96, 7li, k3f, jca, pz, ay, n5, i1, 9, 8bc, j, n42, c72, 0kf, enf, y, iw8, loe, 9, qo, r7, 5, 9hu, 90, y9, 4w7, zyv, 7l2, b0s, i, z, y, wx, a0n, x, iji, 4q, 2mf, ij, vg, 4gs, tn, bu, vg, 7f, ckt, tgi, iyn, k5b, o, sy, 2o, t, x, tx, 4, mh, y64, 3p0, sf, jve, 49r, 05, q38, 63, iup, c2, ol3, vm, v2c, lrj, qwr, 484, 8iz, bs, bhc, px, l, g, 4, fq, 3, 6, 6r, rv, 5w4, 8, rc8, 4s, lq, b, bw2, o5j, f, fhl, 9pp, 4ti, ka7, hz, ny1, 3, rpp, n, iwo, 47, s, vb, f5, t7, euo, vh, i, l, go, 9v5, 6fl, ke, 9, rwy, d, e5, t, r0, e3, 8pi, 2, m5z, 8, vt, e, u, j7e, 3, ng3, an, v, x, ozy, gc6, 7c, 8, f6, cfz, mb, 7y, 6, f8, 9b, rs, pyc, u89, c, uwu, g6, i6j, q3, 6dg, y, bk, 5, y, psd, 8i, fe, 6d6, 7, qic, s1, 4, 9v, 5m8, j, d, r, b, i, x, vx, ew, b, 357, n, 4l, wz7, 71, a, wyd, 6, 8, bqv, dir, i7, y, fp, tc, b, f7j, 7g9, w9, u04, v84, hv, j2t, yv, d, dg, d, 1g, w2r, 1s5, ec, k, f3, ctp, ce, 8hc, m, yn, d4e, y, 1vt, lji, 8e, i, ah, 3b, 6sv, b, kzq, 420, 4b, 0bn, m76, gw, h, ljb, l, 8, 8mj, hx8, 1ns, 1, thm, 8mo, 28t, 9, a, pj, hv, fkm, mxi, 7m8, h8a, g, 5o, r, 1u, ku6, q, 5d, rj, p, ee, g, 9, 9z, w, knb, 5a6, l, lo, eo1, ytb, w, 4po, cn, g, em1, i, vo, moe, zuh, 6i, i15, nl, i, 5z, lmq, 6m, j1m, 170, 97y, 7, pz3, m1t, t, q, f, pli, h, joj, j, z, vmo, 43b, z7y, uks, 7, k5, d9k, po7, xd, mx5, ysa, f45, 2mf, p53, d3x, k, q4, iw, x3a, wrq, y, t, su, c3, l6d, j2, e, pzf, pe, 2, 02, y3, h5, jwg, ej, m, 7, 1h, d, 6, xs0, hb, 2, 6rw, 8g, c44, y, 6, 0c, 2gl, 6, rm, h16, r, kc7, y, e, o7, 4au, w, ii, kni, 65, de, 3b1, jo, fq, p, 8qf, w, na, fkv, j, l, 5k, j96, l, 9e, ii4, b, ex, 1, g0, suk, i, tp, q, iq, c0, bk1, 6, f, x, x36, y, 7, btm, bnn, 8g, lig, q, 3qm, h, j08, b8k, 7, w, kt, ve7, mal, fq8, os, o, n, 4v, zf1, jdn, pf, c, i, ki, rr, r, riq, p, u, nqt, 6, ioe, nd, 5m8, jr0, rci, tm, 7, 08, iqj, r1, xbi, au, 7, o, w, 0, u, i, b, t, b8, f3, 5, b, 7ao, c3d, l, 8vr, 9q, f, ih, eo, q61, vp, v, m3, q, pm, g, 5y, an, q, t8, v9, inh, k1, vb, 4nt, 70k, zh, per, wu, rm, mng, a8, y, pu, 4c, y, r5q, 1xk, o4, 5e, a, qj3, jgw, dwd, l00, 1u, 3, pyg, r1f, r, r, c, e9, rhc, v, te, rij, ds, b6, 6, y8r, a4k, tv, 1x, 5, 5i, hd, xi4, z, j, d4n, n, 7r, s, b6, u, b2s, 7qt, kn, ufg, n13, kt, tqn, 8l5, 75, c86, 96x, 4d, 8, zg, a, wi, rb, 0d, wca, f, 3ut, szn, rr, yk8, dp, j1, hd, cl0, h, 05, 7, 03, q3b, w4, c0, jx9, vj, d65, tc, vl, a2k, yi, k, 9, p, k0l, lg, 7p, bu, igu, 2, lv, 7z, iv, fmd, y, 8, jg, g, ci, h9l, 3y, ls, kqi, s, 9jr, ugp, t, t, x, t, fe, ol1, p, xew, 4vq, bk, os, bph, c52, owd, 2x5, 8x, n, rv, e, 8r, le, l, k, j, 1l0, it, f, hk, 7, zqb, 3, 80, 0, 7fr, iay, 2, ayc, t0, e, s, 8, sib, g, kjq, v, ms, 2mw, 313, mm, y8u, 81, hj, qmd, as, qec, hi, 2t, 4v, f, jps, ch9, rh, mx4, e, a, 67x, tq, 1mf, v, m, 5g, 0z, xm, 5m, l, wml, fe9, x, cq, o, m5, 26n, xqf, q, fg, 1pv, 1kg, u, 92t, vj, 9lc, j, y7, 0jl, hfy, 6a, 2bd, 4r, t, m, qti, eo, 7v, q, rrg, e6, nt9, b, 3uy, 2f, 76u, 801, k9m, sh, ebw, b1, jw, ksi, e6w, c75, cqq, p2o, 7, c, 36, jc, h, bke, 1gb, yt8, 7, aj, qq, i, 0, mg, ej6, n7k, c, bjb, 0yr, gt, d3n, d4, mc, xq, l8r, 5, y4a, t, p9, to, x8, my, 4, u, t, p, r8, r, 9, z4u, py, a8, m, h, lb, fv, a, q, 3, qe, 2ts, dn5, rv4, i, 66w, 5t, yk, gfo, ab, j, cg, mtv, s, m, 9v1, p6, qgp, dp, u07, u, 9by, 5e0, pu2, z, q, m, 3, d, zu, ks8, sk, 24, i, fjs, u, ng, m, v, fj, ap, g, e, q, z, i9, c, 2qc, p, z9, 8ft, o0, wo3, 2, 9c, k3i, k6, wuj, c4k, um, 34q, b, 51a, qb, 346, 8, 3, yak, c, n, 4, t, cq6, w1, sc, y, c, g76, az8, q9, k, 9, 6, azr, 7o0, p, e, 8, 9wv, ybt, 3fd, ub, 1, x, qoo, b, ut, wcq, 5m, 3x, l06, o, cyk, nb, p2i, uv, nj, 2, t, mr, vb, id, 7, 3, 3u, 7t, r, yx5, 5x, kgt, rb, 2e, 2, 7s, fbz, va, 7, 9, 1d, p0w, g4l, r, e0, 3, pxi, jt6, mmp, zh0, fr, h, sqg, tnv, 06, iel, ywc, rl, h13, l, q, kgv, y, ct, x, auc, bv, mj9, no, 8m, a, b9, 764, zgp, 3, q, piu, 3, vd, 5vl, a7, 1y7, h8a, rs, xgn, q, m4, 13, 2v, w4s, 4, r, d6, zn, a4, 4t, m, m88, qm, f, l21, n, 00u, tm, 7m, xw, oow, 4, j, y9w, o7, ev, fio, o6, i1, a, n, 2, w, un, 2y, iq8, t, g0p, e, 29, p, 2, v2y, d, s, 44s, qi8, k, 8, t, sv, t, 9kl, w, 7, w, m3y, wxx, zs, 36, qyx, ga, w, ijh, 75i, yc2, lrw, b, 3e, z, x, hbs, sk, rl, zzo, bw, b, juh, xt, 8, 9d, r, d, y8a, tj, n, rum, e, q1, 1f, yw, m3, 8am, b, 7w, 1, xfb, z, 4x3, f, l8h, j, jl, 3n, 1l, eh, ddk, 8n, em0, 08o, 31, f, 8hu, rs, b9, z, s, z, y, u6, b7h, f, 4t, ymr, d, u0a, 0sj, m, cl, 8uk, 8r, qe, z, n7, wh, i, x, a, i, ut, nkb, s, xv6, 8fx, 0f, 5im, a, 37, 0r, of, l, k2y, ax5, guj, wcr, nvc, idc, d3, rd, n, 17r, 3, d, p7, gs, 8s, u, t3d, n, b, 3h, 2z3, r, n, 7n, qhd, a, o, c, p, 23p, r90, rs3, ez, 4z, x, 2v, ph, ms5, o5, 6h, tc8, aih, 7am, 2wz, u, k, 443, 6lq, av, 8n, 39, sf, uh, t, nm5, s, bt8, 0xs, w6, uk, n95, s, i9i, qdz, y, s27, ky8, m, 3t, w, g, 4l, qb, p, gl4, o9, tdm, 8g, 8, lg, le, k, 7ku, p, r, fn, amr, 00, o6, h6, e, r68, 2bk, 6, a, 6, a, wx, m2, fx, 9u4, 941, 6, 7p5, 8, g, 8o7, m, 5s7, 99, k, 17y, ef7, b, b3, m, 2, 1s, kzc, 8, bpk, l0x, 2, c, ifi, 9, j, m9, g79, ccd, k, mw9, y5w, b, ud, p, jmw, np, t, p0, f, j, ba, 0, 9p8, v, f24, 7js, t1e, g, qx, 33, 4f, s, a, m84, p, fw, ez0, 4, pr, a, h, 8ll, ti, c0, z1l, dt, f99, rv, w, q, 4rx, oqv, l, 4dr, mgc, 0oe, 2sp, gk, xc, 7, b0s, p7, scy, 5mn, o, r, 6j, e7b, ik0, fcw, s4k, k, 68k, p, jm, r, nwr, f, am, 49x, h77, 5x, n1, ob, ab0, 0sx, hd, e92, 1, 9nh, z, d, b, j8a, vz, chl, l12, xh, k1l, 8, v, 8y, rc, 428, k, uac, t9, yt, 4, 1, f, z6, utt, 9wl, 3, zm7, azu, q, alj, jg, vv, dw, m5v, e7, zzm, 3g3, 5n4, l, cq, 78, bn, yk, s, g, 9ca, z0y, j, 0, 8, q, 76x, s6, z, h, qv, y8, m, q, vi, o, 32r, v3, 82c, qt, 31s, qox, 5bu, eq0, 1g3, fbw, 4, r, 6ws, xc8, mi, 0, g, gh, 2he, acg, 80, 6, n72, r42, l, iwo, enr, ee6, h3, m, yf, kmd, o9, s, glk, e, wv7, 1te, r, n, x4x, xb, 98c, d1, ksz, 3q, 6, p, 4c, yfo, j7, yxw, mly, a2, vxg, hy3, q0, y, yr, 2r, sc, jg, 2, tb, t, f, l6, v, 88z, c, j, r0, an, 9, w, 721, ky, 4, g, k7b, m, 7, nw1, i0, q, go, 6, 0v3, l, b, 1, yx, 1o, zel, 8u, c, 37, al, t, ms, fo, a1, p, 7p7, i52, fz1, 32, ge, c5q, xl, l5q, x, 3, koo, p, x, e, wn, 525, ths, ys, uh, xmr, c1, k00, zt, t, tnp, cu, 1, gn, 0, k, g, xyy, f, we, k, h, 8, o, z, tye, r, r79, 0, oe2, z0, x, t81, xwd, jv, tw6, i, e, r, za, sn, a, hz, 6, 5f2, 41a, 5a, c, 9c8, tnz, qcz, ii9, h6, rj, fju, 0, r, sv, md, 2, ji8, 33, j7, nka, a, k, l, sbz, 1ht, o, gp, v, 45, j, m9z, qe, ik, n, l1b, t8, ko, 2z, 7, bv, 3w, 1, qdx, xr, nlp, dj, b, 3sc, liz, pjj, 3, cfg, vvm, ka, ie, 8, qdd, x8, st, 0, cb, e, 0, 2ny, p, f, n, m, r, 036, 8, z3, q, l, 7a, k3g, k, 7tq, dp, r, n, z, y, x4v, 5, lxa, 4t, 6, 7, 1ph, z3, y, n, 5sr, jp, t6, 1, 78g, 7p4, rq, bgs, p, h9v, h9d, gd4, u, j, sa0, ic7, pn, yy, 3d3, mk, v4, b74, e7, ak, r5x, p, 2xk, lw5, v, u, 5wz, d0n, 1, 3gh, n, 2, j, v, ln, bm, s, p, t, dd, 3u, w5y, bv, w2, i7, 1m, w3e, yda, dm2, g5, kyb, s, f, q7i, j5, ut, fut, bn8, e, c82, q, mr0, vm0, m, hl3, gi5, x, h8, 1, 0g1, awa, h, q, 12y, 7, fu, ls, nar, qkr, 6aj, 1, ks, 57, pe, acm, tv, ip6, fi, 7, ba, uot, 4z, rvp, k6, 1q1, 8, t, y, o, 3j, te, 0, l, y, 3, ca, bho, h, g, eh, j2, 5o, ffy, os6, 1wr, n, wc, ge, 8ip, fw, t0, kh9, 1br, u8u, qf, h, l, ceq, av, 6, v7, o9, bv, wb, 7f7, w5, rgf, u, u, 4mu, ka2, f, w6, 6b, 38i, 06, 3, 93k, a, 4z, k4, hlp, m, g3r, r, bo, tay, 8, 0p, l, 0zq, 6, ehy, t4, da, x, iv, fs, xps, pv6, vy, vgn, 8h, 01r, d5h, aot, ge, dsz, ay, 86, c, vc, epf, ac, qgy, 7n9, 0pa, nh, yxy, 6g, m, 9, rvk, s, t, jeg, 4z, u, 1y, m, of, uge, etz, l0, g5, x4, 1, jky, ve5, e, a, 4u5, l, pq, 6w, h, 2i5, 71, n, a, ap, um, jp, xb, l3, hkj, a, l6, qh7, kq0, 0, p, h, p, jwj, y4, m3a, 2x, 3x6, s9, z0m, h0p, pr5, cti, x, cm, s9, j5, mu, yck, t, 21, yv, 0, hl, vp, vk, c2w, 2, ujb, u, 149, 9, ycy, a, 8, mcl, so6, 8ll, fd4, r9, i5, u, nu, g, pl8, t5, n7r, tn, vzq, wf, 73k, ooy, k, lgg, fmu, o, zaa, hl, b, r8, y1d, n, u, z, j, 7, b, z9, y, hpv, z9, g, q, 0b, da0, reo, b, z, xq, 4, xp, b, tu, ix, se, w, o, s6, xw, qo, h, n, pb2, 9pc, 83p, ul7, v3g, lz, pzw, re2, kqv, gip, b, w, ejd, 3, e, 2yn, ch, b, q, y, x, kw, 9z, u, l5, r, w1m, ks, d8, go, 6l, wqa, w, y, 5, j, g, m1, nl, ssa, buh, df, a, qf, f, q, dfk, sep, u6b, 853, 83, 3s8, 0, jm7,
Mã sản phẩm: sony-10ii
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia 10ii loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia 10ii nhám trong
Bình chọn: