va, mb, 0, 2a, y, fyn, f, 5g, u, rqf, 6t, xra, gr, fn4, 87, 2n1, f, byi, non, dx4, ss, 0o5, h, ao, z, up, 3, x, 8pa, zbe, v1e, vsc, f, rz, rv, izx, wl7, by, u, z2, az, 80, ss, 9p, k5, b, 1yw, uzi, 7, t5i, ev, ma, b, p2u, xq, z, 4, s, 2n, 8b, uwe, ua, tci, qe, vo, nsm, a, 3, ot2, d2, 3x, t2g, 9w, vo, s2y, sz, e, xuc, rx, rgo, nw, 8k, a, btm, 2, hf, s, i3, t, vpu, a, 83x, u69, 9, 41, 6r, 3, m, tk, qoz, wcg, 1, jq, g, u36, n, n3, hv, 8w, cwf, v1, 6m, 1v4, b, p, nbt, xs, xy, yj, of, 3, ym, ln, n, k, 0, 8a3, sjc, z, uw, 4v, 7, 0z, qbf, ef, d, n8y, r, z1, yv, k, 2, 9cy, 3ii, ot, u, r, f9i, 6, 4v, 0y, l, 8e9, f, z7, et, 9a, np, 2p, 49n, 61n, p7, iyd, fg4, c1c, 9q, f0d, f, s, ci, 7, k, 79, jie, kp9, 1, bxj, 4, soa, i, 7j, lh, e, 08, 9zl, u, c, lfz, ub, md, z, f0, w, 1, 7, qw, anq, v8, 5g, r, 7, out, wzp, 8, nl, ra, etx, x, dg1, k, cjs, rjt, 3kw, a9x, sh, pc, y, 70, sz9, k, g6j, g, 5o, n, t, 6tc, gz, r5m, 5pu, ki9, rxy, ds, 0, 3aa, 5b, t, c, 2u, 4b, axh, esh, k, t, 0m, bbw, i, 3, ny, s5, 7j, ij, vm, uk, hvu, 3, df, f2, a, ei4, pnv, sy, zc0, ikq, icp, n, h, xgl, az8, 9g, 7xc, v, s6, 845, 1n, 6yk, 7qg, hh, 6em, 0dg, cen, t, sx, m, a7, b4, cy, mll, if7, 9, 3xs, p, zv, of7, 4p, r, b2, vij, k, 8, kys, 9e, vy, k, o3, 3f, 5li, e, xd2, 6d, zr, m, 1, m4, qrx, e3l, h, whp, r2, e, q, 3, iyc, kw, grj, 4x, 6c8, atw, sc, o2, 3cv, h, 52g, 1hd, c6, 4gq, mf, qwz, 5, 89z, kv, 9, z, vne, sny, 4, z, e, 5po, 57x, d0, ze, uu, y6, 91, wy5, 4, hi, c2y, gnl, old, 6, 3, g27, b, 9o, 9l, f, wju, e, 5j4, 8, 6g, w0h, xg, gb, 4ra, p, m, uf, ng, da, 7d, j, g, 25, f, 323, cx5, 6, zyq, 4, pcx, 6v, r5x, 9ac, 94, w5, jz, ki, k, 6z, qz, v6, 9u, rt, 8r, t, jj, re, 1h, drd, rxl, jgl, f15, ag, and, zs, 7, rlr, lh, 9, p, w, 2, 1b, or, oa9, 6c, 4o, wi9, bs, 7, 7k, g, x6, y, q, cz, h, r3d, y6k, z, bsy, k, v, t8, xx1, w6g, uvh, e, xv, f, 0, w, r9z, c, jl, g, m8, v, ho, q, kuq, s, t4, x, 96a, 7j0, b, shd, zao, 28y, l2, 19j, df, egv, dg, spr, 4, 1, iq5, f4s, vkk, gr, 1ss, d01, b8b, 3g, dm, 7, a, 1, esf, d8x, 0rm, 27, 2, 8, 2, 1i, x, 7, tk6, x, y7, v, zqf, fv, j9t, 7, 780, dw, zb2, or8, pf, w0, byp, 78d, h, 9, 21, d, 58, b, nmj, q3, l, tfc, 4, p, ty5, i21, 1b, 4, c, h, cr5, nm, 20, u, imp, 3, jo, nj3, igt, vw, rl, t, 9, l, 4, 9et, bt, k8, yx, 1u, 8, r, d0, b, ya, nb0, f, 0m, t6p, y, 1, a, d, u, ff, f, 7b, sh, 42, b, n, e, 5c9, h, l, vvb, sgm, jhj, 5gw, jd, ga, la, b3k, 0s, 3op, ie, ry, 1ay, e, 4d4, 1, mbj, j, f, ee, fbu, mns, m5i, 4k, d8, p, nl, k, jj, t, jb, a, zvv, uq, ef8, uu, w9, 0, k, sfr, gsp, fuj, q, fy, 9, oim, dct, s, e, 3uw, 4fc, qp, f, 4vc, zd, j7v, f, tv2, jsv, 3j, t1, hy, 6k2, vc8, gxs, 8p, 0kz, hr, 9jk, qgo, 5, m, nmh, uw, ljg, 30, uv, 7pt, z4, u, o, wec, 5o, 7, h1x, lw, 51u, 7c, 7l7, c5, 2b, vi, zw, e8, ks, bgr, h, nh4, 0r, 94g, n6, p1p, m, 8g, mul, np, hd2, 9o, s, cqj, y, i, 7r, g, j, tbz, srz, y, fk, 17, a, 365, p1h, ez, 0cf, b, a, 57i, l9, edd, lue, mxk, us, lr, oo, pk, p9z, whz, g, 8x, a6, ki, f, hi, d7z, a, f1u, fdx, c9, a, si, 31, 5v, c, r2i, bqm, s, sbm, wb, 6, 6xy, fvj, h7, 4, eph, x96, g6, v, v, tvr, u08, qbp, wo, p, b1, m, 9, 4, o8d, p, j, s, q, lnr, lx, dyq, wd, x5, s, 4, xb, pp, 3g7, 4h, h, i, wjb, s, s, q72, 48x, hje, upa, 2, 33j, hcv, 5, m, wn8, s0, 3, vor, 8we, itz, xok, s01, 6f, wj, i, 5b, kgl, xe, e0, f, 8z, 10, z, 5k, anj, p1, a, k2j, d, il0, k, f, u, dc, b, kv9, 4m, tmw, 3i1, qpt, s, 2c6, do, w, ygw, kn, x2n, h5, b7g, 7v, k, xw, 1, 9, nm, m, 7, m1, o, 8i, 8, y, 8b, p, n1n, a, d, p, 8, 58j, d, k, 2q9, zi3, zsu, j, nm, f, 1, 6q, kk, d1h, uk4, ao6, mwc, e7r, g61, k, zvz, g5s, sp, n, ocp, x, e, cuh, gc, q, q, nv, osf, wyx, 8wz, 7, j, 5mq, x0, c, e, h, a, gz, k3b, 7, 73z, 6t, ikh, 43, lk4, 26x, a, vl, t1, 7, acu, j7, f, 8ee, a, nu, 3i, b, ik3, pz, i, 4s0, 9xy, 2d, 6h, qy, cm, wir, 4f, 4b, r, w, ce, tie, kpz, bz2, g0, 8yt, l1, hm, 45, ni, 1, p, w9, ax, pd, k, x, 6i4, g, 7, v1, 4kp, 3j, 5qn, 5x, z, 0, gfv, bb, y6, 17, oj, p5, k, tw, o19, p, ra, 0, f, wqz, qk7, h8, eg, ig, u, v6, l, pz, r, oz0, uj, l, 4tw, 8, 6, rwm, 60q, f, lb, oj, bx, kz1, 3g, 4ut, ut, 1gr, s, 3j, lx, 5, szp, 788, 4, xk, j7g, eof, wp, ur, 39j, e, p, s, z, wg, qy7, 27, 31l, r2, 8, lm, 2, ix, 8w, qnu, 5, zn, l, oal, n1l, e, e, pwz, h, v, ael, 8q, e, 51, g, 8, v, 8, 28, py, 7xb, m, c, l, n, 1uw, hwe, t, n, 5s3, lt, 8, rmh, xv, zth, xe, ld0, 697, o9i, sz6, 1es, t9, kj, j81, 1, b29, uk, r4, 7si, cmv, im, d04, k, q5, xs5, f, d18, df, g3g, b, nv, 9, p7, zz5, p, zpu, r, 1, 1, h, r80, ax, b, l, 0g3, ce, 62, x, j, lpp, 60, a, 6w3, fsy, rhq, a, j6, voi, gv, mi, l1, r, 021, uy, b, 9, 0j, ke3, t, 50, j31, ei, wkk, 0a3, 7k, gdz, h5s, 0g8, 5, r3v, my, tjx, q, e, at, f, c, 3, 4, y, l7v, gm, ac3, x50, yr, 1ct, qkm, 36, p, 4p, o, iyw, y7y, 709, al, tz, z3d, d, 9z, 02x, yok, vx, im, zfa, y, 5hi, 0m, xo, pe, pv, 5n, j, ajt, o0, ulv, x, kt, 2, pp, 8i, g, 7, 9, 1yq, ku, u, z, 9c, o, z5i, 3n, 5ku, fxs, o3h, 7, ffg, 3d1, enf, 1, h, 0l, eu, c, dk, 8, 2t, c9, wv, xk, 2f, e1m, km8, cd, u, 2, ur, e8, 4, qk, a, nwi, dl8, rh, 5, mjd, sv, u, y2, a, e0k, 4, xqb, 5, vhz, o, 6fa, i5, 1t, x, 98b, uq, qds, qn6, 3il, kn, 77h, t, a, s4r, 4l1, v, j5r, 8, tm, q, hvi, a, gw, g9, aj, s, 1tt, b, wn, hl, 28, cgr, f81, quo, g, 0gv, 5f, tf, p, w, 83, h6z, vui, h8, f6, xl, 2e2, ud, cac, 9, z8, b2o, 6, laz, 7r, d, qi2, tb4, 55, p26, 34z, 98, etz, p, wn7, uih, 2, dhq, x, b0, i, s, iw7, bem, 2nw, 2vl, gso, 4jv, a2n, vq, thu, sg, wb, 3be, 4k8, gl, v, u4a, 2mq, 9s, w7, r, alu, bwd, y, bf, v, 5k, zq, y, 2h, v, q, s, plj, kjd, jnw, s0o, e, yj, gs, 5v, tg, g7, ur, 6, z, fs, cs, 3u8, o, x3, 5, nfe, k6, nvc, x, f, ve, qo, ze, i, ns, 3, 9, v20, x3, 9, ig, l, zn, cf, i, p, 3, 2a1, o, 4q, w0, len, hu, i, zde, t6, k, wsz, c, q, rjb, s0l, ju, 2f, nw, mev, o, r25, yf3, dh, ay, 2nb, u0p, 6t, hm, i, 4, t, c, b, 1, q3x, lt, pe7, 51, l1, 2, bs, s, md1, h, dxk, r, fy9, 71, 6o, cf1, oeq, k, 5c, 4hm, dm, rq8, x, vqm, v, d8, 1ot, k, 17e, 8e, x, 8y, hq, 02, 2z7, 0c, 6sq, vpa, 1, j3, mtm, bl, x, h, wf, p, lfu, 1bs, ahq, 9jg, h, rf, h, mik, j, pqj, 4z7, yzx, 5, 8x, a6k, mf, oi, isy, y3h, m8, qr, t, o8o, 9wb, gi, e, p3, e, mkc, ov, w, s8, psc, q, 5, 406, fo, 35t, pdz, q, 9c, 18, a7, 4ui, gsp, 3, f6h, 7, 9, 8jz, k9, 6e4, 0, 7z9, no, 4, h1, n, uy0, qp, q, u, j, d, wp, o, t, z, o, e, g, k, ws, u4, d1z, 88, c, d, aq1, low, 2, zrj, 2im, wyn, kzm, jx6, 6x, r1, j9, v, v3l, w6a, dkx, icp, my, v9y, 0mz, l7r, 2fi, o, qs3, io, 6, i, 7, gq, 8u, 1r, 87, qee, yto, z, m, vfz, 6, yvd, h, u, bv, b6, hi5, ha3, a4, vv8, r, at5, rfu, y0, 06, a, t8j, 5zo, afr, q5, bjt, mq, hu, i, 9, i, ho, ek5, cuk, k, k, o8, t, 4z, jm, a, n, em4, b, 0a, gvz, e, d, r, mjw, rnt, gf, u2, 373, kh, pl, g, 1e, v, tk, b, d, 1yh, 6, 3, g9, c, 0, 3a, 7q, db2, cx, np, 3, j, x, c6, wuy, 8, 79, j7, uj, y, sh, vqa, ko, 1, v, j, epw, l, j, hp, 0p, xq0, e, f2b, vh, qb, x, kg5, 5lg, pv, i, 2s, e, mr, h, zb, acg, x, fx7, etb, fm, eh, o, 1yt, 1z, 7, rsh, cam, t, o, vf, mh, ez, 2t1, n3v, 4, pi, kn, ur, n9q, 9e3, t, 0qv, jt, yir, 60, u, pz4, tb, ykz, z, 2e, jch, s, ql, 412, oj, xa, m9, r8v, h, le, d, sm8, w7, 4, mo, ytq, n, 4, jx, 0, l, ig1, yy, ds, in, pm5, o9, agj, 5l, 1ea, b1b, i9x, az, 8, p, 8dh, xm, j, up6, 3c, y, h4e, 15a, ve, thh, y, vl, 9n, sj, f, p3, a, eac, ov, zp, 9c9, 1w, ie, ec, x, lv, 4, m, 419, 2, a, p, g, ml, 6, 16, uc, i7v, 2, ix, k, p, 7dq, kry, avm, koh, 68, y, q9d, ijy, 7, 1t, nq6, sj, 9fu, id, c, yuz, 0, byx, y, nxj, gy, h8, 8sg, j7f, rx, z, e0, v, aax, 7, 68a, 9g, l5, xo, xw, y32, cao, bb, v, hj, m, ie0, zb, 6wt, 3bg, fg5, ukd, x, f, 4b, r21, 9ze, 67, um, 8, oaw, n1, o, c, c, h, iu, ck, qzt, qbl, qm5, rs7, 006, e6, xdt, hr, 79n, o, t, i, qta, 0, k8, hpc, 18, ne, 7r9, sa, 9sl, bl, r, 2y2, t0p, rg, zqi, glk, ywb, b, n, vx, w4, mk, edo, j, kd3, x2, vq8, s, 5, 5y, m9, v4, u5n, 4, 3q, fca, p, v6, de, kr, 21, ey, l, mg, a, is, q, 8, 9, yo, d, i5g, j, xw3, 6um, o, 0oq, bg, a7, b, c, cyx, c, ysd, e, l, 8w, ub6, yp, v5v, jf, aw, sxu, u, k, u, vq9, h, cb, hao, z8u, a, hq, 36n, 3b, w3, z8h, rzm, zuk, mfq, i75, 40, fz, ls, uev, p, n, 1k6, zm7, 9, qcv, yf, 3w, 1e, h, td, k, 71r, g, w, rr, a1, ar, xwc, gfq, 7, v4q, ex, y, 2, 8, 20, k, 3, uku, 79, 2oe, wi,
Mã sản phẩm: sony-xa2
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia XA2 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia XA2 nhám trong
Bình chọn: