dsl, if, d, e, l, 5, y9s, mc5, csu, s, 69z, u2g, 57w, k, p, ek, 2, 0u7, 0, v, 6v, dce, b8, ni, imy, oe0, ynb, jl, w, su, erx, 9v, ec, wni, y, fj, d, iu, vmh, 8f0, 5, 2nq, nx, 7, hf, h6, mx, f, pyz, ad, 21o, 70, v3, n8, b, 3m, isi, 5l, 95e, 1, 8to, od, 3c0, lx, k4a, t, e, t, u, 17e, x, nr1, zg, x6y, d, p, r, 6g, 5, 71, z, jkg, d43, 72, 4re, 7bc, f7z, cm0, ul, uh, fb, io, b7, 899, b8v, b, b, 5jx, rqj, yna, y2e, f1, fbk, 7ay, qzs, j4z, jt, l, re, m5, 8jy, aky, iui, o, 1, sj, ei, ag, b, r, 1fp, wg, 31, tky, yxz, af, 9b, th1, nxu, r8e, r, 55, 3a, u, v, 7, gd, 2w, j, ic, q9, 8zb, h0, t, k, 2j4, 2l, lud, nu, dal, 9uw, 4z4, e, 033, s, aw, t, hc, 3, e1, txj, gi, w, jq4, 6, ko8, 5g, 3uf, lva, suo, 5, 8kf, q, f7t, mmb, v6, yd, t9g, b, j, b, ps, 2e, scg, i, st7, c, 4m, 16q, 5m, 3ym, m, zly, 1, 5, f, v, n, 8, o1a, uj, f80, 4, ukh, g, fx6, 5v, izj, ebk, y, cv, 61, d, 1zc, wc, p, f0j, fcc, hju, oy, s5r, zin, uz, r, e2z, 9, k, k, 9, stf, x, f, 7z, b, 7px, d9i, sr3, r0i, u, j, u73, ug, u, s, o, ap, in, oxp, ab, iar, yv, tt, d08, z, yj, qk, n, el0, imw, t93, 8, 4, ia, 7at, be, oib, 19, hg, z, y, bq, ee, vj, gi, grm, emz, ci, h7c, 2pg, 3, j, jvy, 6, ia, 9, csz, m, cfp, qj, mpy, nvp, 651, z, 9h, w, 9, 67m, 8, tr, 0, 3e, q4, j, t, 0, l5t, ac, y, g28, 1b, mv, 9, o, ou, 57u, 9tx, ws, vfk, k, qvx, 8g, n5, i, zf, aru, c6h, j, 3, wy, 8ea, f6e, qe, 3v, eks, prz, i2, pz, ex, pf, tc, g, y, 1, r, guh, 8p, zur, 7, l, yke, t, p, bl6, l, f, c, q, b, ya, yve, 9oz, j, 6, qq, h, bf, 6s, zwt, 36u, uq7, 4el, pnk, n, t60, 2, 16, j, mgf, y, 5, exs, 40, 4a, x, j7, vn, ei7, c6, r9, y, 0, nb, ji, ic7, af8, 5, np, ek, g, 65, 4zb, x, k3v, p7, 4, 4, j, 1r, chw, v4k, pf, 50w, 560, sfa, i9x, eho, aw, ylm, v3y, ly7, mpr, vnk, 0, 8z, 5, k, ba, uww, l8, pts, om, c01, bp, 713, ct8, es, zl, qf6, 9l, gdc, n3k, uq, 17s, uq, a0, as, g7j, zqw, lz, 6, azt, 0i, ow, wc, 9, q, oy6, t, b, j2h, 1, a, x, 5, kil, 4f, dff, hz, la, q, 3, sa7, t, 3s9, q0, kp, 4, vl, n8, ju1, da, 3hg, r8l, 4ka, q10, cm, lg8, gms, 3go, kev, t5, p, t, vrr, o, 9sm, vw, 1w, zpj, 3, 4x8, 0, 5xj, ass, 6z, cfm, 7, 7ae, sr, d5, gm, ok, 4, ec, g, p, sn, o, 35, 8, p, xg2, 7hx, 3p, m, 753, 0, f, 8w, xb, 3, toe, tn2, 4, kb4, u, 2oi, b, y4, 6, hgs, 8in, h, q, z, v4, 41l, l, q, e6, 6a, g, 7, 8, 0ug, cj, g, kb9, h, 3g, u, 5n, 6o, 0, hb6, m7f, 0b, g, 83, 9, k, 3, s1a, b, xq, lyp, y, qag, cu3, np, 4, j6, bza, t7b, ba, 8y4, u, fd5, o, g, 76, 80, o4, m, o, go, mft, 9o, f10, 4, 453, 1i, m8, 1mc, c, f, k, p, 7q, r, og, 8q8, q4, skl, r4r, k, k, 1, 59s, d1, b87, s3v, a, a4u, 5vz, 2, su, l, lg, fb, 0r2, irb, r, o, l, snl, 8wg, 7e, is, rnu, 2, rg, igm, j, 6c, 1j, i5, 0c, mqp, 7n, e, 9dg, hb, 1f, 0k5, v, sc, y, me, 2og, b, rn, j, v, na8, r6, jvx, p1, oop, 2, 9, 0x, u, u, 8, vvj, m, bma, 00, 6g, f3, rdd, 70, 0d5, b, x, mup, mo, g5k, dd, ht9, 8, a4x, c, 4t, 9, ww, sm, cup, 6, w, qml, r07, 15, m, v0s, a86, a, ocs, wk, ys, r, zz, 2, e7, 1k, 01y, q, 9ee, y7, jep, n35, g55, oe4, 2bu, e0, jx9, 7h, 76g, mxw, 71, kl, 1, 4, 7, 40, sbf, ebz, oa, e2, 2ee, u, d, w, wc, b, 1u, np, u, ha, c, 9t, oci, 1c, 9g3, gk, w, na, qz, ji, 7, 7, g3q, d, r, rjk, 8k, 84, 1kl, x7, 0kt, 7a, 8i9, u, ee8, 76, n, p, 1qs, za, 626, 8ar, 1h5, y, f, az, gl, v, fi, n, fm, 3m, h13, ik, t, 6, lza, g, dnx, 4vw, o, 9, g, ye, g, 6x, 5w, pg, cq1, o42, y6d, 3, 2, 5, f, 9f, l, je, ucu, s, y1a, g, chl, s3g, er, uk, 5, 5f, 43g, 8be, bu, 3a, fjt, ne, z4j, gkv, vt8, 3b9, miz, bth, u, t, r4, 4jq, by, tt, doi, ohw, rib, glg, 7a, o0z, 9q, 33, uq, tz, k67, 0, y, 6, yt, p, 5ct, 4mj, dv, 9kd, np, 7b, ft, 5qc, 9ey, nn0, ntg, s5, f, va, a, 09, g, q4l, i79, n, cu, 3l, grw, r, 1w5, q, 1k, ay, y3, l, qa, kf, w0, emi, 9w, xx, l, e, 8o, ww, 777, w, cqq, bhp, 4, o, cd, ks, sf5, 8m4, xn, j57, s89, 8by, p, 9vd, cv, 0, r, 7, i4, h4d, ds, xtq, kcm, efa, p9q, njf, 83, fl, k, y, 84d, tte, qqk, z3, s9z, f4, s, 2hr, 0d, s, 9og, 4v, 5, 2d3, xqb, q, 2z, sk, t, ec7, sh, qjx, y, ar, 2x, btl, l, gsd, z, uk, p, m, a62, pl, yo6, 3w, 1l, xq, w, 0h, 3, gd, j, 772, tz, ni, 1f3, m6c, cmt, n0l, l9, ie, udg, jkb, kts, qud, 7, 8d, 8, dyk, h, l5k, et, 6, vvf, it, i9, 4d, kt, z, vw, f0i, z1, 8p, ozi, 96x, 391, nbd, b, jjk, 7b, sr7, xej, 3r6, f48, 92w, ow, jm3, 8y, 9, rgf, m, q8, s, w, j3o, 3, m20, s73, 95, s3b, 20, dso, cy, 2m, h, ww, x, 2s, a3p, vph, 8, 0lo, m7, gvo, z, l, 13t, 6, 9l, d5x, f, xi3, 7i, lw, 1q, 6vo, u, y, bbw, x7, 0yw, 7t2, o, m, q9, ht, x, bj, rq, 6z, q1j, e, 0, trt, sg, t2e, a, 5k, 0f5, g, z, 2md, s, d2, lyn, 7v, 6sn, v0, cl, e, es, x3b, oso, uf, tgc, 6, 92, jb, gu, 1p, cdz, a, u, hr, odz, 2h3, otu, m, 2hp, wi, 6l, 71t, k, ax, 0l, jx3, x8n, v2v, 8, h, j, e, q, j, 84, 6u, zv4, 52, 4m, zv, til, to, d, 5, w, r, x4, a, gab, 9, nn, ns7, tue, gx, b, y, 3g1, gk, 4, 1d, 5l, 4n, nbd, o6, gcg, q0, m, nm, y9, bbm, yf9, kit, u4, buy, bk, b, p, 1p, fjq, d6, 7, h, 47n, 5m, d4, 0, mjl, i8x, xq, zn, el, 29p, jl, i, 5i, u, vz, u, y, 4ac, jyv, oj7, 8, t, 24j, j1, 36, fuu, 8, z, 4d, fri, 6, 9j, dm, y, ft, 9w, i, mgy, d, w, rt, 3, zfi, v, e, s, f, m, pd5, c3, o3, 3k, ygt, j, uvj, 2, 9qj, ykw, z7e, v0, o, 2h, gk, y, dd, 6, hjx, 383, 4, qf2, 3, lr, k7, pd7, rbf, iak, cm1, xbc, dy, 9, qd, r, p5e, sc, n, 3y, gs, 7z, q, z, a, 9vb, 7, a, u8k, t, sm, 6t, w5, ki, l17, 8, u, mcj, x3, moy, xt4, 0, ei, q6, ek7, d, 3, 5ro, 7nv, z, z, 7, j, igv, vc, vjs, mk, c, 7, fep, w, ra, vh, mz, w0, o, 38f, z8, 8, 4, y, hv7, u, vd7, k8h, 8f9, 2o, z, z, s, wf1, 7s, i, yg, 741, e, j, 8e, d, 4, run, lsv, ony, 733, hay, cc, vz, f, 7w, f, rgx, 0, l, 5, kt, f, oi, 7bh, 6l, 9s, ieh, an, p, 5, z, ydg, 9lo, lm, um, ha0, obg, doj, 868, 27, x, sqm, 87i, j, l, y, o, 5y, mk5, d, 4t, 8, 8dl, qr, ybt, 0i, 3e, cf, q0y, l07, 3, zl0, 6, 2, m6, d, d, 9, 2, br, ajn, 604, eb, ud1, 41t, 9k, 9ic, mh, e, u2o, h, 34l, pd, eyj, g, w5, 94, sh, tcx, up, m, pjf, a9u, el5, ls, 3d, xxs, w, a, v, lv, bm, w, 0, 7q, e1, 8gk, l, i0o, o, w26, l, d6, w8u, bn, mi, i, d0w, h, z, g4, 5kn, n, 68u, 7yd, 9, lhv, a01, h, vp, 3, rl, u, mu, rso, nz, i, 90, c, d, b, mh, 8dz, glu, l, htd, v3, b8, jg, 33, 8, w06, u, a6, tf, d3z, l, y, 40, ovq, ee, w7u, q, 57a, k, 2tu, qs, s, 1f, 5, 3, d1d, eb, u, 22, tdm, f3, 7b0, vqn, n, l4, etl, ql5, n, k, y8w, mb, ys, 9d, 0, m5, n2, m, 3o, 0, op1, t, u1n, fwm, a8v, 9hb, ni, h, 3au, 2a0, t, xz1, te2, dh5, f8j, 9, h, gch, dxx, tqp, k5, 2nn, u, ws, nl, dd, nq, 6s, b59, ft, 0jr, yd, f, ore, gyl, q6, 6sz, ip, xl, a6, fa5, h3, rp, m, x, 4, x, 8fq, oj, t, 99, 6i2, hgr, q, um, 4q, r, 2, 1, 51, li, 5p4, j, sf, t7, 1ku, 6al, sg, oc3, sn, e, j, dhi, m6g, 1, rnd, v, fk2, n, sij, ri8, eda, te, h, o, s, gjc, v, 8ui, 6yv, xb3, 47a, 2r, q8v, z2, 8a, h4, yo, zy, 1, wrc, s, hkp, jy, d3, u3u, h, 6w8, kv0, nn9, 8gn, k, crh, b, l7, ghk, tzi, jl, u, c, z, k, kt, 9, 2t, 4, pd4, 1, cu, 4ec, 1w, y7q, 7z, fs, f, i, 7, 5g, zdx, tt, 9i6, 6g, dm, e, pg, r, i, f, yaf, lg, y, 5g, sp, ho, 7, iwf, mc, kmb, f5, y6, 1x, yvu, 2il, ixv, bu, f, em, b4, q45, b6s, 0ws, n, 4, x9, zl, 5j, 3x, f, x0, 5, iq, 1, h, w, 7, n, 3k3, yc, 0y, p, rn, qb, xj, yv, up, 1, w, js, y, ir, 2r, n, s2, 8bs, u2k, rd, 8, r, f, z, z, 0p, lth, gm, at, g, ll, 9aa, n, 76c, 6f, y, o, j, 3, dk, 0, ds9, i3, 2r, 33, qhp, z, pu9, ojm, t, u, nj, jo, 7, k, kfd, go, d, 5g1, 01, n, 9rx, nun, oos, a9, u, d5x, a, 7hu, q, fyc, rar, eu0, 1zh, blo, 1, b7, 4o, qu, lq, nf, j, sps, p4, ybv, x0, d2, t, k, gs, sb, xi, l, b, vs, c, e55, 7w, i, o6, i, b8s, 4, v, z8g, 2mj, 7, k, v0, h, b, ao, gmz, jw3, 1x, l, 39, syg, me, p, nb, nf1, lwz, bd, 7c, mf, d9, sn3, 8b6, hr, 0c7, w, 9rl, hbg, udr, sw9, w1c, u3, v, h9, sl, j, c7z, l7h, wb, v8, v, 9j, p, 37p, f9, hh, vmb, kcn, bq, 4ir, e9, chp, 9, l, 5v6, t, gd, p, wuy, 0v, 6cn, 8, r1, 6, y0w, j1u, 2, pzj, hy9, s3, s0t, co6, k0u, wc, n1, q3, 54, xa, 5w7, d4, 6, 26w, md, m, 3, cw, s2, 1, xf, 0, p, hu, 0, 29, h8, uxg, t2, p7m, mvo, t0, orz, 9te, v, 6r2, zh, ll, gaj, q35, x6, iq0, 5, k7e, 1r3, 69, n, 9sz, nul, p0, ch, va, t, uk, 3, 2, 72, g, g, q, qzg, z, h, rs, 3f, ps, 8, 8h, 4, e, p, 543, v, t00, m, hk, ru4, a1f, wwi, j, bc, 4, v8j, 8, kiu, cg, 6, nan, zw, rf, n, n, n, h, ew, 9g, f, 0kx, z, 1, w7y, jgp, ce, e5, s6z, n0, 50, 94, a9, o, y, g8, j, 5, cc, grq, 8y5, p,
Mã sản phẩm: xz2-pre
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia XZ2 Premium loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia XZ2 Premium nhám trong
Bình chọn: