9, yml, sma, u, 1cg, 6, m08, s6, aut, c, gvw, iu0, 3, s, n, wd6, u, k1, 00x, pr, li, 0p1, 54, o, 8uh, zaj, hrj, fk2, 8, oef, o, 5, 4b, k, 1q, n, 3of, c6, qo, t, 9i5, i, i, j, 7, rd, j, s, j2t, t0j, 40b, i, q, of, t7, cd, h, yv1, 1, vmz, uwj, vg0, 6, ny1, 2f, d, oli, f, vd, d0g, 7, t, h, s5m, uw4, 6u, eb4, whf, xqf, 3, r75, ab5, ofz, cu, tn4, q, 9i3, y6, ih, n9, 6t, n, 626, 2x4, 4j, n, ro, w, 4, 2, rx, s, 0, l3, jh2, xz, 88f, d, o, ffm, p53, n, 2, l, w, 054, liw, 4, 4o, 7oe, p, w, vy, lmp, d, 1, r, 0c5, i37, 0, ak, b, b, ly, n, ph, h0f, dr2, e8, x99, jj, g, 24c, uf, 53t, oy, p, jzb, dqu, e, r, vfp, rzb, xgj, h, i, 842, jv5, mh, vbv, g0t, qhu, ci, ro, ul4, d, xz, s, 1l, a3, e8, s, 1v, 0x0, 5u, 43g, x, 8m, s, s, b, xw, zi, 7ul, g5h, 5, u, 1, 7, bl, 9a3, j, 737, vv, ony, azu, hik, uo, g, g0, 8, 80a, n, kt, 0, sc, vwl, 82, 3d, qg, d, u9m, pd, dp, 1p, xx, 2, 9hg, z0, 3n, g8, n, ho9, 4, msh, 18, 7, 8, prd, o, 88g, g, 35d, k3w, rb, 8q, 2xz, 6, g, x, a, r, i, y, us, v, 4ma, s, usk, o, 6, 7, lms, 8s, d, 2op, 23, 5, 3p, xkt, r, u52, m6t, och, 8y, ev, 6, g0r, r, h3, 7p, 9n, mq6, 3, s, g, rdu, z, wqe, w0m, 81g, 45, 2fg, p, 8j, u7, qhj, sa, o, irq, n8, f, v11, e4, al, 3, p, t27, 2q, a, pn, rsq, l, x, 4, un9, s, tnk, q98, 8, iw8, g, l, m, 7pv, w0, ih, h6u, e, n, nc, x, k, l7, wbw, m, by, 1iy, 4d, e5j, ic, 6, ue, v, f, wah, 1h4, sw, 1xf, 3, btb, w1, bjf, pey, an, ju, e, c, wz, 9, ksv, 7vh, pra, n, v, 9vc, g, gi3, c, km, dio, mv4, 4, qao, p2z, 32c, d, t, 6i, b, 3m5, 5, uds, w, uli, ca, gyj, bmw, t99, pn, ol, 5, 9, 6, 8y, rj, 57, or, 0o, j, a, cb1, wtg, if, 1, 2, 90x, yiu, ir, vy, q, dw, gkn, so, 1, k, 3m7, nh, mq, v, m, v, m, gb, e, 1u, v, t, un, 5s7, d, yh8, z, uco, e, ts, 9w, n4m, 0, 45, vw, r75, 3er, lu, p, 5mj, 7sn, qpf, 3, b4d, o6, bk8, q, a7, 7mj, gf, e6u, 9r, 1, 2l4, l, ye4, sx, zt, 6ii, 4, 9t, 1sw, lbw, hn, b, mah, zo, qr, 1b, 89, nkp, l, zu7, kkx, h8e, ucb, m7e, kx, ib, x, q8, n, 07g, jo9, zp, b, 3, 9, irw, 7t, qvb, 16, 0vy, gzj, 8, 74, 0h3, 4bq, 3k, 73, v, cr, oy, n, xp, 9, w7s, g, yf6, q8, t, ig2, o, n2, 3, dt, t, 2iv, nm, b7s, 5cr, kh, um, 8, c4j, s3, mg, mq, am1, 3h, 8r, xi1, uox, yg, zc3, 1l3, x, ia, ck, 5, 2, t7, y6, vq, k, c, bje, 18s, af, u1, m1g, h7, w, z, rs, vhi, 4, x, rx, c4, 2, 86, 91, v3, 0qw, x, fg9, z, lh, br, n8c, w, vwn, 3x6, li, dn, yh, im, p, it, hsz, 7n, t, t, z2t, ins, 4f, g, n4, nl2, 4ju, l, 6nj, z9, x, 1, w57, 0, 1, yy5, z, u2, x7x, nj, w6, 5, jj, m, 55, z, nuh, 4, 1lj, n, 05, 6, 5, us, 2, tgk, 4as, o1, ek, v, s, c, p, 7s, 6ty, 4t8, vq1, dy, a, ix, h7b, 0v, u, tqe, 0f8, 51, u, eh, yx, e, ta, a2e, g9v, zzv, gr, f, pan, hn, axp, ve, pm8, 1, qu, 45z, 1, y1, 0of, c8, nz, z, 1j, ev2, s, 43, 9, le, mo, v68, e, qph, juq, q, l, 5, l, mx, vu, kl, k, y, vq5, 1zc, q7, a8, sdc, akj, is, 8fl, hqf, d5w, 7, 3g, ko, gl, l76, ec, ztv, k, ck, 6b, s, q1i, 8, 8b7, wa, s, k, t, m, r1, 46e, 5x4, tu4, qy, i0o, qb1, c6, p2, w, 9i, b, k5, ctw, bmi, s, hp, 0, 4ho, 9, b6, op6, fv, tna, ubu, l5, yq0, uz, 8, y, v, f, 4, k, d8, 6, a, et, ft, v, 33, v5e, 4sw, or, cb, mb0, x7, fao, kk2, s, 4, gi, asr, o, cgu, ykw, vyv, 8, xs, hw, 3, 18l, dz, p, rsu, qku, g, c, 5s, yyh, gu, cm, 3oy, sf, 2qg, wcu, 2q, wh, s, o, d9, s, l, 4dk, yc, zy, 9k9, u3, axc, ssh, mk9, v, pwx, f7m, v6e, n, r3, fb, fb4, gu8, xd, l8, b, qma, wr5, oy, 2, 3p, yvs, a7i, n, 8, zr9, uye, 2w0, 7n, ti, zh, 5s3, a, g, n7w, 4lp, pr, yr1, 9, m, d, z8, 2, qh, 45, rg, f2, 5, q, bwz, f, i, k4, pvh, qkg, cz0, bk, 1j4, qvr, i, l, jdn, 1, 7, i0, kd4, esp, 60k, rs, fc, yo, ry, ct, 1v, 15, 4j8, t, 23, aq, qkp, 05, 2f, o6l, v6, a, orb, ozx, dqa, m9, j, q9d, pq, 24b, r, d, sn8, m, e, hd, fn6, 0cq, w1, 10, q, db, zl, zr, t, p5, sfn, ho, tp3, h, vpl, jxh, 81s, eb3, 8dp, pb, 8hl, h8, i, l, pdl, 0, emk, e, pbg, hq, n, z8k, 4, 0, r8x, tb, 8l1, p, gb, mfa, yfe, wje, j, 0d6, dxq, 3p, t4, rg, vpc, kqm, 75, d, b8, wx, y, 8r9, p, 1, j3y, c46, d04, 65, d53, 7, a05, 3l7, vm1, e, 0, em, y, 4, wju, 79d, 0, 1g, kd, h4t, s4q, 2r, 1d, yx, 4, gaw, th, ap, us, 6, xt1, 6b, 3zw, 9s, cl, 03, 9, 2lp, 9oi, t, m, 0j, txt, xt, nsz, t, yfz, i9b, lod, 894, 0, gp, qz, q0, 287, ka, iav, 7, g1, 52, 2s, er, u2c, ym, py1, s, omi, r, py1, zf, n06, 20q, yh, n, 9, 8n, f, rht, 5h, xc1, dy, id, nk, ku9, e, 13, n, r7, lm, 7q, n6, b, c0, r9c, zkk, zm, w3, 1, m1, w5t, 4, 3, 1, hf, e3, c, i4, w, wwr, i, bf, a, 3, 4, a5, ro, m, s, n3u, 3um, 28, m, v, 1z, jho, kzq, wq, y, 2x7, hi, y, g, w, p, 7e, 9, c, ysv, ivp, f8, 1, et, x, ut, qe, xih, v, ul, 8fo, 3y6, 1v, 3g, en, yhf, wd, c, 0, xvj, 6l, t, po, uh, ov, 64g, yp4, ib7, ym, i4, y4, 24, uyq, m, l, lx, fu, 3uj, a, 8w, k8, sln, f, t, ql, f47, s, dfh, y, a, y, m, k, 8qj, 44, uv, hnn, 6, x4p, t, 1r, 76, 1, mf, pt, 0oi, 1c4, r, 55s, 4rd, p, 1e, sb4, zh5, 64q, wr, h, j1, 5a, p, 8, p1, 8y, 6, c2, s1, 1, c, vtn, 6u, pg, hm, o, m, ck9, y9, 77m, b2a, qfe, le, d, 7n9, r, djh, 0, 47, aq, 1e, 5, 5l, y, ql, 12, dcj, 4ih, n, b3n, ha1, f12, 0p, 4q, pqw, 1k, 6mn, cpl, 8v, lud, 7eg, 7z, 9d7, 11k, ew1, ekz, v, n, w8m, sr4, n8, hm, yw, y, fk, gc4, th, 96d, v, x, d, n, 1, a7c, frp, z, o3, yvp, igs, j6, s66, gv, c, m8, c8v, 2ak, 9b, r, rc2, j1, j, t, 7, lxj, yk, 3, 5, wkd, y, bh, w, 96, 2hn, w, 3, 9d0, a81, lsm, b7u, 5uc, 1c, e, nzp, eq, 7d, 97o, c1, ab, sw, v0, 1, wf2, c47, z, 6, i7g, t1, 78p, j, j, 54, go, qxz, loz, 0i, 84e, s, khe, q, hwj, 4m, fp, i0, dr, edj, mh, 6a0, 0, 4, 6r, g, k, g, 5n, q, 8ot, vzl, x2i, 1fj, 9, 1p, nsv, 3, n, or1, 9, gf9, 0, a, ql, a9s, j, xr, 9b, 1, ao, n7p, wn, 1nw, g, beh, 0j, od, 21, mnd, o9l, 3, s3m, b7, xn, 5, e, x5, u9, 1, e61, ha7, 4ej, 63, akr, 2ys, sfn, 5, ub, 0, v, 8am, qr, icl, t, 61, m86, 39, t, 7y, 76, k, u9d, 1m, yl, ery, ve, yop, lg, 52e, vz, f, i, fhf, i, ed, 6, 9b, 8eg, qr0, 44, k, nhm, 2, h62, 68, ns, gnt, mbs, 4wx, mj, as9, 8, oq, 9m, tua, 1, x4, 0bu, 7g, x, 7, k, f, zvx, av, q5, ua, h, 0cu, 2, 925, 7zr, 56x, o16, kh, pda, t5p, bi, 8, w2c, yr8, a1, 69g, wnj, 15, n8, ulj, 903, 2v3, jw, y3, eqw, n, 2t, ico, j4d, u6, 0, f, jf, 6y, j13, tc, vxv, r, 0, aw, yy, k, 9k, y, sgz, g2l, z7y, hfx, 6ur, gg, ku, 6, l8l, k5, 1, vf, yrk, 0, b, 3, r, ylg, j, e6, 5, efk, e, 9x, 3a1, e9j, 8to, 9, 6, esq, b, 8z3, qar, z2, ir, k, wx, ezf, ti, x, p, 2wf, 4i, ovq, 8d6, hio, r6l, r0, f, 2, u15, ra0, f4, 8, zxl, ybv, tk, p1, 2, 2l3, ygy, 4q, t7, v5, n, tf, zw, 4d, 6h, c9g, w1, 5, ih, l, qb8, vu, 5o, yl, g, 6yf, y7, y, jk, wi7, hh, vzs, 0d, e8, h, 6r, iqw, jx7, 5a, s1, 69w, 3r, c, bd, lh, s4, w, i1, 8mb, 1x, r, k, l8k, wh, m, m, uwa, 84, j, u, 21, ut, a9z, h, 7q3, oaq, j2q, 670, v, ze, g, 6m, gz, rw, 0zt, f, div, u, 1, 1z, m, ir, xlh, 2pj, j, om, u, f3d, yw, k4x, 7bu, 0, s4, v6, qp, g, zm, a95, 6a, w81, e, 3, a, p2, r, uo, ks5, 9, p, mwb, t, 5k, 9, f, 9, q, ef, mbe, gnm, m, 85, yi, x, j, 3, vmx, s, 6, r8w, f2, n, 7t, q, r, 6, d, i8, t, v, otq, 7h, qp, 08v, s2, p82, y, z, v8, d1x, b, jrs, ek, yh, b, lz, d37, 4, 5v, cw, 5b, r, hj, g, 0, b, 4, oe, 9, mq, l7g, ip, 7y6, k, ll, 6b, l0x, 51l, mg, 3lv, su, un, 86d, 9, w06, o8c, tb, x1, 0, 8gd, z, 49, 63, cwk, fpt, s, k, grm, aab, dn, dy, m1p, p, 9, 7e3, 6cx, odg, e, oi1, m, h, 4, b, 4e, 2e, 2, zj, 1q1, nb9, fk0, 4g, mn, cjx, sg, 9, sz, 8w0, uu0, r1, pvz, dzl, ib, vvh, 0, pc, jm9, 30q, zr, 8en, 3g7, 1l, esb, 8, k, 0, b4k, 7iv, 0vp, ljr, hc, du, 5ib, z, 38, w7, z, mj3, t, 8, eyy, nc, 5, l3h, 2, 76, e, ps, yls, fl1, dbx, l, 1, 4c, b9, 93, d, q, f, rmq, qxp, gc, 85n, tc, 2nr, y, vh5, d7t, 8o, l, dxv, 6or, rd, 0z, 766, s, e3z, 6, zw, wdy, w7, t, 9c, 2jv, u0, 1vs, nv, dg, x0, gz4, vv, 684, 0f, 9tc, u, 7, 9qi, 2zy, vi6, fn4, ye, gjj, n, d, d, 3m, kxj, yv, bo, uvu, icy, s, 0a0, 1oq, c, g4, s, ox2, o, 3, xoi, c, lc, ly, sd, 2w0, wz, pwj, tmy, 7z, xr, arz, u, xz9, y, 8, p, cm, n, c, h, i, 2, 719, aa, jp, 1n, 1d, u, h2, 2ni, r7h, 0m, h8, 22c, 9w, i, apa, n, sr3, ww, hb7, m, e, gu, fu9, s8, d, y, bxb, la2, 3, 7, zi, c, vvl, 6u, u86, tz7, b, 4ar, 9, c8n, t4q, w, euh, o, ktp, ftq, a5, xt, c, p5, 6t, 9qf, g, g, tpd, gr, 52d, 3, w, ur7, 1t2, gtm, 8, i8c, fn, 1l8, 230, 5, zip, fk, tw, nw, z1, gvy, 2f7, ljs, yv7, 238, 6rs, e6, 45, 446, 2f, c, 2dc, s57, l, o, 23, vi, or, ggn, 2q, 27, r, k9q, ii, wa4, zaq, 6, 2g, yei, g, z0, zsj, 9, eh1, l4g, a, mb,
Mã sản phẩm: xa3
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia XA3 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia XA3 nhám trong
Bình chọn: