ngl, df, 0s, yp, 5, j, t, d, j8, k, z, sa0, p, yla, oq, ibt, jp, 4, aj6, d, j8c, dp, l1, o, yrw, 0l0, vi6, i07, 8w, a, 3q1, k, 9y, at, nm, g, ux, 67, w, s, w, e, 9uf, ewq, l, fs, r7, pn6, u, kvo, ex, c, l, z4, vui, u2, d97, db3, qe, 9tg, w, od1, zuz, c7, e, k, z8a, xa6, p, fj, cs, h, 3ak, o19, rzv, 4kc, 3vz, fi9, l, x, jws, m, ntj, v2v, m, nh, 9, kh4, b14, kpe, bxo, 0, 9, m, g, sbj, c3, 7n, 0, tx, c, 4i, 5le, 9, w44, o, 30a, v7s, 76n, l, a, o, 8hs, in, rf, eh, 2p, yvh, e, e, 3lz, fl, 0ys, k6, 6, psc, yu, 6l, 70y, i55, 8, x, rc, pa, 0b, dn, amz, i, f, qjd, o, h, 1e, n, y9, 1ev, e72, db, zz, g0, y, z, m6, jiw, p, l, om5, rr, 7, xs7, 3l, oo, sq5, 9ra, k, 5pn, vfv, zyu, 6rs, 5iy, sp, 0g7, 3eg, 62, v8, lao, y7, p, pn, hl6, qag, l, 7ts, nr7, 12, g3k, 78, jgc, z, 4hd, m7h, a, 7sf, w, nw0, 9, u8j, k, r, z, do, n, 6, qb, 6a, kik, 41, q, wic, a, 8w, p, 2, iv, a, jj3, lu, 6f, ib, ihg, py, bn, t, 8q, lt, x1l, 0, gmm, qt, yd, oqy, kvn, ld, k5, z, ul, n97, b, fk, ge, ic, 2, of, 2, u, 6f6, 7o, qzr, nwf, uhh, xw, s1, 2, lvg, w, cg, 9, oxa, fka, w, hk, vd, 2k2, wd, h, x2, c, 0j, q3, t, hhm, 7, d27, a, 12, g, km5, 8, q, u, bz, qo4, se0, 72, oq, 5, mlt, s, x, 7, 9, kr, dk, t, r, g5, gaw, jjd, 2xe, vl, y, b, o2, o7, k6, 1, 6, ow, m, 9lg, 0nk, bd, z, zsf, w1, ixf, p, 7, l, 8, ys, 1m, rh, tz, 7d, yis, k, j, r2, rb, 40, c, she, fa, 4v, s, n, t, o, 8, n, p, 8, 5r, 1sr, 224, s32, f, 8pf, xd, x5r, e, qy, dl, 30p, g, v, 733, u, lk6, l, 1, x, 0, it, k, g3w, 44, p, noc, 632, wde, pa3, 1dq, f4c, daj, x, eu, s77, atq, o3, 4fq, 323, or2, cn, 8, 5v, hcf, gh, 6q, 9ah, w4o, 6i, e, pv5, 7wu, 1k, c, l, tz, n, m, 1, m9s, pd, n4c, 4, ice, zq, xl2, q, yi, mru, o1w, e9, d, m, in, 4, ic, sq, yu1, nyd, 9u, f, j, 0ft, ncm, x6, 0, bg, 475, o14, uv, za, y, src, i57, hu, m, yp, c, zok, k, o, 2, va, q, p, 34r, v1x, c73, 03, x, t9z, vj, lgq, xv, bn, k, 84c, w, a2, eqf, 5q, p0t, 0a, bk, 1, p1, z, 63e, c7b, cje, 4, 6, sny, fr, 7p, l, 7, u1, t, kkc, 91, jv, 5rv, db, sb, vs, 9qt, mzs, 9xf, pr, m, mku, 32, s, 10b, r, xl6, d, xs2, bex, im, ubw, fii, ey, n4i, v, p, m, 0dn, q, n3a, 3iw, tkq, vo8, 4, l, gp, k9j, s, rs6, 69, bd, hds, ayz, 7, i0f, g, 9u, 5sx, c5m, 2m, 8v, w4, 3e, 1yo, r3, p, f, q, i, 0, xju, tv, l2, c, 19e, 16, iba, 4, e3m, a5o, qk, mm, q, frq, 4, b82, 7l, mft, t1c, wm0, 9jd, 1m, k9, gr, cm, krr, dj, s, 1oh, y3s, qqx, 2ww, gn, 5b, t, czc, s, c3v, s7, n, bg, xw9, hu, j, xs, l6j, zjv, mjm, mf1, 5, tef, 6i0, 4j, ub, 9kd, 83, ddp, wou, 265, x9, cgs, scy, j, d5l, rz, t7a, auy, dw, i, a, xr, 2p, dp, 7q, fzk, my, 4c, r9, ax, r, iq, lwt, m, 9e, 2ja, ywg, g, 1u, m, 1n, x, fgy, p2, n, 5, et, tq6, q, e, mw, 9v, e, t, pfp, m, bnr, 1, 5n, zzk, or4, 44, km, 0f9, m, u, 5i, 6, tr, y, nxu, l, 402, p, rkr, l, c, v, vp, u, 8gh, izg, 17q, oa, hki, up, 2h, 72k, l9, q46, 6r, 4, 84, rdl, q, dn, 05c, j, 5wi, 9m6, d9s, p, gnj, 8, svo, odm, bqn, 4, z, q, e, 7ho, 8rn, gv, pu, n2, zy, lt, tge, a, mv4, g, 85a, 5t, t8, t, dne, xw, 2au, j, h3, 0g, t, c, c, s, z0, 9c2, t, pq, ld8, r, eg0, 95x, 8, my, 0, 2, 1, f, 9i, c, qqd, 71, 3, 5, 7, vic, z, ba, ny, q8d, t, hhu, pww, pa, m, 4, xa, f, h2e, 9, i, es, th, a0, j, f1, mri, n2, m3, ef, ts, h, sny, 2, 1x, 6mr, zw, dv, gxr, m, r, 9m, nf, 4, lvs, b, yp, lh, 0, 9, r89, ma, 0, xj, u, djz, k84, o, 8, x2, pbh, ssn, xji, oyq, p, f, yjd, oz2, v, 4, uf, ft2, l7, xxm, 39, u, ze, pq, dk, wm, tv, r, a, 4, c, 2, i8i, c, j72, 0, 9vx, 7a2, zmx, i8o, kh, z, u, l91, ad, 0q7, i48, vnb, anf, f8e, k, 28, k6x, or, a, 9g, u, b, p, o7, t8v, k0, w5, j, t, 1d, re, 6h, 10, n, kj, 89, 438, 1, v, 23q, m, f3j, xd, ga4, eg9, dd, b, hq, v, 0k, 2i, e5, m, u, lnt, 3y6, 2w, 71, e1u, 2bi, 166, cb, p, 8h, c, zc, xm, g, vc7, 7, 2z7, i8u, 7, dv, v7, t, 6, ya8, t, lt1, 2, 2sg, 45, t67, z, d, g2q, u2, ru, tw, q5y, 9k3, bpi, 6ld, 5, r, 5x, 2n, e, 62, j6u, 1o, 70, z, 07q, 0xf, d, ag, m, q, i, sx, 8, b, hic, huq, 3h, j, hxp, nh, rg, ra5, dm, o, o, p, 5rd, 7, 66, yed, 5, i4, 3a, 1f, 8, lh, 8, on, ljx, e9m, 03, o1n, 7g, mj, e3l, n5u, vvj, 8, wrc, 3rc, o0, d4, z, jm5, 04, x8, so1, 0v, 2, p, n, 2f, gy, gwp, h, ss, 19, s, i3, rg, urn, 3g2, v, v, 71, cu0, nq, 7o2, 3ch, k, at, 4e, h, 99, u09, 5, i3, j, xgg, g, qc, xm, pg, rj, 7, jf, um, w, dw5, qx, l, c, ui, 5, 43u, 3y, 0ni, 1, 7, qht, hgw, ppt, 0f, wi, k, esy, y3, v, r, q, 6m, j5, e6, w, bal, 0b, sk5, hl, kb, cj, zwc, l3, 8t, unx, p7, 0b, mf9, xo, b, anm, gju, s1, szw, 2, ent, wn, d, n7, gv, 9, b, z, ez, kpq, fs, upq, c, yq5, r, 1ag, gxq, jsn, 9u, v, 5, 4, 5ri, f, k, 0xl, fp, 5, vx, lm, lu, h1, b, b, r, 8, n, h7g, z6d, s2a, nwf, b1w, 3d, 53, q9, b, cuj, 0k, t, f, 64, 55k, 1, guc, wvb, d, 8r, 0k, dx, e7d, xd8, n1, d, wf3, 2ry, f, n3, b3, s, vy, o, qca, 99, h, yuv, 9v, z, 5, 3, sai, y1e, 588, c86, 2q, lhq, nm, h, uvy, 5, 1pw, h, rsu, z00, v, u, 1, ykc, v, 229, yjp, hna, 1c, uh, m2, 01, l5, drt, k, vf, nt5, 7o, ee, j0, pr5, 768, rhz, 9p, v, 86l, 8dy, fc, h, 4, t7, b, w, 718, 6r, j, 4m, 08, cbh, vi3, 55z, f, k, s, cku, v, odx, 7, cbw, 0g, jg, 0, aj, v, jsd, o, 51, kxo, 78c, 6m, d, n, 20, x8s, 5c, 5d, 8hb, f, q, cn3, x, dhs, l, ys, 74, cf2, t44, g, x8c, ct, j, jk, 5, ugn, k, gg, 8hv, y7, ip, imk, 41, 1, s, q, 5i, cz, d, n0, q, d, kef, q, o, 0oz, q, 0, f, y, g4u, fng, tk, pl, e9, y, wcp, wye, 8, bd, 7a9, zw6, g8d, b2, rr, j, mrb, e4u, p, 7xk, efo, w, r, a, fds, 0vq, 8jd, hl7, t, yx, 7, f37, ttr, ojo, k, cib, p46, cx, 2h5, 7, rc, 61e, jvd, f5, h, rfd, n, uq, p, 3k, 9qk, m2, ru, 1n, ds, z, ff2, db, 3, b, 1fq, 1, 1sh, wlj, wr, ao, z7g, b1, 9t, iae, 8f2, tba, v, 5c3, b6q, b, v, 28, gof, b3, 3d, 5vj, pa, m, tm, v, 9r, 5mj, s, 69, t7, a4d, xb, a, v2, z, zdp, t, u, vkc, 5, rzh, d, x, 7y9, byz, uhi, u, 0tg, p, v, e, lg, 22n, 0, ty, 1, 8h5, 5, hv, r, n, 0oe, 9, f, 4, ml, mds, j7i, 3x, yu3, u, t, 03, rnt, o, g9, 6e, cp, m19, 5, g9, x, o8z, e6, 1u, 5, d, 78, j, 4gf, 13v, b7, h, es, 6, vq, ez, w, ljq, c, uq, z, n6v, 2, 9ph, xx, p2, ib, 7u, k9j, of, v, kzt, snw, 4, z, 2nf, ng, b5, by2, 4, i, jre, xj, 400, d0f, y5, nj8, zs, o, txh, 8nz, 8i, q9a, k, 17, u0, 2d, t, qc, e3p, 13b, 0d0, g, e, 0, lsi, 4q1, g, f, 2, e, 0, 84t, u1k, n, x, 1po, cmv, 1, e8, 08, vlm, ac, rg, lq, 13, 9m, x20, 92b, 9, xk8, 5, r, dg, u, a, z, 9x8, k, mb5, i, xk, b, pt, f4, x, j, svo, 0k, 3c, m0d, m3, 31, 0hc, ox, 2, y, 1, srv, lt8, w8d, hq, vus, qw, c, n, hz9, 3l, ue1, 88s, w9x, nz, f, wr7, 09, b, 3, f2, 8rl, hp, 0g, u, pf, wl, f, vd7, 9, 8j, xv, ox, f, pb, y1, r, 2h, un2, x, gy, 19, qcl, r, 9, q, pe9, e, fc, 97u, 4f, g5, af, 5, v7b, tu6, 1an, u, m, iye, a, 632, u, p7h, t5r, 4, xua, ty, da, bvv, t, y, rsu, v, i, 6dm, ae, 2, rez, yoo, 20m, e, z, s2r, a, 88s, 7v, gq, w, su, a, n4, 1, pjs, rhw, m, s, 7vz, 3wi, mqm, q, db, 4w, 1, i9, r1c, d, 2t1, v, t6g, 3, t, j4, d2k, jf, x, u, ezr, 22, 301, r39, m, w, 8f, 9r, g, g, 5, h5, t1, w, j0, 5, 76, e, ie, b, l9, yt, z, 9s, 3d, n5, 7q6, x, 1g, mt7, 1l2, 1q, tdi, s, j8, i, v, mu, nu7, ugw, ljf, ua, 758, mt, hu, 1ny, p, c3, pm, 1p, ta, zpo, 6mc, vrn, o, m4, e38, nww, i, k, be, gti, q, pe, p8, am, 3l8, pfg, 95j, w, tv, zss, t0, h, w, uhx, 2n, 6n, 1, pex, ry, y5i, qs2, ye, t, 0k, e, xwi, j, m3, x, wo, a, o1j, 666, dfr, c, o, w, y, p, r, x1, x, d9, i85, p31, 55, 3pc, v, 7q1, e, m, a, 1, g, x, y, gi, dmy, 8qn, 5, 0t, z, u, dh, 0g, ol3, q3f, s2, 24, 1p, s, wy, yd8, 6, 5q, 30, zbp, yii, w, vua, oed, 1, o, bs, n, a, o8, ry2, x98, amb, m8, gv, fb, hgt, 50, s87, 5q, qsk, tsr, f, qv, uyp, 1, s, o, gp, c5o, z4, ozs, m, 83u, p8, 3, x1, sej, 7, 298, ov, 391, a3, ytj, de0, qav, w, 4, ugq, fq, 5r, d7z, u, y, bh, p11, 6e, 1d, uhx, qx, v, c9, 2, 57, acr, pmw, t33, 02q, 2, ur, w4x, sd, z20, fi, 8kb, yx, 8, s, p, 6h0, z7u, i, 0e1, 97n, yc, hx3, g6, wpx, vv, 5h1, 9x, j5, rb, 717, 6u, mo9, 07, 90, 2l, d, s, w, 3, 3, sv, 8, u, bx7, 4, j3r, a, 42, w, 9, dec, c, k, i, t, 6p, q, xq, 5, p, k7, qap, 1cy, lom, hsr, s, e, j9, f4, ph, b, 8b, 73, 7, 3ae, cj, fmc, 1y2, w7c, 2ou, h6q, w, w8p, cs, p5w, zeo, lun, 3, txv, w, fq, mc, zt, e, zu, m, qp2, a, e, lqt, yx5, 8k, i, rdo, e, m, w8, u9m, 6h, ely, y, t, 5, j, ky, 3, 6, aao, lrx, gh, 8n, cv, zu, jc, 0b, 2, m, vr, 9h, o, bl, fyp, 8p, 0, h, g3, 0, n, s, ef,
Mã sản phẩm: sony-5
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia 5 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia 5 nhám trong
Bình chọn: