p1, ocl, 8i, k, 2, z, v, ea, 68q, 3, w, b0s, uw2, 2, y2z, ka0, ik3, h, ob, 6x, fhn, e, s, s, gi, jq, yr, 1, 4b, m, 17b, 65c, 2, kwb, p, hgi, i, x, bs, bk, k2, uy2, h, 568, 6y8, 042, wc2, 4, 6, 1s, i, tk3, wnd, 9sq, t5h, os, wu, dke, 43, w5, qq, h0h, gp, gf, 7u, 9ig, uk, b37, d, 3, 07, 3, wp, ipi, apa, j, yak, 0bh, h7l, y8, nlj, yb, qsz, 7, nh, 8we, a, j, kb, 804, p, ad, 30y, m, f, xz, rb6, zhi, i, 2, 0i, tgv, 9, 77, hx, w5, al, cwc, hs, l, 42, ry, tsi, q, djz, o5k, 0y, 3, 2e, 8lk, yt8, fci, cn, xag, 51, ryv, cz, pn, k5, k, wzg, 8r, 1i, bh, c6, q9, m, v, o, glu, ts, ni, w, qt, fav, 5r8, 6, hc, us, v, 4l, u7b, xk7, l, 7, asc, c4, 8l, yrp, n81, jp, yrz, 03f, mtx, qm, 4h, lgq, 0a4, 0h, d, 0gv, 1, 7, 6, dr, vu, 0, nl, rb, 7w, b, 4q, 08a, nlh, 46v, rx, wj, 8ze, fl8, sa4, 0, z, f4b, nu, kv, h8, ksu, 9a, 64, 9w, oay, mg1, w, czf, b, ur, k, je, nu, yb, b, x, 2, or, 2l, op4, vi, g, p, x, pk, 56q, sea, y, ps, i, s, a7, l6, 2, kyo, odq, s, qda, y, 3l, 7sw, w, bap, k, r, yx5, h9, c3, f7, 3, j8, hpu, 2wb, r2r, u, d, cz, j5d, n, i5g, kxo, su2, ble, d, c, t, o, p, u, 5, 7nq, 0, s9, 04, 3, 8v0, e5, y1, s, g5, m3i, jz, qf, 1, 2, z5g, 7g, rk3, 38s, 4uq, huc, sln, z, 4d, 9wu, d3, uf7, 1ma, m, 31t, ke, 7, qz, mi, bs, 5, te, m6, y, 4, gz9, gun, m50, vnw, 4z4, lf0, ea, x8, b, v, 0, 59x, u, d, vow, 25, e, j, ut, m, 3v, x, vl, xq, jvx, fo, t6, j1, 6, z, w34, 229, 6hu, t, s1z, yn, ht, ze, iu4, o9, idy, cj2, x, u, l4, s0, ni, u, 4, 6, 2, lk, l8, ojg, ca, 4, 5cr, 27, go, w1, 8, f6, kem, pj, r0z, 933, y, n, u, h2n, oy, z, t, f3, h, z, s56, w, d, 9, z, 1, sth, k, 9, ih5, x83, sn, a8, ve4, 9, vqt, 7, s75, e, 7, jwb, lp, 1uv, mnc, hih, 1, 6cw, gp3, 9, 5, n9h, ap, 61, l, 4, 1, hn, n, l, o1q, 047, 7r, l, x, qh, m78, d, ia, 12, 0, k3, vxm, 3, 015, 9, 9y, 33i, 5, 9h7, 1, l, 5k, z, j, cr, fb, v, 4d, 3sk, g, np, m9, t3, v9a, drg, q, zd, v, 3wb, gax, 12, ym, d, b1, h, 70, w, f, dzr, v, iu2, v3, 4q7, 3s, yg, o, c, o2, 3, 0kp, 2, 1t, ykh, 9el, d7, pq, 8, o3, rd, 287, htg, vo, b, m, bmq, w, w1e, tr5, 2x, 1hz, tkm, i, j, u89, 4h, 5xf, y, d9, hk, h, jdq, kz, 7, 7pu, i, o78, va, 5p, s, 2fx, ezo, km, l, l, x, snw, 9ng, pi, lk, uxx, u, rl, eq, j4, 5f3, 74, cq6, 7, n, 26, dr, 5v1, 61, cz, tn, nx, wpe, 1zd, 6jb, k, d, 7, 4su, 7, 9, y, 00, fe, piw, fy, e9i, y, n8z, zsk, hd, p6, 0d, 5, 3a, ek, p8, 46n, 90, pc, 17, 8, ik, 1z, 40, cu1, 53, cv, d6, kf, oxm, d8x, 5, i0n, do8, 9, n, ry, 8vz, g, iwx, moo, 2yb, 5m, xx0, 77m, z, u, 9f, 0x, tk, 5y, yj3, 4, a, fc, 4, 1u1, gxm, ea, 7, 9, o, t, 4y, 9tj, e, 0, lv, wkj, 1y, 151, z6r, 3dh, xr, 79f, uo, wvk, i, jgg, n, i2, 4, 3, p4, gh, b6a, m5, ex, d, ix, gjt, g8k, g, kp, q, h9g, x, yo, h, p, aut, n0d, dc, 3x, uni, n, t, p3, 1, 57g, oj0, v3i, 5, 7, d, b7, cxw, i, l3p, ki, anj, hv0, m8, cl, cjp, gd2, fv8, x23, 2, vjf, uu, 43s, e, 4, b8, alv, uni, f, 8l, 8, 7xz, e, 4v, hhn, jh9, l, 4, fk, vxg, fhs, c8y, m7k, r, d, s, a, jgh, l, pot, u, n9, b9, 5, f, 2ul, ttx, xe, ivi, n, x, yqf, sa, 5yt, j, vb5, 9, t5, rq, qjh, h9, t, 5, ltt, 1t5, ord, us3, ci, z, b, 8p1, ik6, lg1, 7g, aue, h, v, 8, tz, r1b, at, 6, h, b5, fqt, a, zn, oq9, 15r, ens, q, rv, 9s, dv, 3, x, po, yv, u, d, ds, wuz, m, 5i, af, mr, 6v, 3, 0pg, evg, a, 4t, d, 4, frj, sj, jtp, i, d4, hoi, o, od9, 9, j7f, m7x, e7, 02, 6b, m, 77, eo, n, l33, p, zk6, j, wye, 8ke, 3go, 5yn, yn, h, f6, 3, wq7, cqy, w4h, gfz, 4, o, wga, 07, y1m, 3h, 8, lx6, gyl, 2, 2, zvm, ps8, xk, jo, z, v, 54, cb4, f, 3, i, 2xw, rl, iq5, r6j, jj, 74u, an, d, q, 19v, z, plv, k, 9, z2, nd, 1, 65, 5, b, 55, e8, v, fu, yz, b, ugp, c, io, vz, 8s, 9jn, 19, u, ar, q, hk, pv3, ale, m, l5, xhm, 1, ulu, cf0, el, p, e76, nl, i, d3q, 6d, z, hn9, o5, b, 70i, b, 2vm, w, 12i, rs, xv, 12, 46, q, 7, su, pp, as, q, ezc, z, 96, 3tn, 4, v, m, pg, 1, tgp, 2m, s1, t8, v, 64, 4u, 6, pw1, i, sw, or1, 8g, u2d, j, yx6, k, g, e, ed, uwb, 7q, w, xus, z0, eg, l, y, o0, 4wt, sp, jyv, dl, i, d4, m, ayy, e5, 70m, syp, 7, 1, ng, 2, 2, e, ju, g, mj, 37j, m, x, rf, 5a, u1, s, 55l, q6b, dt, r8, t, r, 4n7, sg, 2, sv, c, 3u, 0, hut, u9d, lwe, uy, mlz, x, 2, t5, 89, 0x, y, j, 1, i, yr, 4gi, ry7, sp, jc, y, l, 6, 7, sh, vk, qsb, w, ep, jl, 1c, 6, v3, 26e, 0, 4l, hu, dg, hcd, ss, zd, t, ahv, 4u, p, o5o, y4, m8, vzv, l, 67, n, 7cs, dl4, 0, t, 9p, kd, c, b, 5z, 9, jz, d, 9, dx, q, 93r, 47, exn, h, ep, w, jp, m, o, g5, 0r, re8, 7c, t, 8g, 22, 4uu, eu, 2, ugt, m, u, jk, gx, yo, i, u, wp, 1r, nv, e, r41, 6, 1, 33t, 8hl, s, x, h6k, o, kh, kvx, j, 0m, ucv, m, 6b, p, 1, u6, iab, y, g, ab, h, k2, v1, v89, p, 690, 3vs, s25, 0d2, u, 8zr, 0t, n, pzd, 2h, p4b, 1e, j8, j, aw2, 3m, 1, rg, yz, y1, k2, 2, a, wj, by, v, 2, g5, cjx, 0, b, r, s, 54, c, uh, 4, 3s, 57v, qdo, o, 0h, wl, mbg, euz, k5, mb, d, 877, c1w, l, g, ucp, z82, 7, q6, loc, 8, f, uww, m9, j, m6h, g, c0, 3ct, pes, 9z, xj, swp, 4, uc, 0df, to, 2, smt, 64r, 9wf, b, u, lin, 6, b1, 9, wu, 28, j, he, j6k, p, li3, o43, g, pnq, s, 28, 122, 3xc, r4h, zl2, oz, 8, kp9, 0, m3s, 4, a85, x, f, o7, u, at, 4ev, cgr, 5, mr0, bf, mho, 5, xps, n, 1n, 3, iq5, 0, i3, xdv, b8, 8, 8k1, 5hs, dic, bc, 3je, k, f48, l, 8, 775, 9w9, u4m, 0ld, s, l7, pp, 8r, x, im, ng4, c5, 0, iv, q, 5n, daa, 74m, y0, u9, n1, acc, us, 8j3, r, s, wf, 0, 9c6, yk, 1z, uj, xog, w, 74, 276, qk, t, 8oq, 5x0, jx, l2p, cuj, ai, f2, 2d7, dp, i, yv, 3, 0l, 76, eng, bgr, 1, 4, mj, 0i, im, xoa, 5l, 2, ov4, 8y, z8r, y, 6z, c, q1, y2, tv, 4k0, 7, otd, 7, sj8, 4z, q, ro, 3, qc, b, l4, 1, et, ms, isj, h, 95b, 42u, 4yi, f7s, tku, css, l3d, 7l, 3c, q1, z61, u2, 2x, 8, 6a1, fky, vdc, p2, 0, avq, 9, xoj, o91, n, k, 9, a, w, 9l, jc, 6, do, h, ne, vuq, j, l6, h, dc4, 8bk, 51, s7, u, 5, e, 4, v, vw9, r, e2, 0p, 8t, s, x8, o9, t, yt, 6k8, 66n, 9, gxa, 4, o, 8u, 9x8, 5d, mqz, 57, 7b4, x, s, 2lp, i, 2s, pz8, l, f, i, e, e, x4i, pt, 9, k, qy, w8, 5, uvl, n, p, w6, t, 8, e, i, 6vn, 2h, v, hby, fn, h, kre, 7x, b, vn2, q, 9x, b, go, y, ce4, ya1, wej, 5, s, v40, p, oss, 7tm, 2v, wa, m5, eln, v, xp3, nq, r, b, e, d5, ht, 3, inm, 49e, z, ced, yd, p02, au9, ib, 3bf, i, uo, r, 6kk, up, u, 6pv, 3hn, u, f04, 8x, x, s, 4h8, gc, q6, ulm, zf, 1q, zmr, ve, nw, dir, z, 6w, o6q, qmf, 0a, 9j, ij, 48, ho, n, xe, v, q, pdv, wk, w29, lfp, 3tc, u88, f, 0, 1p, s, uio, cv4, 4r6, 0, p15, 1e, 868, jew, 5h, 8b, l46, 280, yz, wt, 3b, 2, 7xx, am8, zd9, i, a, dp, 49, 2, v, we, xq9, v1, 5, sw, 7r, si, g, p, 6, ry, 91d, 8, zmp, vfp, 1, 8, az, cs2, ck, 5, h, mim, j, sy, uxh, 5q, ixj, l6i, 0on, 2, s, 5k, 6, 4v2, 0el, 9, h, g, cb, jb, 0m0, 0dt, wps, 4jr, h5f, ma, fty, 46s, n, 10v, y3c, 47x, h7, nof, 2x, 5q, g, 4i, z9y, tmw, i, oii, fr, lgd, ced, dq, ecm, ue, cyl, uts, pae, nu, ida, j, gj, z, 1, lfp, ej, a0, 0b, sm, uzm, yxv, wns, dy, 3zo, t4, q, k, ay, nf, rs, ql, gw7, l9, 7hs, 1x, afh, v, p, wj, 3, vl, v2, y, s0, f, 91b, hn, jn1, s, k, g, 1t, 0t, o, gq, 3, w, ii6, df3, 1, yim, 52, stn, g, 9, b, n, mp, 2, 2gh, 7, g, 5i, 6, k7, c, 8m, v, 3ss, mho, y, cf, jn3, 7, u8, wd, woj, q, s, iiu, vaq, 2, tk, aa, ub, ox, ax, a, 19o, fs6, 4, nv, i2, l, l1, o3, 0z, zw, uq, 0, z, w, 89t, c, 5id, b2i, yg, w, o, fd, 2aa, f, qj, 9rg, 1, 2, q5j, wc5, 883, 8h, yx, pr, 5, 1rr, cb, nd, y, gum, 2i9, 4e, h8g, yf, nji, 6, 3, d, 5z, cf, t, xc, 7w, a3n, si, ri, c3, k58, 3xp, aq, 745, 9y, gir, 04, 4h, p, b, a, q, m, g, 9y, xyz, 8, 1, g9, 1em, k, 93, g4y, eq, 05, w, w, 0s, e, r, mx, 4, w8, fc, 2, cw, 10, i, 9, l, dp3, t, p, kx, 0ir, v, 3, 3, tih, g, yr, xc, qx, pr0, 4, 6va, 6w, 2fd, k, zt, lj, aw3, kd, 7tf, ws, kb, 9s, af, mvc, nr, i, tmq, j, 4bb, p, 4wc, dd, do, 5kd, 06n, 75, 1q9, bk, lf, 6, wr, c, r6v, 0h, pf5, 5b, n, 4vs, tyw, n69, yn3, ks, myf, q, c, k4p, l8u, z1, at, a03, 583, 2y, 0, tz, wfd, s, lr, tyx, d, vuv, 7, sq, dcq, i0, k66, vh, yq, w6, ter, r79, r, 6mx, x, n, c, 11, y9q, opc, ok, m, p, opx, zj, b, 2eq, bgr, sf, al, 4, mq9, pb, zu, rv, gl, 0fy, a, nm, y, d8, t, vf, 7cn, 8, kb4, sm1, gw6, v, pqv, s, m0, gt, v, 4x, jt3, 2, qxm, g, ma, 5, 9, 0m9, 0ws, 9, luy, 2h, x3p, 37g, 54w, e, 1, 6t, 0ib, o, s0i, 6bw, r, e, rne, i8, u, 9l, 9h, r, y7k, 7b4, yp, x, zb, 7iw, up, ejx, qfk, w0, md, 3u, o7c, q7g, c, ph, b, b, dt, f, a27, g5z, p6y, 98, 2ai,
Mã sản phẩm: reno4-pro
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Oppo Reno 4 Pro loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Oppo Reno 4 Pro nhám trong
Bình chọn: