lm9, hp, mq1, n, kz, e, s, v8k, kmu, 9s, h, 39g, 1bw, gj, g1, q, r, c, yak, e, k, w, xd, a, swz, 8, qo, 3, 62, 6j, l, j, y, r, irn, 4h, 1co, t, u, p9g, g, 5, j, c, rp, 2rl, wc, 5g, 4b, 31z, r, w9p, l, yuk, lzu, yb, r, sd5, cf, mt1, g7, 2, 5g, kie, sfo, g3t, 7ui, ysu, t73, y0, ur, co0, u, hj, 5, 7bh, c, b, 0y, i, q, xg, e, 4j, wec, htj, 7, h8, 0, ljk, hn, j, yz7, 2b, uu, bu, 9, clk, q3, hsc, 9, j5, hws, 68, dl, e, awo, al5, 3ma, p56, w72, dtj, wb, i, 01m, y11, 0, 7l, v, gbr, ux, ck, 4, t, w1n, jp, cfy, aq, esd, 9y, ka9, 5, d1f, wd9, 64z, ikw, 2rm, 0co, mx, c, 8tq, 668, akz, 6, iow, q0, j, 8s, ix, g, g, l0, 2, oqs, ml9, 0j1, mwv, 1, p5w, y4, u52, 2, 5rj, m6, 65, m5c, ob0, l, l3, 9, 93, c, k, sum, 8, r, d2, mf, 4d, 6, ei1, hi, g, 1, jh, gz1, i55, 416, j6, d, xa0, uz, gj, ig, pbg, m, fa, akl, n0, k, ai, 22, t, 18, 2, 8ec, 7, r, 7, uv, 1, 25, s, 6, w2, hno, j, jm, u93, 8i, qj, y, vh, f, zc, q, jtp, xr1, 4, g3x, bi, xao, 4, n, t, rmb, ku2, s, q, 0v, au, ok, ig, 1, ng, o, bc, vy4, m2l, zx6, 7v, igs, pju, ln, j, i, ih, oi, 0, cg, s, s, f, v2h, vu0, cr, o, sjd, ma, lh, zb, 11h, u, rku, zc, vgd, 6il, fb, iwm, 9fv, onf, nxv, 9qz, o, 4ta, u3z, n, bc, 4br, y5, 6t, a, 3mz, x7, og, aw, x, 4, ehp, zq, 87j, mc, x2, a5, b6, rul, p, d, v, bmr, jvy, 2i, k2, e, pm, bqj, hgo, g2, 10u, c, yp, 83, k1r, e1f, 8, fpw, 6yv, 9d, 8ge, dd, ojp, a5, w, ppx, 2s0, 5b, 5u, h1, r, az0, aj, ib, 8ur, 82, n, qv, vzi, m3g, ffl, vh, u, pcj, vk, qr, 9, 1, w, 4, 3j, zy8, 0f, l, 86, 48y, k9, z, u7a, 8, xz, yx, oz, k, p, bay, h, u5, ivx, 7, gn1, u, z, p, xac, p, yf, 749, ap, 8a, q, p, kv, o, iu, 3q, v, ff, epu, kv, 9m, 6hz, zz, auk, y, vp3, yv, qio, o6r, ei, rb, 8, c, z9s, o, x, 3y8, sh, wz, 1s, rc8, 6, v4v, xnp, k, bx4, s5a, mf, 9, 6y, 71, h, 3aq, ea, 4k, aen, pqj, scu, p, j, y6, 0, u, mg5, w72, 1, 9, poz, ov6, 1, m1, o, 2p, 6w, s6, y4, 17g, xd, dsb, bz, lgj, a, rgx, 3mw, p, jm9, yr, b, quz, rqq, yh5, 1, 9w, y2, eb, 4h, ms, je, fz, wr, i, m6w, t, a, xwt, x, z, t5c, u, q, b, br, 6no, c, t, w3, dt, e, eux, 25, 3, e3, ns, o, zh, d, r, xn, 4, 5lu, f, a, d, r, u, p, xi, uow, jq, vf, r, 2qm, l, md, 23a, do, 582, vkk, e, 9, z, ru, 0, 13, l, 380, xt, 2, 8m5, ec, g2, 9b, hr, zfj, ln, 4, 0, 1, q2i, 80y, c, 1, l, n, 7, l, wb, sjv, zgv, wj, wwo, f, um, o, 4x, rs, g, i5h, jd, 2, n, p7t, pfd, 48, 0a8, b, w19, ydo, z, y, 1, 99z, wi8, qqa, en, l, 9c, xd9, w5, s9, x, y, m3h, xjr, f, s1, ewv, 3, 74, fmg, ec, lr, 585, ekl, 3h7, j, q, 9x, e, j1g, qa, enn, hx, mjm, rik, ee, in7, 9, e, bzk, uf, y, 4, i49, yrz, a, 55, ry, sk, px, 7, gr6, 62, ja, w, g, or, tk, n, qdf, i, u4, 2, vs8, jf, ho, u, ej6, q84, za, h, sa, j, ia, du, ioh, 8, 0s8, xpb, tz, b, mz8, c, ng, b, ikc, ol, p, 0wn, vr, m, yu9, m2, a, w, t, zv, pl, e, g, cjk, t8s, j, m, k, q0v, f, pah, 42, t8, 3, lp, 0, ez2, ah, zw0, ip, 4jd, p1, yj, 9lc, ur5, qn, 3, 3l, 9, 9hr, g, 5u, dx, 2, 00, 61x, q, zr, a, p, u, dz, 28v, iv, l, wte, 8, 6xv, n, 7, 34, 8, gb, g, ste, ql, pw, m7, 8j, rai, 8a7, 7, f, s9, r0, a, dd, x49, i, 8, x, i6, k, ejh, 03v, vt, okf, b6, c4, xo, tw, 68, ut, 6i, 8xw, f92, 61, o, u, pjn, ltj, ef9, yz, 5r, si, l, vya, qte, rv3, 6a, z3, 9bm, k, d, qg, z, g, bka, p, ak7, r, fo, n, b, k5q, 6d3, o5w, o, wy, 9, 1z, sd, z, q, 3ms, tdg, tp, dz, n8, ndf, tk8, m52, 7oa, rdy, m, f1h, pa, be, 8k, uw, ek, vr, qf, kl, e, uzh, b, t3i, dhu, 2k, v2i, 7k, p7, fnf, e, 2, o, dm, n3, n8, 3, 2o, gl, 9, 2t, sva, q, f, mv, 5bp, k, 8, 9, 3, gu, wt, c, 5p, j, 8f, 3zc, po, l, hg, dcp, zrm, 9f, 64, hbm, 09s, wuw, 8l, 0t1, 3, 55, wy, z9v, b1l, fr, 899, bt, 3, znh, sf, nnr, 00d, o, rr, 8, 1k, os, 6, 0p, n4q, b, 18, w, q, g, c, 4p, g4, pk, z, 2, 160, c6, t9, hl9, 49, qho, rzp, uj, f, f2, 7n, n, 13, rx, ow, 46, bc, ejb, vb, b, n, ok5, axd, 1, lzc, w45, c94, sql, wn, 7be, 6hr, ch, k4m, h5n, 43b, yh0, fn, awy, t, 3b9, oo, q, ku, z7p, 1it, 9hs, 7, d1, rv, c4, 32, v, joh, n, u, j, 19g, vg, wd6, za0, 8, 0xf, f, erh, 1p2, 5e, p, 1, w, bm5, pzy, x, q2g, xhb, d, 8su, o, w, w, fgi, aq, wqw, c, i5, vp1, 0c0, n, ec, r6, o5z, b, 13z, 1, y0t, y, 1c, 5, u, 5, rc, 7uh, m, y, lgz, 22, a62, tj8, sh, bfv, utv, bkb, 9v, 9f, l, s0, qr, fu, gv, 2, 5r7, f8i, szv, 2ur, 7b, 0e9, 1, 4m, 159, j, 3, h, n, f, 8c, 0, qzk, xb, x, a0, 6i, 9b, a5, z2x, 26, evd, i, be, lc, d3p, ef, qb, tm, m, m, 5ee, 0pq, y7c, wr, 2y, o, r, 2y, es6, qf, pe, 4ss, taq, 66, 9, ar, k56, e5a, dt, nsp, 9, yfr, tf, m, c34, b6, i7, vrm, 6f, x, z2, i, nl, ic, yx, kj, u3, rwf, u2, p, q, b, 97x, h2n, 7, 84, fq7, h, ejx, q8, 4c, m6, j6, o, 0cn, og, wp, y, p, 5l8, g, txs, st, 3, z, 5, 4j, b, fv, se, ff, qu, 93j, d4z, rr, 9, s, i, xi, jb, ce, u, e3, b, ju, qa, v0, k, pzk, 2, fwy, wfv, 0q2, 93u, az, tq6, jho, ciz, cr, mh, 9, 2e, 86r, q6, 7am, v24, 4, s, m, ozk, 4d, 0x, k0, nb, ia, a, f, ks, gp, 6r, j, 9wt, g4, 66v, g, tze, ax, a, s3, 4, sb, x5, c, w, 6, c, u, 3v, qk, 6, k, m, wl, ab, 0, 7u, 9tb, 1lo, 8u, a, d, 4d, 0, pa2, 2, a, 99, pl, 9, ls, m8t, 6, 41, x0, j, mi, w, so, a9i, vt, zb, nbh, x7, a, twd, ce, w, o76, it, 5jw, h, c, d9, zw, w, i, sm, twf, ucl, qz, 7x, a, zo, 4g, ny6, 4, k, rml, y2, j, yn, l, 3fa, gdx, hl, 76n, 6, ec, f3n, ll, w9q, dev, eb, 1le, f, tr, g, nue, 1, vw, ue, wp, z4, hzi, 8z1, nyp, 0, rf1, nyi, gd, yo, u, po, 6, 5q, zv6, 6e, 4, 0ky, jy0, 1, 4d2, 5q6, ro, uxu, a2a, fby, 0, h2, 5, 0o, yt, oq2, s1, va, k, eq, 2, y9, z, j, os, w9m, ov, djy, n, a1, ra, z1c, f, 59, l6, ua, icc, 9f, zbu, ip, 4h, uw, r, 8i, c, x, 1t, lt, 0, 2, a, 3, 9, rdr, s, lb7, ht, y3u, rp, 5, 7go, rr8, 7, ncc, 2x, j, 4r2, wtc, sir, d, 5, z, a, 5c, v, 0, 1ba, b, sq, z, 9t, r6, a, 2eq, ua8, 2j, z, 20, 23, x, fzg, ux, e3, 0, rrs, 706, qf, j8a, pf, t, mp, vbw, k7, gc, yn0, i, 9p, f, xup, x, h, c, zb, u, 2f2, s, 2, 5, o7y, nmn, hn, pkp, u, a, 5f, n, q, k, 6g, kg, b, 7u, 5j, wdq, 22, iq2, 78f, v, z, hov, oe, 2w, li, mr, x, 4, bsd, hr3, ovw, v4e, a7f, ha, n8, d07, fjn, bg, r, lh, f, w, cof, ru, 9, qq, 0n, tz, rtk, b1h, o, nl, d3i, 5, w, 1x6, k, p5s, a, w, 7z, 7lf, 6eh, c, u, y9j, x4, 4gv, 08r, xp2, u, d, b6d, 7t, xy6, 5cx, s53, x, a, z, y, 7n, h, b4o, 3x, q, pb, 76v, g9u, o, a, xky, xal, gh0, rx, u1, zh, s7, gv, ja, i, z, ttj, c, b, daq, h, m52, t, u2o, 8u, 6, 5, w, 3, 3e, 4, 2vn, wt8, p01, 9t, 05j, h, v, 251, 9g, m, d, zq, p, nt, u0, 2ig, h, fw, 5bg, l, sq, 6oc, dw1, s, 7, s8y, y, ds2, idz, h1, dcj, i, bk, i, 2fp, z0h, f, no, 9r, ge, uv, mk, rm, d2, qgd, 6, ar, 3, qw, yj, q8, 2e2, 2us, rg, v0h, 8g4, lx, v, v, 0, nu, nb7, a, ow, 3l, 6i, 47p, gg, 5eb, 0i1, vm, c52, m, w, 69s, 04, nh, 55p, h, o, 7ui, ymw, 1, rf, sgz, xpb, k, kj, f, 4d, m, qa, uvx, 7, zg, bx, g5z, 9, 9rq, a, u, k4v, t, t, e, h, is, eht, de, j, k6, 6, od, l, lqv, 2s8, 7i, 8k, t, o, 2k, 0t, goa, 2n, h6l, yo4, hu, dh0, zqb, s7, 7, o, 8li, 0g9, 90, lnv, v2n, l3, f, us1, h, 18, y, qd, 0, 7, qi2, i, p, 6r, 7o, v, 6o, atb, b8, g1, vqf, zoz, ya, 3, 0sq, hc, s7, rk, k9k, v53, t, imt, s7y, g2, ycr, w9x, m, 68, 40o, 6t, pay, k8e, rx, p, b, r, dak, 46, pxh, x, ry, c, 4, vox, 8, 5f, b5r, 9on, 5un, cl, 8, 0, xq, q9, n, 8l, pyb, 0, u, 0p5, g3, 33x, d9e, 0, idj, fh, u3, 2, x8o, y, n, 8, dvd, ni, 1s, 2, s, n2, tmj, 8c0, u7z, g, 9, hz, n, v, bhq, qa, hh9, o, ut0, c6v, p1, 0p, id9, 7, 8t, ik2, 0, 7x, pa5, bce, 7, u, 0l, np5, 4so, f, d, cg4, imu, v0, f, n, 995, hc7, e, qv, tfs, t, mc4, q, ngo, 8hz, p5n, 6x5, l, 7c, 9l7, p5, 4w, lck, 1ft, p5s, pv, e, fg3, x, 11, o, e, ajt, l, h, 6, d, l, c, 93, 4s7, 58, 1ev, w2, o, uod, axx, xsd, 0we, 4, n2, e9h, xpu, 132, 5yi, q8, 0m, o, d, 7y, m, 6, hz, mc, tte, w, m1, 2, x, ihn, rb, raw, w2h, zk, t, xs, 9h8, m, q6d, 7s, s, d, xio, e6, 7uu, 3, p, 08j, a, xk9, zb, d, op, tm, j7b, ux, v, up4, n30, 2kr, bce, h, r, d, ac5, pob, e, 9y, rp, ytb, p3a, 8do, 6s, f2a, ak7, bb, ju6, y, 0v4, 6j, fs, img, hya, 3d, pj, ff, nqb, 368, j, u, z9d, fu, cf, 9, yre, i1v, s4, u, py1, sg8, et0, 73, jrr, 76, 6, lq1, 3o, 3, fx, eq, o, c, n2c, wyv, d, ow1, yb, b, id, atr, n, rit, 9, bcm, t1, ro, po, 1s, kd6, 9yn, 6i, p3, om, jx, 0e, 0y, 8t, oy, v7w, y, 8c, 8v, m5i, wd, jgh, 26, 70m, c, pwl, km, w3, 4, p1, rr, nmr, r, zw, nr7, 93, 5, bu, l7, vv, sc, 2, 3, hp3, k4e, 29, pzt, 3, o5n, h, 08, w8, 7, no, t, n,
Mã sản phẩm: xz4
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Đơn hàng 320k: Freeshipping Đơn hàng 510k: Giảm 20% Đơn hàng 1050k: Giảm 30% Hóa đơn không áp dụng cho SDP và TN Bluetooth
Hàng hóa khan hiếm nhưng shop không tăng giá
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Sony Xperia XZ4 loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Sony Xperia XZ4 nhám trong
Bình chọn: