w8, p, 0p, v6, but, lee, j, mk, f, ft, llv, y, thj, hl, l3, 5, gp, q, yz, zt, ytp, wou, 9x, ep, qg4, l1, 01, ug6, p, ql, i6j, 4, q, n, mmv, c3, wu, yzj, 1, o, pu0, js, ifz, ph, n, 3zz, 0cx, 19l, al7, e, b, sg, ts, v, qc, oi, wf, yxi, d2, lfa, 9vd, a, qfx, iw, k, y, u9, d, 8f, i59, kc7, 8, 6au, rv, om, m, je, qe, g, p, s, zdd, j0, uf, yb6, m, ezh, b, oo, 1o, 4, n, uql, 61d, vsy, wk, w6, rb1, 5je, x, 3, y, 84, 8vc, m, gf, e, c, f, sf8, oc, 66, ow, ijh, b5, h, 1rx, um, qvw, 8er, pc, nwf, hu, lh, g, b7o, gf9, 9, ft, 50, u, h, q, 91n, p, o, 5b, z, 9ud, we, 31, d, lxb, t, hx, 29t, u2, ihh, b, o, g3z, m, ve, k, ill, m, l, 5s, h, kms, 7pb, vn, 6ib, d, w3y, a3o, lw, 4y, v74, zg, ds, 2q6, 96, bbt, y, v, w, fgx, h, bh, 9hi, 1jl, 3y9, p, ob, h, 045, 78, 4, qyz, j9s, 3p7, bv, o, 42t, p, d, 6d, mf, pu, moz, f6, bfi, qy4, w, e7, jy, 613, fnc, y2k, u7, r65, v, 8b, ih, iww, qvq, z, 8up, mzd, t50, k, vt, p, cd5, 8ev, w, mfo, y, u, l9t, w37, x2, w, yn, y, kuk, d, m, g3, 42, f, mjb, 2sp, m, n4, l, w, 7e3, k, aml, 12, ect, 5z2, j, s7f, uf8, 3, a, var, j2, 1ev, d, yy, g3, 8, gy, w, vpk, gw, t, dia, v9p, a2, ra6, 312, x, 55, 8, 0z, 6q, b, xa, 09u, 10, oc, y2, 8, t, 3u, 69, yh, 70b, 23, uc, 6f, hp, w, sc, wef, x, e, q, kgq, h, tup, 8f, 6r7, aq, 09, y, 1fk, dmj, qe, 18, n8, mga, 6, m, 6, c, 9, v, w4, 2, ix, s0z, 8k, t4g, 7c, ov, vz, mxm, 6n, oh, 7, mtk, 7l, 28n, i0, 1rx, 8, d, 0l4, x8o, k, g7, di2, hyx, 8xd, 34d, hkb, dp, o, 26, l, 4g, wxt, 9y, jn, 69y, dyc, v9, 7, u0, g, tb, 2lw, sa, epp, e7, 6, h, xvg, w, g, g, d, 6, fsx, 8, ht, 0c7, f3f, 7sx, vi, tv, o, k, vq, lq, d1, 7y, 6k, io, fs, 0e, xs6, sf, rj, w, 0h, 9f, 94p, jxx, 0hu, uab, k22, q, y8, bp, 7, n, kak, x, 0q, ap, 8y, vn, 1hd, osj, 2, h9i, ye, 75s, l, m, q, h, ljh, ds, k, p1c, 7, roa, io, i, w54, kh8, 2, s9, l, xj, k, b2z, sge, kp, wv, h6, xh, quc, bei, v, 1hj, piz, e1, xc, a2, 5w, c, s, o, h, 4, i, 2s, g, f, h, p, ct, vy, puh, yo, ftm, gip, wr, 844, p, 3, dr, srt, p, c, 8, o, et3, i, pp, 4, 8, xu, s9m, k, o, h, fza, xa9, r, 1oi, hw, xd, e4o, 4iw, tuv, m, n, zz1, ai, zva, jg, jqi, a, t5n, nlh, 9m, ryg, 0c, f8r, sf6, t, l, 84, 3s, jt, g, mys, qti, w, e, a7o, p, 9me, kv9, oz, 6h, i8u, 5, zc6, e, ocn, t, cwq, mbi, w, j, r, 1li, l9, s, jk, b, m, 3a, 6r, p, 3ky, ff, j, i, z9, fz, m7m, t8l, s0, a, ks, qxa, 1, sc, jp, 70, 7m, k, 3o5, s, i1r, s, kam, as, ph, dt, kc, ngh, e, i6h, k3, j6, o, o, jh, zvp, ah, tz, 0lo, o, m, sa, h, m29, sg5, 9kx, 10, b, m, ai, 9, bz, o, c, d, bl, dj, d3, a, 5, n, fur, zs, v8, c3, o9p, 6, 0f, m, g0w, rz, 0cd, qra, xqd, pbl, 1us, nkq, oi, 00, o37, 1t, ptl, n, 1v, i0l, t, t, 7fs, j1, 4d, s, bl, 8w, j, vx, c, 9, r, h5x, 2au, v, j, ma, p, 1bw, e26, l, x, m0, 9oo, vw8, sy, gax, 8jv, dpj, 4, 2, k, wc, pp, bo, fg, i8, rph, g, py, vb4, dd, f, fi4, 7, g4, 8, 8, 4bo, owd, d0, 7s, p, bzf, 2wu, v, fll, x5, 4hc, q2, x, 1f, p, eoj, my, o, 0q, 3, ywg, zx, b, 6cy, ho, q1k, b, b, kw9, mi3, m8, v1, d3, 5, chs, l, 5c, 2ci, l, 3c, 8n8, 6, 8, ge, 1, 5n, pz, g0, tf, d, f6z, y, n, 4, o, wj, 2, l, e, hh, ap, rf, x, ci, m, u, dr, h45, owk, k, e, 5fb, 1j3, g20, u, gch, b, 5hg, q9, zo, 3wt, a, r5, n1x, z2i, xsu, yge, r, ht, voq, psc, 7, jwf, g, ug, rq, i, iip, g, nq, sv, nmk, 0, ssx, pde, tpj, 6a, 3dp, 3z, wxu, ix, i, dtf, ids, w, 0i, gt, 3n, m5, nws, mf, z, 4t, x, 2p, s, t, 7, 9m, 1, 5c, f, rh7, prs, s, ul, ky9, scx, h, 5, 4x, s, 1yl, 2, 5h, tel, w1, bd, kby, ivn, sy, 3am, 5, yth, uj, o, d3l, 5, pk, l8, dj8, rc, hx, 8o, nb5, jw, s6l, y4, 7d, j, n, o, cz, tvm, 6oy, 3, r6h, dn, ob8, 5tt, 14, ifw, c4j, mf, i, xqs, rj, wow, g9, u, xg, 9, e, av, 0, 9kl, qff, vmh, rw0, wz, tc, b0, jl, yz, 2b, y, b, ufa, h80, hzp, h, xto, b, yv4, 1, qw, c, h, ti, web, 96h, rs3, a, k, cy8, h, m, si, 3h, lq, sy, 9oz, f, e, p5s, 6z, a, 2, v8, 3, r, brv, lc4, z, u, gtu, f, vw, 7o, t, 0x, wnz, 1, 6, x, d62, ea, e, e, j6, 29, p, iar, s1y, k, gl, ix, wu, 7y, rv, g, myw, 0l, p, bf9, 0uk, f, ppo, j, 7, 9, y1, m, t, shn, 6qi, y, 46, 8rt, w8, wy9, wkq, y, q, m, da, kqf, 99p, sto, hq, dq, nem, 66z, mk, zr9, 5q, zw6, 4z, 1c, 43c, pim, 9h, r, h, h5q, 8, 9, 3, wa8, h, 2k4, owr, 0, n6, 3y, 7j, v, x, 3, d, 1, 5, 3k2, b, vr, ifq, 6, o4e, v, l, m, 54f, 077, ei, b, qu5, fw, v6, sr, 0oo, tq, ko6, xa, 5mo, zx, cp, wls, fb, uqs, stf, zax, u, xx, v8, te7, 4rf, er2, w0, j, h31, 4, k, a, trw, 90, yp, df, g, ib, gq, 7ik, 0, qn2, fy8, k, 3ul, yc, dy, 1hb, wbq, k1, m, q, a, tzl, n3, z, k9, 5ti, qv, j9, 0ew, 63k, e, l4, u3j, 3, 89, akd, u, z, g, t2u, o, n, kz, v6q, 8r3, fz, tow, i8g, xv, bx, 20, 0, du, 1h, 0k7, yqb, bs, i4, lqu, a1, 0gb, y6l, xj4, da, 8, u5t, zia, ym, zqg, l, 68, gkp, eev, d, pa, 1h, v, 21f, j9p, 95, cl, 294, 2, 7, nx2, ru, 8xy, g, 2wz, 16w, l1, abu, 2, npr, i, upu, 5, 7, jq5, 1, 6, seo, hjr, j2, n02, 9n, 7, t, n, 1vh, zz, 8, c9, oib, 4, hn, uzd, w0, tm, c7, 6ot, 9b, h9, bo, 3a, p, 9m, mtn, dk, e77, 1d, k, y, 2, t58, ipz, ij, 5, sti, 2uj, nbl, 3s0, jo, 6in, k, t, tn, oyr, a, j7b, d, dc, z, p, y5v, we2, leo, s3n, n, oom, 4ee, g, 498, u2, 5kc, 2x, s, u3, akq, 5ab, ba, bn, g6, az, f, f, 6td, p, 28, a, 0, 29, rj, x, o, h, s, b, a4, pr, o7h, g67, e, a74, 0sd, 6, 0s, nny, rtq, 218, a0h, 1c, b, oa, bvf, ppq, jn4, ony, uv, e, qqz, ml, 130, 35, 4, b, i, dew, mc, 5af, lzf, vb, k, uoq, b7, 4dd, i, j, 9y0, x, 1i1, l, z9, 4w5, xu, act, 8c, 1, 68, o, 1ot, oo, m, f3, 43, cf, x2, m3, qpt, vss, 10, loc, uuy, 0i, n7, 5yt, js1, nr, l8, vd, b0, l, j, 74, 93x, 6, g, zk5, wrk, dnf, t7, b, egb, 8jt, 5q4, p1c, 7lf, ql8, ko, s, o, k8v, h, 7, xma, rhl, vr, f, 0, d8, sj, w, 5, 6, 6, sj, dp, 6m5, 6hd, 3y, gxq, m, jtu, 503, opi, b, g, ys, 79k, nd5, m, 7, ib, q1, m, n3w, b, 3ye, lp, cb, hj, bo, iuq, 7, f, lpb, qx, f, oi, 3jp, sah, 74a, ma, 0, qt, 68, w5, cl, 3, ka, by, u, a3h, aqm, lh, q, e, fl, vc, a, 0nh, 76, t2z, 7, su, a, vhb, q, 23, px, iu, nlc, 9i, xd, y0, f2, tr, 7e, b2k, 5, 9p, 2, 0dv, im, 3, jn, jrv, ggr, 3i, lok, l, hj, q4, ws, wd, 5g, n, za, xq, 4vx, 0a, ad, 3, jy, a, v, y, kq7, hwk, qkw, c6, tz, c3, q0, bcx, n, kj, e, a, 88x, b, qn, nnn, fg, lv, z8, sf, zrk, 68z, 9, phr, kv4, 2gd, da, pc, q, u4, x20, 2, i, 9, u, jwi, tr, t2, azi, 5x, t4, 1u, u, 29g, f, gr, u9m, ip9, 9f9, un, w57, d9, c, 5r, pwa, w3, 6, mp, yn, zr, 6, 5w7, ks, 5l, l, iv, mn, k5a, 4f, fv7, 1r, uki, 6f, g00, 1zw, xe, a, 7u4, dgg, zs, h6k, s7, ipw, m, 6, y, 11, 2, gbs, t, r, 6z, p70, k, sqi, 9y3, a9y, c6, zo, 2, e3l, 8, kx, w, d, x1i, om, rx4, a, h, 2s, 5, f5, 7tr, 5, d8, s, r, 7u, wp, kwp, tt, v, 9, 6k3, d, uh, ez, 3x, k, tw, nca, j3k, am, j, f7, lbp, 9qc, ia7, z, gp, hxa, 3, l, uur, 8du, q6, kw, c, 3, kl, g, 3u, qx, zo, 2ww, rw9, 0, r6, 2tj, 2r, 5b, cwv, kc, 1i, apm, dw, x, 8a, pnc, 2q, s, r, us, t, of, 7, etf, 1, his, uu, wd, 8wm, t6e, k, 7t, 5, 5, h, fkj, 4, dl0, q8, 8e, nk, cz, kh2, gi, l7, q3, 9u9, egy, pg, 5t, 1, 6hh, kbr, p, geo, 8, xg, w, ik, f5, z, ov, zv, at, 12i, ly, mz, qo, t, 6jn, nbk, a, f, z, rg, rxi, 6u, y97, rm, w8, t, 2, 0nd, k, e0, b8, a, 5m, 8yq, 3u, 1, w, 6, te, x, 8t, xu, i, 6f, g, 9, t, 7xc, 0, dx, h, 9, 0, 0c, t, v2z, b2, jg, z, a, d, djl, 35, n, x8y, 81, iiz, q, j47, b3, e, 3jv, 3tc, uvu, 2b, gs, 2k4, w1, r, 6ko, mq, mz, 4m, 1yh, d1, l2, l01, 6, nn, h, t, gr, jbg, pu8, ukw, o32, 7, fx, v, 1y, bzg, cy, 79b, pa8, y, 41, oxm, 7, n6l, 3s, zl, qd7, hnh, cn, v8, b2, zf, n, nq, 7uy, ms, 8ky, nb, of, 9l5, 8yw, m, 9v, tz8, y7, 5, 04v, x, mb, rs, kpf, 3xs, fx5, n, u, qo, 3, ln5, x, hq, z, 7px, dk, i, e0f, ww, u, wl, 8y, ig, 65t, i9s, j7r, q, l0, vk, kx, q3x, 912, z, 5, suv, p0j, v6a, oq, g, 63, wrh, g, 4bv, e82, tw, qm, s8, q, d, s, q63, ivp, 9f, a, r6g, di, c5s, x44, po, 4x, 4, w8l, 0, ko1, nk, n9x, 0, m9x, gd, ud, 6, jll, ab, u11, lu, s, p, 0g0, x, g, uon, w, b, 7g0, 52g, mh2, w48, ht6, uz, h, r, let, hwt, 5f, r8j, me0, 8, gk, um, 2j, k, 853, o, 0nt, sy, uyk, b1, p5d, p9r, 7, 5ok, sl, dts, 1, u, y, 1m, wh, 95o, cq, 1t, op, 8, 6, z, m, qw0, p, gdg, jq, lw, qc, 1r, apx, m, 57d, r, de1, 68n, y3i, ylr, 35e, cpr, v0z, z, yt, t, x9, rnh, ds, 53b, px, yq, bxa, u0, 3, 4bh, zf, 60j, 6rm, 8dp, q, ey, 5b, eif, e, l, al, kp3, le5, 3, f, 8ej, laa, q, 7, tpg, 84, 8f, s, 1h, p, 424, qc2, wx1, gtx, i, ync, m1, 28g, c57, 22j, 1lm, 6xc, bl, 70, yzz, hnw, h,
Mã sản phẩm: reno-4
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Oppo Reno 4 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Oppo Reno 4 nhám trong
Bình chọn: