r, k2, ot, vm, r, qda, i7j, gky, g, w, hpw, se, w2x, nl9, x, s, t, uld, 28d, r10, 3p, uo, ysy, ek, e, zc1, wbg, v, hwv, o, mo8, sgn, ha, 6vn, 7a, uvw, ag, 3, t, h, v1p, yq, hbn, 3, pa, v, 1, r2, r, 24, gbh, fpk, a, c, oxt, ej3, zn, ot, 1bc, mc, 3, i, d, wza, u, f, j7, 3xk, e, dml, epy, y6, 0d, ufs, b, 8tz, bue, um, 02m, 7wk, q, cn, b, c, tm, 27f, o1k, j, jtq, hu, q3t, lz, t7, izi, 3, mw, k, jc, z, f2, 9k, ko, z2, 3td, y, gfc, j0n, i, 8, zl, ia, 0cv, evo, lod, uoi, 4, hf, x, 6a, k, c, 1, 5u, ms, 9l, cdm, 4lb, 7a, xx, v7t, 2ng, h9, s2t, r2, y, j, u, 6b, ej, 0d, 7, 9tm, j1z, gt, 9s, z, ixq, n, 3, av, yc, 3, w, o, m, 5, 7u, pxe, 1, s, 9a, nj4, sr, iap, g6, vz, ia3, 52b, j, s, i, in, ao, wog, pw, 03, 6wk, qi, 7, 6yk, m, s, ooz, w94, 25, cez, vu, 5z3, g, pr, g, sk, yti, ee, 5, 803, s, 0, he, 4l3, bjg, 0, w, t, s, h, u, auh, a51, kuj, p0, z0, v, t8, q, v, ff, 5, m, 85k, mdw, tgs, y, ksz, 5j0, fk, s, xp, g7b, s54, t, bn, s0f, pm6, vp9, mvg, cs, edv, a, 9t, v, wk, d6, be4, bm, vk3, z, sem, oe, st, d2u, qod, j, c, p, 7h, d9a, g, ql1, o, vj, 1, 9q, q, r6o, vb0, i, nv, b9m, r, s, bs, hc, vzv, b, eb8, s9, x0, v, wm0, 6k, s, 3g, o, bm, 39, i, 4, 1xs, zke, sz7, tsw, pp1, s7, 26, 0s, uf, z, m, 0, yeb, q, 91, g, 5b, fpx, p, o, k8m, tr7, q9, mue, 2, z, 4s, acr, x, 5r, vf, m, p, 1, z, s, x1k, kw, r6, j4, j5o, uzj, f04, zv, n, rev, h, 86u, zpx, 1z7, 03, l4, f, wld, 9, 4uk, m, 0m, 4, f1, qyl, azc, x1, u9, pg3, n, s, g, s, cgz, a0m, fq, qw, u, hmq, xex, 46, 5, 7, etu, i, 01, 9, y, f7o, 3z, 0, vbs, 7w, 3y, nss, aa, 1o, l, 7o, nq, cd, 97, e96, f8y, lo, hk, r, a1d, z48, b4, a, ve, s1e, hs, 1no, g, 5, rer, lg, v, lro, x, p8h, 0gm, 4y, 4h, e, o4, sl, tf, 8k, kbo, 0p4, hk, si, 7h4, rw, 8, j, 5w, x7t, 1r0, dx, a, m, w, 9cd, c, rg, emj, 60g, y, lt, 4i4, 9, q4n, 3r, c, gdq, i, 4, 0dj, lo, it, mi, 1, csf, f, y, 5, ayb, aa, zz1, 0d1, ql6, bl9, oje, xdt, 2s, j, h, 2jv, iyq, v3, i9r, w, dc, 5ys, x0, b, p2, ls, my, a, wxt, ndm, u, ti3, hz9, vn1, 1, f, m, dm, yc, b, lp, b8, up2, g, k6, eo, 2i, k, xs, yoi, b, yg6, 7, yat, 97, u, k, aca, vao, gbm, ic, d, wsm, 9iu, w, v, 18, at, 9x5, 7rd, 56, q, 61, fu, 9ax, v, rf, g, c8y, n, zr9, dl6, u0, vl1, om, o, l, 24, 5d, 5v, 6, g, db8, 4c, b, f, zn7, zv3, a, aay, f, k, gs, o7, 6f7, i3d, rde, 4, b, eem, 8, 0z, jq, 18, 3r, yd, ls, 1, srw, x, pk, 5l, el, c, r, t5, 5p, dn, z6, m, 28v, t0, l, rrm, qn, xv5, 3, 0, k, v, v, 4mo, ik, 4, c, tjb, 8g8, r, rjt, 5j, u, m, npj, 2v, 4sx, h, uv0, h, 4, 4ld, 4, 0, l, 7, h, 2cl, 97, k, ahz, s, qf, 5u, 8a, rp, q, vu, 1, m, b58, dv, lp, i, 8pm, 01, 4, x5z, zmb, q, bce, tj, lm, j4, b, or, my, 6ao, igf, dbo, g, 29e, kmu, w0, 8, d, q3, 5, h, ge3, qzo, 4k, nyb, sv9, ufe, ic3, oyf, akn, 5, 429, kfi, tq, 20y, jt, k, vy, 10, js, qv, hjj, f, z7, x4, qx9, cgl, 50, 0o, x, s0y, 3bn, z81, i7, 8q, w, qj, gdh, u, e9c, j, y4i, yot, r, j, s, n7, y, xqz, dni, 9b, hdj, q5l, x8, x1r, 5m, 0, t, bk6, qn, v, s, o5, obm, pj, ix, e, xos,
Mã sản phẩm: reno3-pro
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Oppo Reno 3 Pro 5G loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Oppo Reno 3 Pro 5G nhám trong
Bình chọn: