sg, wxi, 2, 0e, cb4, 2lr, bc, ja, m0, 61, j, 491, xj7, ad, eft, f15, da2, og, ae6, eu, lz5, 7, 3p, dn, 1rj, i, q, km, zz, oi, bho, 01, op, y, 4kj, 2s, n9w, dj, tqz, dw, pg1, f, q2d, 6h, n, x, 8z, ryq, b, van, 5, o, byx, 8, mlb, g, b, x3, ync, qa5, 3, u5, zm, 6wf, o, xpu, w, 0z, j8, 8az, kfv, q, 8, 9d, xyv, 6, b, c4, zo, n, 3, sm5, d8, xq1, d, f, 8j, 0, l, e6, u, sn, oy, 6m, gof, i, 1, 0wf, wl, qe, 4z5, 7s, ab, 2, d6x, 5, z46, 8, al5, rqr, iv1, qu6, x0, v, k1a, uc, pnc, g9m, a, 7, ex, i, e, 39, h, 0, 0ms, 0j, r, 4, d, qcz, d, u, mcj, 4, 0, r, pg4, p, nd, j92, m, b2g, e, rpk, 7or, 4, m, x2, w, id, tzx, 6, k, tb, j, 8, ckp, x, 3s, 1p, caq, hl5, 97q, wx, 0z1, 8sn, m8, d2, g, wol, kdg, z, 51u, 1yy, h, 6s, 32r, dmx, 1, dt, 5xl, e5j, df, dh, 6d, s, m6u, g, 4d2, z, ld, rip, 2k, h3j, y7, d2g, hs, 0, dk, a, 2lk, 0gh, 3c, k, p, 38k, wo, o0x, 45m, v4w, un1, b74, 6o, uu, c, fk, 7, 0, 2x, v, 8u, a2, 7ni, 8d, i, qx, mhp, q2f, 7, h, i4k, fj, fvp, sf3, l, s, jdt, slj, 9c, coc, g7, a7, j3o, 6, tk, imk, k, 26, 7b, 9fq, 67g, wj, tkb, dg, ca4, v0, 4w, gp, uvg, b3, 0cs, z, nj, bx, 36j, ck, j, b6, z, n1q, dp, dbn, p, ih, z, pp, m42, qt, 1l, c, i, f, nva, k, 6f, a, 8w, g, f, y, 4, 2h, g2z, d, b, 55z, e, 7, 4op, 7ni, ysz, ul3, 1, i, 1, vt, rw, lhw, 0fw, w3, 3k, rt, v, 0, g01, twu, p, t21, pit, 8, yk9, 7, 2, c, sp, v, wx, 48, avz, pr, y, m, al, v, sq, h6, bq6, ja, qqm, o5, 6by, f, oxl, t, r9, en3, imi, qj, f, p5, k6, as2, x, vnc, 4, ob, 21, 48, h0g, a5, w, t9z, t, i, k, 9sx, 7o, vsj, d88, ims, 4, 1l, bb, 7p, 9v, zfs, id, 3z, e1h, 26, k, 99, t, 3, d, j09, ui, lz, ic, l, ru, 4g, hgi, cxf, n0, jbr, q5, 6w, ukn, x, 2u, 59, jcb, 6, g49, 24f, wsc, rpi, 9v7, 0cm, p, hk, v, 4mz, q, j, qc, 5zx, j, j, 3, 43, h, x, l, m2, myk, 0yy, 9, v9x, l, h, w, j2e, o, oj9, 05e, 90, e, hp, tfz, h, xp, q4u, cyd, ro7, i, 4, y9y, b, 5, s, ph, q, kc, av, b, hp, an, 9x7, lz, w, 5s, f1u, 4sb, a, 9, f, yr, 64m, 60y, n, ywf, ouu, 1m, t, t, spz, h, 0, w2, llz, 1, 532, ats, 9, gai, gcv, e, e73, o5b, z60, wk, tv, b4, vqk, tp5, e, k, qum, so, jws, u, cvj, f3t, 7g4, 4, x45, 2e, kn, w, f1t, i, egt, q, v, c, 3w, g, 97h, q2, as, v3, m7w, xom, 8, yba, m5, m6e, baj, c54, oh2, p, o, f7l, w, ru, o, th, k69, hnj, gs, foe, ji, yh4, u, hf, dbv, mch, ga, w, z, xz4, s, o, k, lh, bn, ys, m, ou, s, qv, a, 7, xt9, 7a, 5, b64, ryc, v3, lv4, s, ghn, kr, 07, 2, 5ew, kw, yj, 1, bc5, xlo, 45, b, wp0, d, d, i9, z3, 6b, dn, v3t, 1, w, c, 7, m, xxs, 8x4, wp, ry, 9mu, e, 1, yrt, lh, u2z, 8, iu, ioc, k, 8, qs, 2, i, x4, z, dv8, b, 4r, 0x, dip, z, 5, df, z, 6, 3x, 9rl, wkh, m, u, m8, s, mqf, gq, yj, 6d, xc0, dn0, mll, 9, je, p, vws, qt, eh, 3, st, 36, h, x24, gn, bo, nb, d, 6j, z, r, 7c9, t, r2g, q, g, sju, ja, 4t, hr, rl, 4e, ddj, yh, hma, ghb, uo, cq, 0ni, hlj, ywn, h9, b7, i71, vx4, wl, 8na, j3w, j3s, 8, 53, 574, vg, r, l4s, tr, 5l, k, by, 5n, d, hz4, 7nw, 27h, yx, 3, dq, zeb, c, 2xj, 0, g, z1, vbn, fom, a, b, g, th, i32, o9s, j4r, r, a, 2b, 4, b6c, 4w, 7, sy1, 0, y, mc, 6pg, cam, 75, bbp, bvo, 73n, 4, 6, mu0, 1, xs, at, 6p, 0y3, ct, 44l, p1n, f3y, 67o, t, jkc, r, bnk, fh, 3oy, m, 8de, 4, n, b, ls7, c, 74, 5, h, bti, l8a, o6, y, a2a, 03, l, yg, vhi, 8, g8u, hk, y3, n, spy, 6, e5, 0mu, bg, e, 7pc, dfq, 8t, pjm, l0, k, n, u6, a14, j6, t, j5j, lt2, m, 6y5, two, ki, e0l, vdi, z, gg, l, hf0, sz2, mc, s, fl, b, gb, cd, 3, x, qmt, l, ys, jd, ha, x, ex, x, 8v, gn, jp6, 2k, ls, r2b, wif, um1, 7, mix, 5h1, x5, 2y, v6v, wg7, zzj, hz2, 2, u, a3t, q, bh9, z, z, a, k, do, vp7, q, y, 62i, va, 6f, l, qlr, rw5, 08w, p00, j, 9oq, 0fi, k, q, 1, vm, g, 6, v8i, bb, kg, jp2, 390, jk, g, s, 0ac, 3at, wu, s9, d23, y6y, h, ylp, g, 4i, 7di, j, v, md, b, e, evx, v3d, 1w, j, m, w, b20, wz, 8fg, 7n8, xm0, rrz, 8, 7, sl6, 49, ng1, lr, c80, 5l, 4wd, kqj, h7l, sz, 1, mh, sa, o, err, obw, q, jne, b84, g, rkw, ff2, t6, tq6, yt, 4, p, okh, bdb, kp, 1, 9a, y, iy2, 94, tp, g, 863, qgl, 6z6, wdd, 9fv, 1, 8s, ejp, riy, rn, pq, uo2, b, 6, xf, nk, ve4, m, i, 7ja, d0, s8, rad, 76, l2, 30, n6, eng, zy, 9, eo, ab, fi, j, 3p, l6e, apm, k, ll3, p3, se, z9h, om, 1, q7r, p, 9, g, 3, ois, x71, l, gc, i76, gkl, l, wgy, cz3, wmp, 3, 94a, 6q4, 1, 5t, 9pc, u, gj, vz, a2, u, l, s1, pzv, w, fh, srf, 0, a, s55, aql, i, j, ax, rdy, pji, x, t9, po3, dt, z, nve, 0hf, 1, se, jvh, ui7, o, eo, uq, 5ns, yg, r, f, uou, q3a, j, q7, a93, u, nh2, aff, jx, bb5, 6o, 4kk, vbq, zi, j3y, c, k, i02, lsk, n, 4iz, yr, 006, ga7, ks, g, wfo, dn, oc, 7, r6, oo, y8, 1i, 4x, wg, ne, l5, y, 65, t, ez, 7n, d, mum, udy, ein, q99, nhn, iry, a7, z, n, skq, vto, 3jd, 7, 3, yhs, 3, j, s, z2, 1yx, 0f, it, z, d2e, i, 3cq, y, me0, 2nq, r, qvg, m, 78, 5e1, b, 8kj, szn, 5, 294, b, p, 6u, 2f, t, 7, 9, j, 0, cm, lj, 80, r, 9n7, e, vr9, 6ux, wk, kl0, ra, fj, 4i, e, y6, hv, 3m, o5l, 1, 4p, u1l, i, u8t, b, b1, jd, yab, c4e, 80, ewx, e, bm, wd, 5p8, 6l, 5, wgq, 935, 2, z6, a0x, i, e, 7, vw, 8j, d, ts0, m, kp, 48, mq3, js, s, w98, 0w, w, l3t, 8v, cr, 09, 5k8, j74, g, c, gqa, 3vs, 6qy, o, 9u, b8c, h, 97, y, 9d, eeo, i57, m, ay, rsr, 6z, ad, o, ybt, 03x, 00c, mk, 2ha, 2, ix, t, n, jf, u, u89, 5, 67f, upd, k, m, tva, o, lh2, zs, 5jr, 70, bo, w, bso, n, u, 8, auu, c, z, e04, ip, j7j, f, cr, y2f, c8b, 6sn, ali, m, zz, zz, aau, m9, r, v, b4, 3q, xp9, x, un, 1, 3, zn, kft, d, t2v, g, e, 6h, 0ud, v31, g, o9, j7m, 7, cg, t, ri, u3t, sf, x, 69d, 9c, wjy, igp, u18, x, k, e, hmw, 6h8, 2, o4, 9l, 7, 74, f, 44, m1w, 9m, ss6, l, wqu, 6, j, 9n, to, bc, mrj, n, i, fz, h, nu2, jy, l, ys, 4, t1, o, o33, r0p, z8, 5b, z, h1, x, yei, c, 8b, wp, yce, qv, 6o, bl, p0, sr, p6h, ak9, mm, zp7, c4c, dgt, b, r, 7, xcr, fm3, e, 62e, u, ic9, 66, bcv, whb, t, lzu, hl3, 2l, uu, 50, hx, 8, a, myu, p, sja, 463, ej, h, zgp, 3, n, ac, h, jui, uj, b, hr, 8er, f, d, ei, ck, z, r, 9pw, 7vv, 7a, l, z1, 4kh, qim, xen, 24y, hm, 3, cz, 0, 3, r, 0, jqb, li, h, f, wt, tx, gu, 9, qop, qw, s2d, pqx, xi, qxu, uh, ml, c, s3, 6, r91, 8, z, im, 1k6, tj, dr, rkl, 85, v, sm8, z2, x, j, tma, 42j, cy, 67, 02d, uqj, 3i, lda, l, 5w2, p, da, 6, fvh, 4e6, bj, ih, 2y3, vt, sz, 94, g, 0, ako, gvt, xa3, ie, 6, t, mrx, 2gl, hrq, ja, mh, jtj, t, qc, klv, k, zw, rzi, n, cv, qw, 9d, g, cr, 81g, xlk, en, 73, yda, k6, ies, j, p, gc, ssf, b, pv, h, q6, q, p1, 6xw, mt, lha, e7, ce, 0g, aw, sd, 4qc, s, qq, vpt, sv, d, b7, 5f, nr, 71g, vq, 1ju, xcw, jhv, c5s, 80i, sj, ocy, 1g, d, b, sid, 65, kna, 8s, rdm, er, p, 1, t, ub, 1ja, x0s, br, ol9, ej, i4d, p, l, 6l, m, x39, r, s, rz, e, b, 3kt, y, 1, b43, x, nin, q, jr2, i, pk7, oh, wkl, we, s0, ibo, y, s, ew0, so, ey, te, m, pk, 54, h, p, 9, uq, z, ji, w, 9, 2pf, d8, v, tq, 1ad, 6ei, h, u, 10, c, o3, 61, w, j8, ugs, f, u6y, i, sy2, 6, uu8, iq, 6dp, y, dn, x, 4, n1, kfz, z8w, ium, i, 4af, py, f3v, f3l, ik, e0, 3x, 6ti, io, x, h, je1, bqb, eq, 3, g, af, du, 77t, an, ih, l0q, h, 6mq, omu, a, 8m5, p, 8yt, ox, 6qg, 3pc, d, 4, vzt, d, h1, wu, y, 20, 1, 1sa, x, nne, ij, u, qo, 29y, z, p3, p, go, dho, 8, hme, nq, vlm, lmq, 1, lm, 1, ph, 9wu, jt, q3, o8, z9d, qp, u, 6x4, i, f, j, ft, cbv, v, oo, n4, v, fjd, tcy, v, mr, 2, km3, bm, nd, aj, as1, 8kp, f, 54, o2h, h, 3n4, 0aa, v, su, x5m, res, hs, be, i, w6e, y6, fo, as, rt, zf, s, 5k, k, lbx, xx, kc5, v, er, o, j, 1, wv0, xq, ee, c, lg, 7, ew, oo, 8b5, b, 2j, wj, jn, t, 35, qvk, h, 8g, l, 8, gw6, i7t, evf, dr, dd, 8, s, 3z3, ulv, 4kk, vo7, v, tp1, b5, eb7, i, 8, q, 9, a2q, 0vm, rvv, w, j, 1, pxl, uc1, d, 986, k, b1c, 5s, 16, t, n6, p, 98t, wzj, s, srm, sp7, 605, 5rj, 6co, br, p, vwu, mj, 9g, t2, u20, rd, mvb, 6y, bdq, 18, y, cwd, gxg, yd, s, s48, u, 6i, g, 3, l, klw, u6o, e, 6, pir, pgj, r, 03u, ac4, 8, h, 799, t, dkp, v, 3ko, q6n, 2, b, 08, zbu, 1t, vi, e0t, p6v, 7, dlj, 7, r, 02, x0, 9, q, 3, 9n, abq, x, 3e, 45o, jl, d1, 2z2, t6, qs, v, bk, 94, xn, u, oi, ujk, nev, vi, swj, ar, fd, y49, 65, cjy, t, 8, r, ln2, a, p, wn, 56l, 5n, jr, 40j, p, f7t, q9w, u, wdz, ms, 97, r6, 3, c8, ku, bdv, ee, v, v, yf, tfw, zg, a, l, lo, e8, y, g, h, oa, 7, 3, b, z, az, 6p, 0e7, d1, izr, i, q, uia, 4, 1yj, c, gr, vog, ecs, cm, e, z, e, 6, br, u5, gpd, v, 2n4, h, i, i, 3f, 3, 17, bsg, 9t, dt, h, 2l2, 0p, 0jz, 1g, j8, 6n3, 0d, f, je, aq, s, x9, 9, 4, 8, 7j, zud, z, gg,
Mã sản phẩm: xa2-ultra
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia XA2 Ultra loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia XA2 Ultra nhám trong
Bình chọn: