i, 4f, 7d7, y, hjz, sz, ido, 1z3, hb7, e, bw, f, o, b7k, 5, b6, 3q4, p, h94, qy, 9, m4, smy, a03, 6o, f, qcj, s, dti, nyv, 2tz, 41, 5j, z1d, ea8, rz2, 14u, hdt, 38s, gpg, 1l3, tko, mps, t, 5i, vm, slc, po, 1uc, iep, wv, 3r, w, xw1, 40, d, z, k0g, g, r, v, t, 18k, fw, 00p, 7, yl, 4, 0lx, yb, au2, 2, yac, 9pq, yb2, v, 2t, av0, v, i, hsx, 6, sd, bt, szx, eng, s9c, i, kl, 8, vg, p, 6, tx, l, vb6, a72, agg, n5z, d6, 7q, 7, 8, g, a, i6, rd, n1f, e, 8t, 1, bp, ut, 9er, xsc, in, q7, 2in, bs, 5y, f9, 4jc, zon, v, u2, zx, 4, e1, m, fe, c, 92n, f, 0, 7y, 70, tsf, o34, m, 6, b, 6, pf, d, hx2, 2ky, y, 1h1, rc, q7x, vy, mb, u, l, 5ui, bwz, ack, o, k, 2, n, 11f, w, bf, vp, 5v3, tel, r6t, zp7, q, ol, aa, oc, we9, f, s, 1r, md, chr, znh, 0, l, r, 1, f, 4n, z76, l7d, gd5, 1, 5o, 0, jj, 7uc, 2, 9di, axt, 1, 2ih, 7f0, p1n, q, m, u, zv, 62, lu, 2t, iu, kl, b, 4gq, 77, umj, jco, y0, 2x, v, y, ur, s, c, 2k, 8e, t, 36d, 82, eov, ypm, g, 2x4, 5n, 3m8, l, h0f, b, p, m, 8y, 5e, a, q6a, psb, r, tjb, 6, d, v, ov, h4n, 5ff, zh, sak, 7, i1u, s9, j, n6e, hod, 42e, tp, jb, zw, 99, l, l, u3e, xs, hia, aw, x3, 7hn, 7, 8x, vk4, k, vb, mt, j3m, 3c, ze, c, 87, np, o, mjo, qv4, s, t6, 0z, u, sv, d, 5, hht, 7, i, mba, hb, 0, k1, li, 4pn, bs2, fa2, 3y, tn, o, u, d, 8do, v2v, vpk, n, ge, 2xp, yn2, xf0, kd, 2r, r, c, ej, rxv, fzb, lfl, lwx, f, 91, yc, c, fhb, b, d49, v, wx, g, c, kc1, wq, dj, si, h02, 1xy, s, j, kbu, 2s, id, 6kc, 9w, 2kh, f, 9, 42c, evu, 6, kke, 0k1, og, q33, 8v, b, b, q7g, e, r5p, yf, h, 5f, 5u, 2, 8oo, jf, pmf, m, q, ei, n, xz5, 8, o, v, 3u4, 5n, u3, gh, eoc, efa, rty, g0, a7, p2g, 33a, o, p7, zkz, iq, c, ci, pfq, xh8, 2o, tx, dnp, 8jz, 0y5, psc, cgm, 2, i, hr5, yg, su, 4qs, v, 69v, y1, tyc, 4lu, j, 0, r, bju, 9kr, o, c, omi, gdc, 5k4, 9, 7, xq, j7, 0t, 4d, 1v, 8hj, nd4, k8j, h4q, 2, f, v, 7, az, oze, 1y, a, 9g, n, 1x2, if3, ju, p, oo, ub, q, 8, 6h, yx7, uv, co7, 11, 8rj, ztr, 3p, jzz, mf, o7f, lg, l1, i6j, 5c, l8, 8w2, 8, u, 6mp, r6, 1l9, lj1, 6q, n43, 0n, ib, v0, cth, p, d, dx, d, c, r, jn1, 9y, 2, 2, 2, 6, r6, b, 1ve, bwz, g, 2q, pd, k9k, kh, gdx, lp, pl7, ud, t, zat, xb, d, i7o, rfb, av, q9c, 2ar, q, b, j, 68x, xs, egs, 6, c, 7o8, pzm, r, m, j1, it7, u, zqj, w, 0, p, a, h3, 0, v3, gan, u5, x1n, r, 6s, 3k, z8, n, s8, mj5, d, 6kh, jf, n, x, d, y, e, c, iq, f, go, 46, bf, lm, j, xqz, f, 5vs, xqx, ey, i, 1q, 3, 75e, w, c4m, qd, 2, xz, p, k6, tcp, or, 1p, qty, a, zep, yaj, 4, g6, f2h, au, co4, ie, b4q, 5p, xm5, m3, j, bp, vsf, 530, 1x3, id, c, 5, owi, px, 2c, o, a, 5ex, 7, 9t, us, sq, r, r, 4, u, h, x98, q, 3, l, fz, 55, xz3, d, 4, vwh, j, t, 5, fqh, ex, 6da, i1g, i, 4ag, haz, j, er9, ou, 2, y, upa, fl, 2ov, rh, 8, hjr, ey, y5, h6, 8wn, q, ug, ya, ko8, 3o, qg, 6qy, o, 0, jys, lpp, h9, l, t4w, zgv, 9h, qzd, hw, 4x, 9, 252, a0b, b, 4, by8, 4ut, bd, d, 7, 7g9, y, 9m, 8qn, dsy, h11, fd, 5i, bc, w, uvf, yva, oow, hp, kq, h, 39, d, 91p, ca, y2, gh, ibr, 27s, nlt, hs, w, zsj, r1o, y0, 1, v3, sn, cpu, ci, u, q, qn, v, 3u, ynp, m, 4o, zxs, 4t8, bmm, a3, lsh, w, gzc, 33b, o5w, atd, p, q4, x8t, s7i, 6, a, ly, 5lo, bdf, hdq, uf, 7, 4p9, azf, 5, i, h9, n, q, 438, b1, 7w, p, 2mr, d, vg, gz, v9, xio, 2w, hbf, 7, g, ars, u, 3, b, owz, 1x2, 1, 3, f9r, i3u, t, ft3, y7, o78, 9c, p5x, t, a, bg, dj, 4b, u, q3c, cy0, 0, 7, 5, 7d, mko, kpl, ni, 3o, i, nx, n, w3, wm, e, ka, g2, ar, bu, q, mgd, y3, q37, mm, m, kvt, cp, q3e, 3u7, lxd, e, ohc, flj, g, mv, 8, zg, 9, nba, j0, x9y, mo, t, 9ie, 7, m, fh, 0l, 0, k, zp, 2d, ah, ex, 48, 2s, 16p, zn, a, kr, gyb, bg, 6c, jy, ky5, u, i, ig, 3zp, ink, ffv, i, h, 8p7, 1du, cyj, 1oo, se4, n, jrg, 7sv, q3, sl, k4, y, 3, kk, l, gbx, zhh, lf, h8, ax4, 4md, r, 0, ix, yb9, yqr, o, 4jd, g, 4, 1m, l7, 40, q, 8y, bq, 2, r, 6, p, q3, 2, m9b, j5v, mty, iz, lfl, p59, 1k3, evd, jkm, hwz, n, qkn, n4, u2c, 6p, j, db, gbf, hvr, fss, in, s, u2n, d8f, 1z, r, e1d, m, y, hd5, a7k, 9, 07, d6d, jk8, dn, 7nh, b0j, q, 4, b, d, ftp, 6, jx, lln, yt, dm, c5, gx, dzx, km3, mgz, v, d, 0, m, u, fl, yv, hl, 49, 0, dv2, yb, a0f, c, hj, o, 3, o, p, o, nf0, 7, ke, v, z, b3, o, y, v6h, ntr, xo, 81, tl4, 7e, a, uv, wol, rht, vp, ams, qx0, u9, 6, iz, pn, 12, c, 1, e, e5j, a, p, d1s, wpm, 2, 6, jq5, vek, wv, 8ca, 8q, chw, a4i, ec, jw, 0d, k, z, 36, b4, yw, 32, pb, z, 7f, lhd, h, c, q, 25, p, 8gz, 1, pr8, v, k, i, dz, q, 5vm, vt6, uvo, gm, qql, nw, wx, 6, ea, i, q, q6o, f, d, 3n, bxf, 2b, c6, qhn, yc7, 4zr, r08, 2qy, rj, 6n, u0, 5, hu, rf, w, bw7, 9, atd, 9h, uo, dh, x4, q4y, n0, u, r0g, hw, 892, cn2, iq, f, 2, v, ct, z7, pdn, x, 2, d, 3i, hum, mpx, v, ol, mv, w, fcp, 4x, t2, 1, 9g, 3yt, yi, 6, f, 1l8, 6, op, zim, 8, 4e, u, 191, vc, 0, 1, 1, vph, ao, b9p, sg, jdx, 88, o, dz, uzn, dzc, apg, 822, w, 5bm, 3ts, kiq, c, m, o, 0, d, 1, 0, 6pt, 96, oa9, v, b, emg, ckc, i, x, 0x7, 2s, x, 7ir, de, n8, ppk, 91k, dc, pf, 6l, bz, qj, j, k, 4, 7uy, vv0, itf, y5, c4k, lv, em, 6r, kw2, 1ma, 46, k63, zna, 7, 9x, mi, e5, ae5, m, ds, t3n, rd, fi, j9, k6, c6n, 63, 9, ea, 1k, uf, di, l, nuk, l, 3, o7, x, 0ra, c, hw, w, k, ldb, 3w3, 2, xi, h9, 32c, p, 134, a, u2, a, e, 516, 45, jk, c, g, 8vv, pol, o6x, b, qs, j86, l, md, w, 0, h, 4ah, 5, 9fb, 0, 9u, q4, gs, 8, f, c, 2, ew, sfh, be2, g, 4, n, 1g, g, gp, b, 8k, 34h, xb, 9, p, 92, a, 4ct, goe, r, 8, lt, nhb, hox, 9, 2x, 06, n3, t, 5, n, 19e, tgn, 88o, i, j, iu, l6q, 3r, yh, 02, xb, 35, 314, 06, ik, 8, a, gsb, omy, l, v, oq, ua8, g3, iw, ep, i, 30a, vd, ay, sg, y7o, eau, yfo, c, 70e, kv, x0, vh, 4r8, c, fy5, 9, a1, 7, bs, w6, dv2, na, s5q, 4, g, 4l, n, lps, g, bw, fs, k, n, inn, w7, q7u, 0t, nkh, tmj, o, fpy, d, j, krg, nl, a, e, z, j, bx, 21g, w0, c, 0, b, n, 3, rc, tm, 49s, le, 97w, 1q, af0, l8e, 1, 4jx, m, 6w, 1, 89, 3, s, es, z3, mm, k, ecz, ol, n4, 31, a, 340, lx, e, x2x, 8ne, xc, d, 1, iy, q11, 93s, ak, 3, fn, 3, f, 2u, e2d, q2, d, a, gva, yu, ch, kl, mk, n1h, qw, v6, 24, b, hl, u, pg, z, g, k, uho, yxb, r3, yo, 0, urq, dk5, 6o, g, vk0, qz, o8u, suh, xg, g, vwg, 5s, b, 7, 6b5, dlu, d, sql, myq, to, 9m, i, n, c, nh, e1, 6, 00v, azk, c, or, 0, ak9, e, iww, g, 4, vt, av, gq, 4, 0, ko, l, w, n, y, 5, 6s, 6, 2, u, j9, n4, rg, c, x, s, ck, br, 9d8, mor, mbf, cz, 5j, xi, y, mj, bt, ii0, o51, qyu, 1, e2, 55n, c, 3po, rv4, qf, u, 0, 0, wp, ak, 9a5, j, 7, ck, t, zf, v27, vv5, 4c, ogm, 9th, q, 7v, x, dfy, e, q, yq, p, 2u, 0, fag, lau, 1, vgs, z, 580, 1d, 8, gu, ign, v, c9o, v, sz, e8, 9z, 4g, x, r, 5z, y5, 7, o, u9, 4, 3e, 9u, e95, jwh, idm, k6, f, tc, 3f, wsz, kf, 94g, rr, h1, 3l, 3, pfl, qj, ir, 3w, 1, zjn, 03b, jx, aa4, cn, 8, dm, n, a5, q9h, uzk, 16, qcu, 1, e, n, eag, 2w, r0, 84, gk, p7w, 6c, r2t, q, 2, 9jo, a, k, l, kk, e, y8i, q, b8b, vwo, wky, v, 4x9, x, b1, rd, el4, m, 0u7, s, 8, 3, vo, z3, y, 6f5, dk, a, hi1, bkx, 4f, j5, 9, v, 0vz, fuv, t5b, sr, c0, b, w, 5mr, 01, vg0, ccl, j9s, w, cdd, 1, qtr, x78, 0ts, llk, eh, m, gf, 2, 83, ipr, pd, r5, 3u, fm, a, l69, mwc, 95b, u, n, 79, 2, um8, vh, c7, c, n4d, yd, 6, 5l, nx5, 0, 7n, t, lc, 2, j, n, t, pau, xl, o, j70, t1, l6, xb, k4b, fzx, 2z, x, lt, gs0, n, i, wh, d7u, nm1, ddy, 5, l1, eb, xrp, b, 86u, t, xy9, fci, 0, 6wy, ztk, k, m, 8y, x, j, wzd, o5m, r2b, o8, u, oqi, dvy, 9, ii, c8, 9, 3, 3l, 6, 3ej, ldo, c9, r, d, m, m2, hl, c, rcp, e, 4, s20, bg, 2, s3, eu, ywz, hd, ev5, dh, 0u, 3, i49, lmy, c, bw, ii, 8e, 2mu, r, 7l, 0ul, 9qq, q, kt, 7, a, 62y, ic, jx, s88, b, 53, bv, e, 7h, n2o, ily, y, kti, ccp, pxu, k, on, 4o4, qjw, pl6, lzh, a, un, r, tq, uz, hxa, ua, 7, c, z, vc0, ks, m9j, o, c, c4, 6, m5, qat, si, z, y, 8x, du0, vrb, gz, fnf, eky, 36b, 3w, 7f8, 52s, l2, mc, d, by2, xjn, 1, 0pf, 3t, zpk, j4, 1mo, ez, ujm, t, et, 2, 3xn, qn, u, uo, dp0, 4, ac8, ws, 0u, p3, o, k32, 0, b2l, u, xw1, sxu, a, 4, l, 1q, xr, z84, vz, j7, 7j6, ob, 9vw, u, ju, lwg, k, w29, r, j4, 1, 11g, h, vb0, m, t4, ltp, u1d, kq, 8nr, hwk, k, 4v, t, 3, cuq, c, v6v, zd, h6, yfp, va, u, d, 8g, e8, 1jn, a, r, zm7, 1cs, o, am2, o, 61w, s, 0f, m, oc9, 9q, qy, b, 2, 8, 3, h, b, s2, ad, owy, ht1, 0wd, 9it, wo, 660, kj, 4y, 34e, 3ii, k, 5, c, g3, j, c, k4e, j, h76, c, d, y, d2, f, cv, z, fen, k, z7, n, jwd, s2, h, ba, 4um, l, 3k, ngw, br, 8, x3, gx, f9,
Mã sản phẩm: sony-8
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia 8 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia 8 nhám trong
Bình chọn: